849 (458) 2008-04-18 - 2008-04-24

Ogłoszenia

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO a poniżej 206.000 EURO

na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji
roboty budowlanej z zadania: ,, Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej w Gdyni\'\'.

W dniu 15.04.2008r ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono
w BZP pod numerem 77267 -2008

Termin składania ofert - do dnia : 24.04.2008r do godz. 9°° w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 20,00 -zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 235 - Wydział Realizacji Inwestycji lub pobrać na stronie internetowej: -adres: http://www.gdynia.pl/bip/ usługi.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka tel.0-58 66 88 880 - Wydział Realizacji Inwestycji.


Prezydent Miasta Gdyni informuje
O wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni przy:
- ul. Chylońskiej, wykaz nr 268/08/V/M, części działek nr: 2139/62; 2394/74 pow. 12 m², oznaczonych na KM 18, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie - kiosk typu „RUCH"
- ul. Demptowskiej, wykaz nr 269/08/V/M, część działki nr 236/5 pow. 40 m², oznaczona na KM 21, przeznaczona do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na działkę przydomową
- ul. Skarbka, wykaz nr 270/08/V/M, działka nr 641/8 pow. 85 m², oznaczona na KM 21, przeznaczona do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na działkę przydomową Wykazy zostały wywieszone na tablicy, na okres 21 dni od dnia 10.04.2008 r. do dnia 30.04.2008 r.Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni , położonej przy ulicy Dworcowej 11A o pow. 694m2 (część działek nr 715/40 i nr 700/40, oznaczonych na km 53 obręb Gdynia), przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności hotelowej, gastronomicznej i handlowej - prowadzenie sklepu.
Wykaz wywieszono na okres 12 dni od dnia 09.04.2008 roku do 30.04.2008 roku .
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Olsztyńskiej, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 356/189, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: pod zieleń ozdobną.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 12.03.08 do dnia 2.04.08.
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Starochwaszczyńskiej dz.nr 819/2 k.m.3 o pow.6.274m2 i cz.dz.nr 820/2 k.m.3 o pow. 4.125m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 11.04.2008r. do dnia 01.05.2008r.
Dyrektor Szkoły nr 39 w Gdyni
ul. Unruga 88
zatrudni strażnika ruchu drogowego. Dokumenty ( cv i list motywacyjny ) należy składać w sekretariacie szkoły.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu (058) 625 09 71.
OSTRZEŻENIE!
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni ostrzega o pojawiających się próbach wyłudzenia danych osobowych.
Do podatników kierowane są pisma o treści:
„Proszę Pana/Panią o pilny kontakt telefoniczny w celu weryfikacji danych niezbędnych do wystawienia deklaracji PIT-8C. Powyższe informacje proszę przekazać w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia".
W piśmie podany jest numer telefonu i godziny kontaktu z nadawcą. Pismo nie zawiera określenia nadawcy, daty wystawienia, numeru ani pieczątki. Nadawcą pisma o powyższej treści nie jest organ podatkowy.
Wszystkie pisma, których nadawcą jest organ podatkowy zawierają datę wystawienia, numer sprawy, określają nadawcę, wskazują podstawę prawną zawierają podpis i pieczątkę osoby uprawnionej z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Gdyni, ul. Okrzei 6 81-228 Gdynia,
Ogłasza przetarg nieograniczony do 5.150.000 EURO na wykonanie robót: Remont sanitariatów, roboty budowlano-konstrukcyjne na klatkach schodowych,
wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum nr 4, ul. Okrzei 6
CPV:45400000-1, CPV:45332200-5
