853 (452) 2008-05-16 - 2008-05-22

Obudź w sobie obywatela - radzi Biuro Porad Obywatelskich (odc. 4)

Publikujemy nowy cykl porad przygotowanych przez pracowników Biura Porad Obywatelskich (ul. Traugutta 2, tel. (058) 661 31 51). Co tydzień na łamach „Ratusza"pojawiają się pytania najczęściej zadawane przez osoby korzystające z porad BPO i oczywiście odpowiedzi na nie. Zachęcamy do lektury, licząc na to, że pomoże ona w rozwiązaniu wielu problemów.
Do Biura Porad Obywatelskich zgłosił się klient, który miał pare miesięcy temu sprzeczkę ze znajomym w wyniku, której doszło do rękoczynów z jego strony. Pokrzywdzony złożył zawiadomienie do Policji. W chwili obecnej prowadzone jest przez dochodzenie w tej sprawie. Sprawa prawdopodobnie trafi do Sądu Grodzkiego. Klient przyszedł zapytać o instytucję mediacji.Mediacja karna jest porozumieniem się pomiędzy pokrzywdzonym i sprawcą w celu rozwiązania zaistniałego konfliktu lub jego złagodzenia, naprawienia szkody czy to materialnej czy moralnej przy pomocy mediatora.
Mediator jest osobą zachowującą neutralność co oznacza, że ma obowiązek równo traktować obie strony i nie wolno mu podejmować decyzji za osoby uczestniczące w mediacji, ani też oceniać ich postępowania. Wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności stara się pomóc w rozwiązaniu konfliktu poprzez wspomaganie komunikacji między stronami. Ważnym elementem postępowania mediacyjnego jest jego dobrowolność, oznacza to, że nie można nikogo zmusić do uczestniczenia w postępowaniu mediacyjnym. Zarówno sprawca (lub podejrzany) musi wyrazić zgodę, jak i ofiara. Celem mediacji jest rozwiązanie konfliktu i dojście do ugody, która będzie zadawalająca dla jednej jak i drugiej strony. Mediacja karna zaczyna się i kończy przed sądem (lub prokuraturą albo Policją) jednak odbywa się poza wymiarem sprawiedliwości i jest od nich niezależna. Spotkanie (postępowanie mediacyjne) pomiędzy pokrzywdzonym, a sprawcą odbywa się na neutralnym gruncie w obecności mediatora lub za jego pośrednictwem, jeżeli z jakiegoś powodu strony nie mogą się spotkać.
Do mediacji sprawę mogą kierować:
• Na etapie postępowania przygotowawczego:
- prokurator z własnej inicjatywy, jeżeli strony (pokrzywdzony, oskarżony) wyrażają na to zgodę;
- prokurator na wniosek stron (pokrzywdzonego, oskarżonego), art. 320 kpk.
• Na etapie postępowania sądowego:
- sąd, ale tylko do momentu odczytania aktu oskarżenia (art. 339 § 4 kpk).
Jeżeli istnieje szansa na warunkowe umorzenie postępowania, przed rozprawą może odbyć się posiedzenie sądu. Sprawa może wtedy wogóle nie trafić na rozprawę.
Jeśli istnieje szansa na porozumienie się oskarżonego z pokrzywdzonym, sąd może odroczyć posiedzenie i wyznaczyć stronom odpowiedni termin na zawarcie ugody (art. 339 § 3 kpk).
Jeśli porozumienie takie zostanie zawarte, sąd powinien wziąć pod uwagę jego wyniki, gdy będzie wydawać wyrok lub postanowienie (art. 341 § 4 kpk).
W przypadku skierowania sprawy do instytucji mediacji, może ją prowadzić dowolny mediator, który w niej pracuje, a w przypadku skierowania sprawy do mediatora z listy osób godnych zaufania prowadzonej w Sądzie Okręgowym, mediację prowadzi konkretna, znana z imienia i nazwiska osoba. O tym, kto będzie prowadził daną sprawę, decyduje organ kierujący.
W przypadku pozytywnego wyniku mediacji możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania. Wymierzając karę sąd bierze pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji (art. 53 § 3 kpk).
Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach karnych ponosi Skarb Państwa - art. 618 § 1 pkt 8 k.p.k. w zw. z art. 619 § 2 k.p.k.                                                                                         C.D.N.