837 (446) 2008-01-25 - 2008-01-31

Ważne dla organizacji pozarządowych!

Podobnie jak w poprzednich latach przygotowujemy publikację broszury, który w przystępny sposób przedstawi mieszkańcom Gdyni procedurę przekazywania organizacjom posiadającym status pożytku publicznego 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
W publikacji tej znajdzie się również lista organizacji pożytku publicznego działających na rzecz gdynian. Broszura będzie rozdawana przez wolontariuszy w miejscach publicznych.
Uprzejmie prosimy zatem o dostarczenie do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w terminie do 28 stycznia 2008 r. aktualnej ankiety Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych - mailem na adres gcop@gdynia.pl , faxem na numer 058 621 80 98 lub osobiście (ul. 3 Maja 27/31).
W przygotowywanej przez nas broszurze znajdą się wyłącznie te organizacje, które:
a.złożyły w GCOP ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych w roku 2007 lub 2008;
b.są wymienione w wykazie organizacji pożytku publicznego zawartym w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2008 r. (dostępnym na stronie www.pozytek.pl);
c.posiadają potwierdzony wpisem do KRS status opp uzyskany do dnia 30 listopada 2007 r. (wymóg ten wynika z nieścisłości w wyżej wymienionym obwieszczeniu, ujawnionych przez ogólnopolskie środki masowego przekazu).
Ważne przypomnienie!
W bieżącym roku obowiązują nowe zasady przekazywania odpisu z tytułu 1%.
Wpłat na rachunek bankowy organizacji dokonujemy wyłącznie za pośrednictwem urzędu skarbowego przy okazji składania rocznego zeznania podatkowego, wskazując w nim pełną nazwę i numer KRS wybranej (tylko jednej) organizacji.
Urząd skarbowy prześle nasz jeden procent na rachunek bankowy organizacji, która jest wymieniona w przywołanym wcześniej wykazie ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Znalazły się w nim jedynie te organizacje, które przekazały urzędom skarbowym w terminie do 20 listopada 2007 r. informację o numerze rachunku bankowego przeznaczonego do gromadzenia wpłat z tytułu 1%.
Jeszcze raz gorąco zachęcamy Państwa do współpracy i złożenia aktualnych ankiet!
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 20.00.
Obwieszenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej wraz z wykazem opp zostało opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 31 grudnia 2007 Nr 99, poz. 1078, można je także pobrać z podanej powyżej strony Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

  • ikonaOpublikowano: 24.01.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona