853 (452) 2008-05-16 - 2008-05-22

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs jednoetapowy na opracowanie „Koncepcji architektoniczno - urbanistycznej wielofunkcyjnego centrum usługowo - administracyjnego wraz z parkingiem podziemnym i terenami zielonymi w rejonie Skweru Plymouth w Gdyni"
dla terenu położonego w rejonie ulic: al. Marszałka Piłsudskiego, Świętojańskiej, Partyzantów i Legionów w Gdyni. W zakres centrum usługowo-administracyjnego wchodzą: kompleks usługowy zawierający usługi z zakresu kultury, rekreacji i sportu, ochrony zdrowia, handlu i usługi towarzyszące, odrębny budynek Urzędu Miasta i odrębny budynek biurowo-handlowy przy ul. Partyzantów.
Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.05.2008r. Regulamin Konkursu można zakupić w cenie 30 zł za 1 egz. w siedzibie Zamawiającego pok. 227 lub pobrać ze stron internetowych http://www.gdynia.pl/bip/uslugi i http://www.gdynia.pl/bip/konkursy
Wnio.sek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pok. 230, w terminie do dnia 03.06.2008 r. do godz. 13.00. Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Wydział Przygotowania Inwestycji, pok. 227 na ręce sekretarza konkursu, w terminie do dnia 15.07.2008r. do godz. 13.00.
Uczestnikami Konkursu mogą być, dopuszczeni na podstawie kwalifikacji, wykonawcy legitymujący się uprawnieniami architektonicznymi bez ograniczeń, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie Konkursu.
Rodzaj i wysokość nagród: I nagroda pieniężna w wysokości 100 000,00 zł oraz zlecenie na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej Budynku Urzędu Miasta Gdyni wraz z parkingiem podziemnym i terenami zielonymi w rejonie Skweru Plymouth, II nagroda pieniężna w wysokości 75 000,00 zł , III nagroda pieniężna w wysokości 50 000,00 zł. Dodatkowo przewiduje się zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych, odpowiadających warunkom konkursu, jednakowy dla wszystkich dopuszczonych przez Zamawiającego uczestników w wysokości 35 000,00 zł.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Uczestnikami jest sekretarz konkursu, Bożenna Zaręba, tel. (058) 66 888 84, Wydział Przygotowania Inwestycji.

Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko
Podinspektora w Biurze Prezydenta - Referacie Współpracy z Zagranicą
Główne obowiązki: - monitorowanie realizacji porozumień, programów i przedsięwzięć w ramach współpracy bilateralnej, - prowadzenie bieżących kontaktów z miastami siostrzanymi Gdyni, - monitorowanie członkostwa Gdyni w organizacjach międzynarodowych i realizacja związanych z nim inicjatyw multilateralnych, - prowadzenie korespondencji okolicznościowej z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego i innymi instytucjami, z którymi Gdynia współpracuje, - prowadzenie bazy danych placówek dyplomatycznych funkcjonujących w terenie Trójmiasta, - organizacja programu pobytu gości zagranicznych w Gdyni, - tłumaczenie ustne podczas spotkań oficjalnych i roboczych, - tłumaczenie korespondencji pisemnej, - koordynowanie działań komórek Urzędu w zakresie współpracy międzynarodowej.
Wykształcenie, doświadczenie zawodowe: wykształcenie wyższe magisterskie preferowane filologiczne lub w zakresie stosunków międzynarodowych, niezbędne doświadczenie zawodowe w tłumaczeniach ustnych i pisemnych, mile widziane doświadczenie w organizacji konferencji, seminariów
Wymagania konieczne: - obywatelstwo polskie, - znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (udokumentowany poziom C1/C2), - znajomość języka rosyjskiego przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym (udokumentowany poziom B2/C1/C2)
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 30 maja 2008 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni - Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia z dopiskiem „PODINSPEKTOR W BIURZE PREZYDENTA - Referat Współpracy z Zagranicą - oferta pracy".

