843 (452) 2008-03-07 - 2008-03-13

OGŁOSZENIA

Dyrekcja Gimnazjum Nr 4 w Gdyni, przy ul. Okrzei 6, tel. (058) 663 79 88
zatrudni od nowego roku szkolnego
nauczyciela wychowania fizycznego
o specjalności trener koszykówki dziewcząt.
Kontakt tel. (058) 663 79 88.


Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 36 w Gdyni, ul. Okrzei 16
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP, nr ogłoszenia 42452-2008 został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 14 000 a poniżej 5 150 000 euro na roboty budowlane: „Przebudowa budynku przedszkola i zabudowa werandy zewnętrznej w części związanej i dotyczącej bloku żywienia."
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Przedszkolu Samorządowym Nr 36, ul. Okrzei 16, 81-245 Gdynia i na stronie internetowej: www.gdynia.pl/jednostki/info/4824_35751.html


Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 wykazów:
1. Nr 234/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5200/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.02.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Rdestowej, oznaczonej na karcie mapy KM 29 obręb Wielki Kack jako część działki nr 84/16, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata,
2. Nr 235/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5201/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej/Korzennej 3 A, oznaczonej na karcie mapy KM 7 obręb Wielki Kack jako część działki nr 95/51, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 29.02.2008 r. do 20.03.2008 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie Klubu Integracyjnego przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. C.K Norwida znajdującej się w Gdyni przy ulicy Norwida 4.
W ramach konkursu będzie dotowane przedsięwzięcie dotyczące prowadzenia Klubu Integracyjnego przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. C.K Norwida znajdującej się w Gdyni przy ulicy Norwida Wartość planowanej dotacji została określona na 14 000 zł.
Zadanie swoim zakresem ma obejmować: a) zajęcia podtrzymujące sprawność intelektualną,
b) spotkania z ciekawymi ludźmi, c) organizacje wspólnych zajęć i imprez okolicznościowych.
Termin składania ofert ustala się na 4 kwietnia 2008 roku do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52-54. Wskazany termin dotyczy także ofert wysłanych pocztą. Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 21 kwietnia 2008 roku i zakończyć się nie późnej niż 31 grudnia 2008 roku. Na kopercie zawierającej ofertę powinien być napis „Referat ds. Osób Niepełnosprawnych - Konkurs na prowadzenie Klubu Integracyjnego przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. C.K Norwida znajdującej się w Gdyni przy ulicy Norwida 4.
Oferta powinna zawierać w szczególności: a.dane na temat podmiotu składającego ofertę,
b.opis zadania, c. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z podziałem środków na 2008 r. w kwocie 15 200 zł i na 2009 rok w kwocie 3 800 zł, d. przewidywane źródła finansowania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania.
Wzór ofert i pełna treść ogłoszenia dostępna w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym www.gdynia.pl.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 17 kwietnia 2008 roku.Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10)
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 181 w Gdyni i Sopocie w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) poza okresem letnich wakacji szkolnych jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym.
Termin składania ofert: 7 kwietnia 2008 roku godz.10.00.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-13-08.pdf.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń - Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - tel.: (058) 660 54 12 (dni robocze - w godz.: 10.00 - 13.00) Janusz Szankin - specjalista ds. zamówień publicznych - tel.: (058) 660 54 11 (dni robocze - w godz. 10.00 - 13.00).


Dyrekcja Gimnazjum Nr 4 w Gdyni przy ul. Okrzei 6 (tel.058 663 79 88)
zatrudni nauczyciela matematyki z informatyką. Kontakt tel. (058) 663 79 88.

Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko Gastronomicznych w Gdyni,
ul. Morska 77 zatrudni:
- KONSERWATORA (prace elektryczne, ślusarskie, stolarskie, szklarskie, malarskie)
w pełnym wymiarze
- DOZORCĘ na niepełny etat
- NAUCZYCIELA PRAKTYCZNEJ NAUKI od nowego roku szkolnego 2008/2009
Zgłoszenia proszę kierować: email - zshg@poczta.onet.pl lub w siedzibie szkoły w dziale kadr. tel. (058) 620 12 89.


Dyrektor Gimnazjum nr 3
w Gdyni ul. Gospodarska 1, tel. (058) 623 65 52, (058) 623 67 45
ogłasza przetarg nieograniczony do 2 150 000 EURO na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Gimnazjum nr 3 w Gdyni
CPV 45111100-9 CPV 45400000-1 CPV 45421000-4 CPV 45310000-3 CPV 45332200-5
Wymagany termin realizacji zamówienia do 22.08.2008r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 Ustawy 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ jest dostępna na www.gimnazjum3.gdynia.pl oraz na www.gdynia.pl/bip/jednostki/info oraz można odebrać w sekretariacie szkoły od 7.03.2008r. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 31.03.2008r do godz.10.00
Otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego w dniu 31.03.2008r o godz.10.30. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Anna Socha kierownik administracyjno gospodarczy Gimnazjum nr 3 w Gdyni oraz inspektor Wydziału Budynków Violetta Obuchowicz-Klosse. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium.


UWAGA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
(działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania)
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w okresie od 1.04. do 31.12.2008r. w obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 4 (dzielnice: Śródmieście, Kamienna Góra, część Wzgórza Św. Maksymiliana, Działki Leśne, Witomino, Chwarzno - Wiczlino).
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwocie nie mniejszej niż 972 900,00 PLN do końca 2008 r.
Dotacja na realizację w/w zadania przyznana będzie w drodze konkursu ofert.
Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje Specyfikacja warunków konkursu, którą wraz z Ofertą podmiotu uprawnionego i ogłoszeniem należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 500 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.mopsgdynia.pl (w dziale Ogłoszenia i komunikaty - Konkursy).
Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 27 marca 2008 r. prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami


UWAGA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
(działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania)
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na: zapewnieniu schronienia wraz z opieką osobom starszym, niepełnosprawnym w szczególności osobom bezdomnym w okresie od 1.04.2008 r. do 31.03.2009 r.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji
w następujących kwotach: 1. do 145.800,00 PLN w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2008 roku, 2.do 48.600,00 PLN w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2009 roku.
Dotacja na realizację w/w zadania przyznana będzie w drodze konkursu ofert.
Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje Specyfikacja warunków konkursu, którą wraz z Ofertą podmiotu uprawnionego i ogłoszeniem należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 500 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.mopsgdynia.pl (w dziale Ogłoszenia i komunikaty - Konkursy).
Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 20 marca 2008 r. prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10)
 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę tablic do rozkładów jazdy oraz obejm do tablic do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Termin składania ofert: 10 marca 2008 roku godz.10.00.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-17-08.pdf.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń - Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - tel.: (058) 660 54 12 (dni robocze - w godz.: 10.00 - 13.00), Janusz Szankin - specjalista ds. zamówień publicznych - tel: (058) 660 54 11 (dni robocze - w godz.: 10.00 - 13.00).
 


Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk" Gdynia,
ul. Maciejewicza 11
prowadzące Ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych poszukuje logopedy. Warunki płacy i pracy do uzgodnienia.
Tel. kontaktowy (058) 782 76 09 lub 10.


Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Jana z Kolna cz.dz.nr 18/1 k.m.118 o pow.595,60m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31.01.2009r. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 25.02.2008r. do 16.03.2008r.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni
 ul. Rozewska 33,
zatrudni konserwatora w wymiarze ¾ etatu.
Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły, telefon (058) 623 25 88.


Kryta Pływalnia przy Zespole Szkół nr 10 w Gdyni
ul. L. Staffa 10
zatrudni pracownika na umowę o pracę w wymiarze: 1 etat na stanowisku pracownik obsługi (sprzątanie pomieszczeń pływalni). Praca dwuzmianowa.
Bliższe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie (058) 629 51 15.


Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni przyznał dotację na mocy zarządzenia Nr 5227/08/V/O z dnia 26.02.2008r dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na organizację Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej następującemu podmiotowi:
1. Stowarzyszenie „TALENT", w kwocie 150.000,00 zł brutto.


Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Kuśnierskiej; cz.dz.nr 251/115 k.m.104 o pow.878,59m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31.01.2009r. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 03.03.2008r. do 23.03.2008r.


Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Wielkopolskiej cz.dz.nr 392/81 k.m.76 o pow.15m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31.08.2008r. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 03.03.2008r. do 23.03.2008r.