846 (455) 2008-03-28 - 2008-04-03

Składamy zeznania podatkowe w I i II Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia br.

Ostateczny termin składania zeznań podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok upływa 30 kwietnia 2008 roku. W związku z tym przedstawiamy ważne informacje dotyczące zeznań rocznych PIT za 2007 rok z I i II Urzędu Skarbowego w Gdyni.
I Urząd Skarbowy w Gdyni
Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. można przesłać listem poleconym za pobraniem opłaty pocztowej, na adres: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego, ul. Władysława IV 2/4, 81- 353 Gdynia.
Ponadto na liście poleconym musi być podane: imię, nazwisko, dokładny adres nadawcy i numer przesłanego formularza PIT (np. PIT 37).
Wpłaty wynikające z zeznania podatkowego dokonuje się w kasie urzędu lub na rachunek bankowy: NBP O/O Gdańsk 95 1010 114 0014 371 2223 000000 z dopiskiem na odwrocie przekazu: „Rozliczenie podatku dochodowego za 2007 r." oraz numer NIP Podatnika.
Sposób otrzymania nadpłaty podatku:
- na rachunek bankowy (podany lub uaktualniony na druku NIP-3 lub NIP-1),
- w gotówce (gdy brak obowiązku posiadania rachunku bankowego) w formie:
*przekazu pocztowego (pomniejszenie nadpłaty o koszty przekazu pocztowego),
*wypłata w kasie Urzędu (po okazaniu dowodu tożsamości).
Nadpłaty podlegają zaliczeniu z Urzędu na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z Urzędu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia poprawnie wypełnionego zeznania rocznego.
Przekazanie przez Urząd 1% na rzecz OPP może nastąpić, jeżeli podatnik wpłacił należny podatek w terminie (brak zaległości podatkowej) i złożył zeznanie przed upływem 30 kwietnia 2008 r.
Punkt obsługi podatnika w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdyni:
- parter (wydawanie formularzy zeznań rocznych wraz z objaśnieniami),
- parter sala obsługi podatnika (udzielanie informacji, składanie zeznań podatkowych).
Punkty czynne są: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 15.00, a w środy w godzinach od 8.00 do 18.00.
Informacje można uzyskać również pod numerami telefonów:
- dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, najem tel. (058) 690 22 61; (058) 690 22 62; (058) 690 22 56;
- dla podatników osiągających przychody z wynagrodzeń, emerytur, rent, itp. tel. (058) 690 22 75; (058) 690 22 69;
- przez Krajową Informację Podatkową tel. 0801 055 055, (022) 330 03 30;
oraz na stronach internetowych: www.mofnet.gov.pl, www.kip.gov.pl.
Kasy Urzędu czynne są: w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 8.00 -13.00, a w środę w godz. 8.00-15.00.
II Urząd Skarbowy
Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. można przesłać listem poleconym za pobraniem opłaty pocztowej, na adres: Drugi Urząd Skarbowy 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 25
Ponadto na liście poleconym musi być podane: imię, nazwisko i dokładny adres nadawcy.
Wpłaty wynikające z zeznania podatkowego dokonuje się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: NBP o/o Gdańsk 48 1010 1140 0165 4822 2300 0000 z dopiskiem na odwrocie przekazu:„ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2007 r." oraz Numer NIP Podatnika.
Podatnicy mają prawo do wyboru formy zwrotu nadpłaty podatku: gotówką w kasie lub przekazem pocztowym.
Nadpłaty podlegają zaliczeniu z Urzędu na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z Urzędu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego.
W celu usprawnienia rozliczenia zwrotów nadpłat wynikających ze złożonego zeznania, prosimy o podanie lub aktualizację rachunków bankowych, na które urząd dokona przelewu.Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty przekazu pocztowego.
Punkt obsługi podatnika w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gdyni
- parter sala obsługi podatnika
a)Udzielanie informacji
Informacje w zakresie:
• kryteriów podziału podatników zobowiązanych do składania zeznań
na kategorie w zależności od rodzaju formularza zeznania podatkowego,
• wyboru odpowiedniego formularza zeznania rocznego oraz załączników,
• tytułów uprawniających do odliczeń od dochodu i od podatku,
• dokumentów uprawniających do dokonania odliczeń,
• sposobu wypełnienia formularza zeznania rocznego,
• terminów i sposobu złożenia zeznania rocznego,
• terminów i sposobu dokonania wpłaty podatku,
• terminów i sposobu otrzymania zwrotów nadpłaty podatku,
• konsekwencji wiążących się z niezłożeniem lub nieterminowym złożeniem zeznania rocznego
b)Wydawanie wszystkich formularzy zeznań rocznych wraz z objaśnieniami
c)Składanie zeznań podatkowych
Punkty są czynne:
•udzielanie informacji, wydawanie druków i przyjmowanie zeznań rocznych
- w środy w godz. od 8.00 do 18.00,
- w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. od 8.00 do 15.00,
Informacje można uzyskać również pod nr tel.: (058) 690 21 03, (058) 690 21 44, (058) 690 21 49 (058)690 21 84, (058) 690 21 78.
STANOWISKA KASOWE URZĘDU są czynne: w środy w godz. od 8.00 do 14.00, w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. od 8.00 do 13.00.
Uwaga!
Aktualną listę gdyńskich organizacji pożytku publicznego podamy w następnym numerze „Ratusza".