Wymagany termin realizacji : 14 sierpień 2008r. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej
http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4844_35776.html oraz w Sekretariacie szkoły w godz. 9.00 - 15.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 12.05.2008r. do godz. 9.30 w sekretariacie. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego do dnia 12.05.2008r. o godz. 10.00 w sekretariacie.
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami: Alicja Kowalewska, w godz. 9.00-14.00, tel. (058) 663 79 88, kom. 509 909 149.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w%): cena oferty 100%."
SZPITAL MORSKI IM. PCK
81-115 Gdynia ul. Powstania Styczniowego nr 1
poszukuje firmy dokonującej kontroli okresowej obiektów budowlanych - polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania, zgodnie z ustawą prawa budowlanego. /budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz inne obiekty o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. /
Wymagany termin realizacji do dnia 31 maja 2008 roku.
Kryteria wyboru oferty: Cena /koszt/.
Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni ul. Powstania Styczniowego nr 1.
Osoby uprawnione do kontaktu z oferentem : mgr B. Bronk-Krywoszejew tel (0586) 699 82 22/ email: www.bkrywoszejew@szpital-morski.pl/ w godz.9.00-14.00 poniedziałek, wtorek, środa.
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Wybrzeża, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 752/305, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy - prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 12.03.2008 r. do dnia 4.04.2008r.
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Świętego Wojciecha, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 1215, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie- kiosk typu RUCH.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 12.03.08 do dnia 4.04.08.
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Legionów, oznaczonej geodezyjunie jako część działki nr 1073/4, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata. przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie -kiosk typu RUCH.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 12.03.08 do dnia 4.04.08.
Dyrektor Szkoły nr 39 w Gdyni ul. Unruga 88
zatrudni specjalistę d/s płac w wymiarze 1 etatu.
Wymagane doświadczenie w prowadzeniu płac i rozliczeń ZUS (mile widziane doświadczenie pracy w placówkach oświatowych). Dokumenty (cv i list motywacyjny) należy składać w sekretariacie szkoły.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu (058) 625 09 71.
Dyrektor I Akademickiego LO im. Zasłużonych Ludzi Morza Gdynia, ul. Folwarczna 2
zatrudni od nowego roku szkolnego 2008/2009 nauczyciela fizyki z przygotowaniem pedagogicznym.
Tel. (058) 664 82 36 e-mail: 1alo-kadry@wp.pl,
Dyrektor
Przedszkola Nr 32 „ Cisowiaczki"
w Gdyni, ul. Kcyńska 6
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP - nr ogłoszenia 75919 - 2008 - został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 14 000 a poniżej 5 150 000 euro na wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji CO w budynku przedszkola. Warunki udziału w przetargu oraz dokumenty przetargowe na stronie www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/ 4813_35762.html lub w siedzibie przedszkola: Kcyńska 6, 81- 005 Gdynia, tel/fax (058) 623 63 43.
Szkoła Społeczna w Gdyni
ul. Strażacka 15
zatrudni nauczycieli:
edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim, języka angielskiego, informatyki, muzyki i plastyki,
tel. (058) 624 05 09, radyko@gla.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni
ul. Cechowa 22 81-194 Gdynia
zatrudni nauczyciela matematyki w roku szkolnym 2008/2009 w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony. Wiadomość w sekretariacie: tel. (058) 625 40 25.


Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 Euro
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.
„ Przebudowa ulicy Heweliusza wraz z infrastrukturą techniczną w Gdyni".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 kwietnia 2008 r. sygn. numerem 74567-2008
Termin wykonania zamówienia - 10. 12. 2008r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można zamówić i odebrać za opłatą 20 zł lub za zaliczeniem pocztowym, w siedzibie Zamawiającego pok. 238a - Wydział Przygotowania Inwestycji lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi
Termin składania ofert - do dnia 28. 04. 2008r. do godz. 12.00 w pokoju nr 230 Urzędu Miasta Gdyni - Sekretariat Wydziału Przygotowania Inwestycji. Otwarcie ofert odbędzie się 28.04.2008r. godz. 12.30 w pok. 105a w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Guzińska tel. (058) 668 88 78, Wydział Przygotowania Inwestycji.
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kieleckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, oznaczonej na karcie mapy 58, obręb Gdynia, jako działka nr 901/180, o powierzchni 66 m2, objęta księgą wieczystej KW nr 24374 Sądu Rejonowego w Gdyni oraz działka nr 999/180, o powierzchni 201 m2, objęta księgą wieczystej KW nr 24533 Sądu Rejonowego w Gdyni.
Wykaz nr 272/08/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 5694/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8. kwietnia 2008 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 09.04.2008 r. do 30.04.2008 r.
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10) ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę jednego, fabrycznie nowego
(rok produkcji 2008) samochodu osobowego typu LIFTBACK, z ważną homologacją do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Termin składania ofert: 29 kwietnia 2008 roku godz.10.00.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-24-08.pdf.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Zdzisław Leonarczyk- Naczelnik Wydziału Nadzoru i Regulacji Ruchu - strona merytoryczna - tel.: (058) 623 33 12, Janusz Szankin - specjalista ds. zamówień publicznych - tel.: (058) 660 54 11 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy zbiegu ulic Oliwkowej i Wiczlińskiej cz.dz.nr 26/16 k.m.29 o pow.120m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31.03.2010r. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 01.04.2008r. do 21.04.2008r.
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pracą ratownika na gdyńskich morskich kąpieliskach w sezonie 2008 tj. od 20.06.08 do 31.08.08. (10 ratowników potrzebnych do rozkładania kąpielisk już od 2.06.08r).
CV oraz podanie proszę składać w Biurze Mariny Gdynia al. Jana Pawła II 13a kontakt pod nr (058) 661 93 66 lub na adres mail: Marina@MarinaGdynia.pl, (prosimy o załączenie następujących informacji PESEL, NIP, urząd skarbowy i podanie informacji dotyczącej aktualnej nauki i pracy). Dla zakwalifikowanych ratowników planujemy zorganizować kurs przygotowawczy z ratownictwa morskiego. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną dnia 30 maja 2008r. i zostaną wywieszone w biurze Mariny w basenie jachtowym. Będzie także możliwość odbycia licznych kursów min. : Żeglarz Jachtowy, Sternik Jachtowy, Sternik Motorowodny, Starszy Sternik Motorowodny. Na tegoroczny sezon zostaje oddane do użytku nowo wybudowane zaplecze ratowników znajdujące się na plaży Śródmieście.
W sezonie 2008 Gmina Gdynia otwiera 4 kąpieliska strzeżone tj.
- Śródmieście 200m: 1 Starszy Ratownik, 6 Ratowników WOPR, 2 Młodszych Ratowników WOPR, 1 Starszy Sternik Motorowodny Ratownik WOPR, 1 Ratownik Medyczny.
- Redłowo 200m: 1 Starszy Ratownik, 6 Ratowników WOPR, 2 Młodszych Ratowników WOPR, 1 Ratownik Medyczny.
- Orłowo 100m: 1 Starszy Ratownik, 3 Ratowników WOPR, 1 Młodszy Ratownik WOPR, 1 Ratownik Medyczny.
- Babie Doły 100m: 1 Starszy Ratownik, 3 Ratowników WOPR, 1 Młodszy Ratownik WOPR, 1 Ratownik Medyczny.

