850 (459) 2008-04-25 - 2008-05-01

Obudź w sobie obywatela- radzi Biuro Porad Obywatelskich

Publikujemy nowy cykl porad przygotowanych przez pracowników Biura Porad Obywatelskich (ul. Traugutta 2, tel. (058) 661 31 51). Co tydzień na łamach „Ratusza" pojawiać się będą pytania najczęściej zadawane przez osoby korzystające z porad BPO i oczywiście odpowiedzi na nie. Zachęcamy do lektury, licząc na to, że pomoże ona w rozwiązaniu wielu problemów. Oto pierwsze pytanie: Przyjąłem mandat karny kredytowany w wysokości 400 zł za przekroczenie prędkości, ale po przemyśleniu uznałem, że jest on zbyt wysoki w stosunku do szkodliwości wykroczenia i wysokości moich zarobków. Czy mogę odwołać się do Sądu od tego mandatu z prośbą o obniżenie jego wysokości?


Biuro Porad Obywatelskich radzi: Sprawca wykroczenia, w momencie, gdy Policjant proponuje wystawienie mandatu ma dwie możliwości, o których powinien zostać poinformowany: może mandat przyjąć, bądź odmówić jego podpisania i przyjęcia, co spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W myśl przepisu art. 98 § 3 zd. 3 Kodeksu postępowania w sprawach wykroczeń mandat staje się prawomocny z momentem jego podpisania przez sprawcę wykroczenia. Można w uproszczeniu powiedzieć, że podpisując mandat sprawca przyznaje się do winy. Ukarany od tego momentu jest zobowiązany do zapłacenia nałożonej na niego grzywny. Ustawodawca przewidział możliwość odwołania się od prawomocnego mandatu, jednak określił bardzo wąski zakres podstaw odwołania, o czym należy pamiętać w momencie przyjmowania mandatu. Zgodnie z treścią art. 101 § 1 Kpw prawomocny mandat karny może zostać uchylony przez właściwy sąd rejonowy w drodze odwołania wyłącznie w sytuacji, gdy grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Ta okoliczność jest jedyną podstawą uchylenia mandatu. Powyższe stanowi, iż w postępowaniu mandatowym sąd nie bada zasadności wymierzenia grzywny w określonej wysokości. Podane w odwołaniu przesłanki dotyczące niewspółmierności wysokości grzywny do popełnionego wykroczenia, ciężka sytuacja materialna ukaranego, wyrażenie skruchy i prośba o obniżenie nałożonej grzywny nie będą brane przez sąd pod uwagę. W sytuacji, gdy osoba popełni wykroczenie, ale z różnych względów nie zgadza się z proponowaną wysokością grzywny, uważając ją za zbyt wysoką wówczas nie powinna mandatu przyjąć. Podpisując mandat zamyka sobie bowiem drogę do zmiany wysokości grzywny. Odmawiając przyjęcia mandatu zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie, sprawa zostanie skierowana na posiedzenie bądź na rozprawę, na której sprawca będzie miał możliwość przedstawienia swojej wersji zdarzenia. Możliwe będzie również określenie swojej sytuacji rodzinnej i materialnej, która może wpłynąć na wysokość zasądzonej grzywny.