843 (452) 2008-03-07 - 2008-03-13

Indywidualne ścieżki kariery

Caritas Archidiecezji Gdańskiej serdecznie zaprasza Osoby Niepełnosprawne do bezpłatnego udziału w nowym projekcie mającym na celu wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na rynku pracy. Projekt realizowany jest od 1 października 2006 roku do 30 czerwca 2008 roku przez Caritas Polska, EFS i PFRON.
Caritas oferuje:
- pomoc w określeniu predyspozycji, aspiracji i możliwości zawodowych,
- rozwijanie potencjału i zainteresowań,
- nabycie lub udoskonalenie umiejętności społecznych i zawodowych,
- pomoc w określeniu i skonfrontowaniu własnych umiejętności i kwalifikacji oraz dostosowanie ich do oczekiwań pracodawców,
- nabycie umiejętności samodzielnego podejmowania trudnych decyzji i wyborów,
- wzmocnienie wiary we własne siły,
- przygotowanie do aktywnego szukania pracy,
- poznanie zasad i nabycie umiejętności pisania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego,
- przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą,
- ocenę realnej sytuacji możliwości aktywizacji zawodowej.
Caritas zapewnia:
- grupowe i indywidualne warsztaty prowadzone przez pedagoga, psychologów i doradców zawodowych,
- indywidualny plan działania dostosowany do poszczególnych Osób,
- korzystanie z indywidualnego doradztwa zawodowego,
- stały kontakt z profesjonalistami.
Ponad to:
- wyżywienie i zwrot kosztów przejazdu Osób Niepełnosprawnych do ośrodka (system dzienny),
- dowóz, całodniowe wyżywienie i nocleg (system całodobowy).
Turnusy są całkowicie bezpłatne i odbywają się w systemie dziennym i całodobowym. Każdy z nich trwa 10 dni podczas, których prowadzane są warsztaty psychologiczne i indywidualne doradztwo zawodowe.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy:
- mieć ukończone 18 lat,
- posiadać orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
- zgłosić się telefonicznie (058) 555 19 00 lub pocztą elektroniczną (sopot@188.caritas.pl), albo wysłać pocztą zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym, telefonem kontaktowym i kserokopią zaświadczenia o niepełnosprawności do Biura Diecezjalnego Projektu Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot z dopiskiem „Indywidualne ścieżki kariery "