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 206 000 euro
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu.
EZP 340/28/UP/08
Dokumentacja zostanie wykorzystana do aplikowania o dofinansowanie ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki uczestnictwa w postępowaniu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Etap I- obejmuje wykonanie projektów budowlanych wraz z raportem oddziaływania na środowisko oraz oceną wpływu inwestycji na obszary Natura 2000 - w ciągu 8 miesięcy od daty zawarcia umowy
Etap II- obejmuje wykonanie pozostałych elementów dokumentacji projektowo- kosztorysowej -
w ciągu 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 60 dni. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000,00 zł. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pisemnie zamówić i odebrać za opłatą 35 zł lub za zaliczeniem pocztowym, w siedzibie Zamawiającego pok. 240 - Wydział Przygotowania Inwestycji lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi. Termin składania ofert - do dnia 5 maja 2008 r. do godz. 11.30 w pokoju nr 230 Urzędu Miasta Gdyni - Sekretariat Wydziału Przygotowania Inwestycji.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5 maja 2008 r. o godz. 12.00 w pok. 105 w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Anna Kopeć, Wydział Przygotowania Inwestycji, tel. (058) 668 83 10, fax. (058) 668 83 02.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 10
ul. Staffa 10, 81 - 597 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony do 5150000 euro
dot.: Remont pomieszczeń sanitarnych w budynkach:
B I p. i A1 Parter Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni, ul. Staffa 10
CPV 45400000-7 CPV 45214210-5 Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.04.2008 pod nr ogłoszenia: 70640-2008
Wymagany termin realizacji: maksymalny okres realizacji zamówienia 7 tygodni czyli 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4871_35798.html. oraz w Sekretariacie szkoły pok. 110 w godz. 9.30-13.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 29.04.2008 r. do godz. 09.30,
w sekretariacie Zespołu Szkół nr 10, pok.110. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 29.04.2008 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 10 w Gdyni, pok. nr 115.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Marek Kamiński, w godz. 9.00 do 13.00, tel.: (058) 62 92 000, kom 662 063 288,
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 80%, termin realizacji zamówienia 20%.Dyrektor Zespołu Szkół nr 10
ul. Staffa 10, 81 - 597 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony do 5150000 euro
dot.: Remont pomieszczeń sanitarnych w budynkach:
B I p. i A1 Parter Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni, ul. Staffa 10
CPV 45400000-7 CPV 45214210-5 Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.04.2008 pod nr ogłoszenia: 70640-2008
Wymagany termin realizacji: maksymalny okres realizacji zamówienia 7 tygodni czyli 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4871_35798.html. oraz w Sekretariacie szkoły pok. 110 w godz. 9.30-13.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 29.04.2008 r. do godz. 09.30,
w sekretariacie Zespołu Szkół nr 10, pok.110. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 29.04.2008 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 10 w Gdyni, pok. nr 115.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Marek Kamiński, w godz. 9.00 do 13.00, tel.: (058) 62 92 000, kom 662 063 288,
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 80%, termin realizacji zamówienia 20%.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
O wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni przy:
- ul. Chylońskiej, wykaz nr 268/08/V/M, części działek nr: 2139/62; 2394/74 pow. 12 m², oznaczonych na KM 18, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie - kiosk typu „RUCH"
- ul. Demptowskiej, wykaz nr 269/08/V/M, część działki nr 236/5 pow. 40 m², oznaczona na KM 21, przeznaczona do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na działkę przydomową
- ul. Skarbka, wykaz nr 270/08/V/M, działka nr 641/8 pow. 85 m², oznaczona na KM 21, przeznaczona do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na działkę przydomową Wykazy zostały wywieszone na tablicy, na okres 21 dni od dnia 10.04.2008 r. do dnia 30.04.2008 r.
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu, w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336, wykazu przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego o powierzchni 30, 43 m2, położonego przy ul. Świętojańskiej 139II/64. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni od 8 kwietnia 2008 roku do 29 kwietnia 2008 roku.
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku rzędu Miasta na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Starowiejskiej 48, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 596/1 i 980/601, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie- kiosk typu RUCH. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 12.03.08 do dnia 4.04.08.Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
zatrudni bosmanów do pracy w przystani jachtowej „Marina Gdynia" w sezonie letnim 2008r. (od maja do października). Znajomość branży żeglarskiej mile widziana. Podanie i życiorys należy złożyć w bosmanacie przystani jachtowej przy ul. al. Jana Pawła II 13 a Gdynia lub na adres e-mail: marina@marinagdynia.pl do dnia 30 kwietnia 2008r. Telefon kontaktowy: (058) 661 93 66, fax (058) 661 94 29.
Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77 zatrudni nauczyciela praktycznej nauki zawodu (w zakresie przygotowywania posiłków), z przygotowaniem pedagogicznym, od nowego roku szkolnego 2008/2009. Zgłoszenia należy kierować pod numer tel. (058) 620 52 07, e-mail: zshg@poczta.onet.pl lub w siedzibie szkoły w dziale kadr .