846 (455) 2008-03-28 - 2008-04-03

Dotacje na zabytki 2008 - wnioski do 31 marca!

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/431/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2004 r. w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni, informuje się że do 31 marca 2008 r. można składać wnioski o dotacje na rok 2008.
Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Wniosek ma zawierać:
a)imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą,
b)wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia,
c)udokumentowanie tytułu prawnego do zabytku nieruchomego,
d)określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
e)kosztorys wstępny planowanych prac,
f)zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
g)pozwolenie na budowę, o ile prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
h)wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przy zabytku, którego dotyczy wniosek, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie,
i) informację o uzyskanych dotychczas środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie prac przy zabytku, którego dotyczy wniosek,
j) zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd, najemca lub dzierżawca,
k) zapewnienie wnioskodawcy, o pokryciu pozostałej części kosztów zadania, na które ma być przyznana dotacja.
Formularze wniosku (nieobowiązkowe) można otrzymać w pokoju 206 lub 439 Urzędu Miasta Gdyni, przy al. Marsz.Piłsudskiego 52/54. Druki i regulamin dotyczący dotacji można też znaleźć na stronie internetowej www.gdynia.pl. Szczegółowych informacji na temat dotacji udziela Miejski Konserwator Zabytków, tel. (058) 66 88 343. Wnioski należy kierować na adres: Urząd Miasta Gdyni, Miejski Konserwator Zabytków, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.