845 (454) 2008-03-21 - 2008-03-27

Konkurs dla miłośników zwierząt

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Gdyni wraz z Towarzystwem Miłośników Gdyni zaprasza dzieci i młodzież gdyńskich szkół do wzięcia udziału w III edycji konkursu plastycznego pt. „Gdyńskie zwierzęta".
Regulamin konkursu:
1.Technika wykonania dowolna.
2.Format prac - A3.
3.Każdy autor może nadesłać tylko 1 pracę.
4.Każda praca winna być na odwrocie czytelnie podpisana (najlepiej literami drukowanymi): imię, nazwisko i adres autora, telefon kontaktowy, tytuł pracy oraz nazwa szkoły,
5.Za najciekawsze prace przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
6.Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatorów.
7.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji nadesłanych prac w materiałach informacyjnych i reklamowych.
8.Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcia prac w trakcie przesyłki.
9.Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie organizatorom konkursu.
10.Oceny prac dokona jury, w skład którego wejdą artyści, członkowie TMG i członkowie zarządu TOZ-u w Gdyni.
Terminarz:
- nadsyłanie prac: 30 kwietnia 2008,
- werdykt jury: maj 2008,
- wystawa: maj-czerwiec 2008,
- zwrot prac nie wyróżnionych- na specjalne życzenie uczestnika konkursu (prośba o załączenie znaczka na kopertę zwrotną) - lipiec 2008.
Adres do korespondencji:
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Gdyni Ul. Portowa 7 81-350 Gdynia
tel. 0-58 622-87-11
biuro czynne w poniedziałki w godz. 11.00-15.00.

  • ikonaOpublikowano: 20.03.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona