846 (455) 2008-03-28 - 2008-04-03

OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane: „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 , ul. Płk. Dąbka 207 w Gdyni w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów , wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz modernizacji instalacji węzła c.o. i instalacji c.o."
Zakres robót obejmuje: wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 , ul. Płk. Dąbka 207 w Gdyni w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów , wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz modernizacji instalacji węzła c.o. i instalacji c.o.".
Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Termin realizacji 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 14.04.2008 r. o godzinie 11.00 w p. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni - Wydział Budynków al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego - sekretariat p.101 - Wydział Budynków lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej oraz częściowej. Termin związania ofertą 30 dni. Kryteria wyboru ofert: 100% cena.Termin składania ofert do dnia 14.04.2008 r. do godziny 10.30 w p.101 Urzędu Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni - Wydział Budynków
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Beata Brzostowska tel.(058) 668-85-83 lub Violetta Obuchowicz - Klose tel.(058)668-85-85 - Wydział Budynków.Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy:
1) ul. Złotej o pow. 300m2 ( część działek nr 211 i 340 , oznaczonych na km 6 obręb Pogórze ), przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat z przeznaczeniem na działkę przydomową, wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 25.03.2008 roku do 16.04.2008roku.
2) ul.Żwirki i Wigury o pow.8m2 (część działki nr 272, oznaczonej na km 55 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie -kiosk typu „RUCH", wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 25.03.2008 roku do 16.04.2008 roku.
3) ul.Wójta Radtkego o pow. 15m2 (część działek nr 1086/39 i 464 , oznaczonych na km 54 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie -kiosk typu „RUCH", wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 25.03.2008 roku do 16.04.2008 roku.
4) ul.J.Wybickiego o pow. 8m2 (część działki nr 174/3, oznaczonej na km 55 obręb Gdynia)
przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalnosci handlowej w tymczasowym pawilonie- kiosk typu „RUCH", wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 25.03.2008 roku do 16.04.2008 roku.
5) ul.J.Kilińskiego o pow.8m2 (część działki nr 60, oznaczonej na km 56 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie-kiosk typu „RUCH", wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 25.03.2008roku do 16.04.2008 roku.
6) ul. Władysława IV o pow.10m2 (część działki nr 1231, oznaczonej na km 54 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie-kiosk typu"RUCH", wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 25.03.2008 roku do 16.04.2008 roku.
7) ul.Świętojańska o pow. 12m2 (część działki nr 762/114, oznaczonej na km 55 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 rok przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie - kiosk typu „RUCH", wykaz wywieszono na okres 21 dni , od dnia 25.03.2008 roku do 16.04.2008 roku.
8) ul.Wójta Radtkego o pow.15m2 (część działki nr 289, oznaczonej na km 54 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia do dnia 31.12.2008 roku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie - kiosk typu „RUCH"", wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 25.03.2008 roku do 16.04.2008roku.Prezydent Miasta Gdyni
informuje
O wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy:
- ul. Chylońskiej, wykaz nr 245/08/V/M, część działki nr 814/93 pow. 20 m², oznaczonej na KM 22, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie. Wykaz został wywieszony na tablicy, na okres 21 dni od dnia 25.03.2008 r. do dnia 15.04.2008 r.


Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas określony - 3 lata, na rzecz dotychczasowych użytkowników. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako 1/81 niewydzielona część działki nr 339/33 KM46, położonej przy ul. Benisławskiego, grunt zabudowany garażem wybudowanym ze środków własnych osoby fizycznej. Przeznaczenie terenu - garażowanie pojazdów mechanicznych.
Wykaz wywieszono na okres od 17.03.08r do 7.04.08r.


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
 XIII Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 14 w Gdyni - Obłuże ul. Płk.Dąbka 207
zatrudni od 1 maja 2008 roku osobę na etacie sprzątaczki w wymiarze ½ etatu.
Informacji udziela kierownik administracyjny Jarosław Kłodziński (058) 665 03 13.


Zespół Szkół nr 15
w Gdyni-Chwarznie przy ul. Jowisza 60
zatrudni
dozorcę na 3/4 etatu i pracownika obsługi (sprzątanie) na 1/2 etatu.
Zgłoszenia i informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie (058) 621 40 34.Gimnazjum nr 14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni
zatrudni od 1 kwietnia 2008 r.
nauczyciela techniki
w wymiarze 11/18 tygodniowo.
Kontakt: tel.(058) 665 03 13, fax 058 665 36 36, email zso4@neostrada.pl, ul. Płk. Dąbka 207
81 -155 Gdynia.Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Gdyni,
ul. Zamenhofa 8
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP, nr ogłoszenia 56195-2008 został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 14 000 a poniżej 5150 000 euro na wykonanie modernizacji węzła cieplnego c.o. i c. w.u. w budynku przedszkola. Warunki udziału w przetargu oraz dokumenty przetargowe na stronie www.gdynia.pl//bip/jednostki/info/4826_35749.htlm lub w siedzibie przedszkola: ul. Zamenhofa 8, 81-218 Gdynia, tel. (058) 623 20 15.


Prezydent Miasta Gdyni
 informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr VII/2008 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul.Dąbrowskiego 16, Płk Dąbka 185/12, A. Necla 13/11, Maciejewicza 15B/5, Maciejewicza 15B/1, Reja 4/7, Okrzei 14/8, Szafranowa 14B/13, Przemysława 18/5, Przemysława 18/6, Przemysława 18/1, Szafranowa 12C/18, Reja 14/1, Sandomierska 1B/7.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 18.03.2008 r. do dnia 8.04.2008 r.Urząd Miasta Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowisko
INSPEKTORA W WYDZIALE POLITYKI GOSPODARCZEJ I NIERUCHOMOŚCI - REFERACIE GOSPODARKI LOKALAMI i REFERACIE ADMINISTROWANIA GRUNTAMI
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo).
Główne obowiązki: Referat Gospodarki Lokalami: - przygotowywanie decyzji przekształcania użytkowania wieczystego we własność, - przeszacowywanie wieczystego użytkowania; Referat Administrowania Gruntami: -prowadzenie całości spraw związanych z przygotowywaniem pod względem formalno-prawnym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni do dzierżawy, użyczenia, przetargów na dzierżawę
Wykształcenie, praktyka zawodowa: Referat Gospodarki Lokalami: - wykształcenie wyższe, preferowane dodatkowo podyplomowe w zakresie gospodarki nieruchomościami, kursy związane z gospodarką nieruchomościami, - niezbędny 3-letni staż pracy w administracji publicznej, preferowany na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków; Referat Administrowania Gruntami: -wykształcenie wyższe prawnicze, preferowane dodatkowo podyplomowe w zakresie gospodarki nieruchomościami, kursy związane z gospodarką nieruchomościami, - niezbędny 3-letni staż pracy, preferowany w administracji publicznej, na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, znajomość: KPA, ustawy o gospodarce nieruchomościami, znajomość ustawy o własności lokali *, umiejętność posługiwania się operatem szacunkowym*, znajomość obsługi pakietu MS Office, umiejętność czytania i interpretowania prawa, umiejętność współpracy w zespole, samodzielność, komunikatywność, nieposzlakowana opinia.
*dotyczy Referatu Gospodarki Lokalami
Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl. Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 4 kwietnia 2008r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni - Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „INSPEKTOR W WYDZIALE POLITYKI GOSPODARCZEJ I NIERUCHOMOŚCI - REFERAT GOSPODARKI LOKALAMI/ REFERAT ADMINISTROWANIA GRUNTAMI- oferta pracy".Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro
na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu wielofunkcyjnego boiska przy ul. Wieluńskiej w Gdyni wraz z wykonaniem mapy inwentaryzacji geodezyjnej całego terenu rekreacyjnego
Pełna treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/zamówienia/5118_html
TERMIN SKŁADANIA OFERT 16.04.2008 o godz. 10.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.
Osoba uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. (058) 668 20 88 w godz. 7.30 - 15.30.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Gdyni ,
ul. Wrocławska 52, tel. (058) 664 69 05, fax 058 664 78 76
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 150 000 EURO na robotę budowlaną - remont pomieszczeń sanitarnych.
Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i dokumentacja projektowa stanowiące załączniki do SIWZ. Termin realizacji zamówienia od 16 czerwca 2008r. do 20 sierpnia 2008r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 28.03.2008r w sekretariacie szkoły w godz. 9.00-15.00 lub w formie elektronicznej : www.gim7gdy.prv.pl. lub www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4850_35779.html. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 18.04.2008r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi 18.04.2008r. o godz. 9.30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 prawa zamówień publicznych oraz wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 100 % cena. Uprawniony do kontaktu z oferentami jest kierownik adm.-gospodarczy tel. 058 664 69 05, e-mail: szkola11@o2.pl.


Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
(ul. Zakręt do Oksywia 10) ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac inwestycyjno-budowlanych pawilonu Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, zlokalizowanego w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 25.
Termin składania ofert: 9 kwietnia 2008 roku godz.10.00. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-21-08.pdf. Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Zdzisław Leonarczyk - Naczelnik Wydziału Nadzoru i Regulacji Ruchu - strona merytoryczna- tel.: (058) 623 33 12 (dni robocze - w godz.: 10.00 - 13.00), pok. nr 4, Janusz Szankin - specjalista ds. zamówień publicznych - tel.: (058) 660 54 11 (dni robocze - w godz.: 10.00 - 13.00).

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 25 w Gdyni,
 ul .A. Necla 14 informuje,
że w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP, nr ogłoszenia 59101-2008 został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 14 000 a poniżej 5 150 000 euro na roboty budowlane: „Wykonanie remontu zaplecza gastronomicznego w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 25 w Gdyni ul. A. Necla 14"
Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja projektowa. Termin realizacji : 60 dni od daty zawarcia umowy. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 11.04.2008r. o godzinie 11.00 w gabinecie dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 25 w Gdyni ul. A. Necla 14.
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Przedszkolu Samorządowym Nr 25, ul. A. Necla 14, 81-377 Gdynia i na stronie internetowej:
http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4832_35743.html. Termin składania ofert do dnia 11.04.2008r. do godziny 11.00 w siedzibie Zamawiającego, w Przedszkolu Samorządowym Nr 25, ul. A. Necla 14, 81-377 Gdynia. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Mariola Pega - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 25, tel. (058) 620 18 28 w godz. 9.00 -15.00, Małgorzata Formela - Wydział Budynków Urzędu Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, nr pok. 106, tel. (058) 668 85 89 w godz. 8.00 - 16.00, Halina Golenia - Wydział Budynków Urzędu Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98,r, nr pok. 105, tel. (058) 668 85 86 w godz. 8.00 - 16.00.OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał:
1) uchwały nr XVII/402/08 z dnia 27 lutego 2008 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego, którego granice przebiegają:
- od północy i wschodu - wzdłuż ul. Jana z Kolna, Placu Kaszubskiego, ulic H. Derdowskiego, J. Waszyngtona, al. Jana Pawła II, następnie wzdłuż linii brzegowej morza,
- od południa - wzdłuż ciągu pieszego na przedłużeniu Bulwaru Nadmorskiego, następnie wzdłuż ulic Armii Krajowej, J. Wybickiego, Świętojańskiej, 10 Lutego,
- od zachodu - wzdłuż ul. Dworcowej i Placu Konstytucji,
2) uchwały nr XVII/403/08 z dnia 27 lutego 2008 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego, którego granice przebiegają:
- od północy - wzdłuż ul. Żwirki i Wigury,
- od wschodu - wzdłuż ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego,
- od południa - wzdłuż al. Marszałka Piłsudskiego,
- od zachodu - wzdłuż ul. Świętojańskiej,
3) uchwały nr XVII/404/08 z dnia 27 lutego 2008 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka którego granice przebiegają:
- od północy - wzdłuż ulicy Płk. S. Dąbka,
- od wschodu - obejmuje część terenów leśnych dzielnicy Obłuże,
- od południa - wzdłuż nasypu kolejowego, ulicy Potasowej do granic administracyjnych Gdyni,
- od zachodu - wzdłuż granic administracyjnych Gdyni,
4) uchwały nr XVII/405/08 z dnia 27 lutego 2008 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon łącznika gdyńskiego Trasy Kaszubskiej, którego granice zawierają łącznik gdyński Trasy Kaszubskiej z drogą serwisową, od granicy administracyjnej Gdyni (na styku z gminą Szemud) do węzła z Obwodową Trójmiasta, oraz rejon węzła zespolonego Trasa Kwiatkowskiego - Obwodowa Trójmiasta - Trasa Kaszubska.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie do dnia 6 maja 2008 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek

PREZYDENT MIASTA GDYNI
wzywa
byłych najemców (lub ich spadkobierców) lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy:
1.ul. Derdowskiego 9-11 róg Świętojańskiej 1 i ul. Władysława IV 61 2. oraz al. Zwycięstwa 30
do odbioru rzeczy ruchomych, zdeponowanych w magazynie Urzędu Miasta Gdyni, a zajętych w wyniku eksmisji komorniczych, które miały miejsce w dniach: 1.18.06.2004 r., 2.06.09.2006 r. Ruchomości, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu należy odebrać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. W sprawie ustalenia daty odbioru depozytu należy kontaktować się Referatem Gospodarki Lokalami Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (IV p. pok. 425) tel. (058) 66 88 944. W przypadku nie odebrania ruchomości w ustalonym terminie zostaną one wywiezione na wysypisko - bez prawa roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu wobec Gminy.


Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane: „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 20 , ul. Starodworcowa 36 w Gdyni w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych"
Zakres robót obejmuje: wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 20 , ul. Starodworcowa 36 w Gdyni w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Termin realizacji: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 14.04.2008 r. o godz. 12.00 w p. 101 w UM Gdyni - Wydział Budynków al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni. SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego - sekretariat p.101 - Wydział Budynków lub na stronie internetowej UM: www.gdynia.pl/bip/roboty. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej oraz częściowej. Termin związania ofertą 30 dni. Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: - spełniają wymogi określone w SIWZ tj. prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; - spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust1 Prawa Zamówień Publicznych; - w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonywali co najmniej 2 roboty budowlane na wykonanie przebudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej, o wartości netto minimum 400.000 zł jedna;
- wykażą się osobami które posiadają następujące uprawnienia: • 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.
Termin składania ofert do 14.04.2008 r. do godz. 11.30 w p.101 UM Gdyni al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni - Wydział Budynków. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Beata Brzostowska tel.(058) 668-85-83 lub Violetta Obuchowicz - Klose tel.(085)668-85-85 - Wydział Budynków.