Uwaga, organizacje pozarządowe i osoby prawne, jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania)
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki (wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom) pozbawionym opieki rodzin naturalnych
w okresie od 01.06.2008 r. do 31.05.2013 r.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwocie nie mniejszej niż 126.300,00 PLN do końca 2008 r. Podmiot zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje Specyfikacja warunków konkursu, którą wraz z Ofertą podmiotu uprawnionego należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 500 w godz. 8.00- 15.00 od poniedziałku do piątku lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.mopsgdynia.pl (w dziale Ogłoszenia i komunikaty - Konkursy). Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 26.05.2008 r. prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro, pok. 500 do godz.12.00.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Gdyni ul. Morska 192, ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 Euro.
Przedmiotem przetargu są roboty budowlane w zakresie: robót remontowych sanitariatów uczniowskich, remont połaci dachowej budynku oraz wymiany stolarki okiennej CPV: 45330000-9, CPV:45261210-9, CPV:45421000-4
1. Wymagany termin realizacji umowy (zakończenia prac)- 25.08.2008 r.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 09.06.2008 r. w godz. 8.00 - 14.00 oraz jest dostępna na stronach internetowych: http://sp10gdynia.pl/ i portalu UZP.
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły do 10.06.2008r. do godz. 9.00
5. Otwarcie kopert nastąpi w sekretariacie szkoły o godz. 10.00 dnia 10.06.2008 r.
6. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami: Czesław Bigot, w godz. 9.00-14.00, tel. (058) 623 06 33, fax: (058) 623 06 33,
7. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 8. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w%): cena oferty 100%."

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10) ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie i dostawę kopert na bilety - Tramwaj wodny 2008 - do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Termin składania ofert: 19 maja 2008 roku godz.10.00.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-29-08.pdf .
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Janusz Wensierski - starszy specjalista ds. organizacji przewozów - strona merytoryczna - tel.: (058) 660 54 12 (dni robocze - w godzinach: 10.00- 13.00) Janusz Szankin - specjalista ds. zamówień publicznych - tel.: (058) 660 54 11 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego
Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni, ul. Bema 26
1. Formalne kryteria wyboru kandydata, w tym wymagane kwalifikacje:
1) wykształcenie wyższe, 2) udokumentowane doświadczenia zawodowe, w tym przynajmniej trzyletni staż na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury, 3) niekaralność, 4) dobry stan zdrowia, 5) złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów w terminie określonym w warunkach niniejszego konkursu.
2. Preferowani będą kandydaci, którzy wykażą się:
1) znajomością problematyki życia teatralnego oraz specyfiki funkcjonowania teatru, 2) znajomością zagadnień z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych w zakresie kultury, administracji oraz przepisów prawa w zakresie działalności kulturalnej, 3) osiągnięciami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów kulturalnych, 4) zdolnościami organizatorskimi, 5) dobrą znajomością przynajmniej jednego języka obcego.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl Oferty w zaklejonej kopercie z napisem „konkurs na dyrektora Teatru Miejskiego w Gdyni" oraz podanym imieniem, nazwiskiem, adresem korespondencyjnym i numerem telefonu kontaktowego należy kierować na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Kultury, Rekreacji i Sportu, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, lub dostarczyć osobiście do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia).
Nieprzekraczalny termin składania ofert - 10 czerwca 2008r.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 29
81-181 Gdynia, ul. Unruga 53
ogłasza nabór na stanowisko: głównego księgowego w 0,5 etatu.
Terminy składania ofert: od 06.05 do 19.05.08 w godz. 10.00 - 16.00 w Przedszkolu Samorządowym Nr 29 w Gdyni, ul. Admirała J. Unruga 53 . Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko głównej księgowej odbędzie się 20.05.2008. Szczegółowe informacje: tel.(058) 625 09 67.

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska na czas określony.
Oferty z dokumentami należy złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym w Sekretariacie Biura Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki" ul. Konwaliowa 1 81-651 Gdynia z napisem na kopercie „Konkurs na podinspektora/inspektora w DOŚ", do dnia 16 maja 2008 r. do godziny 12.00.
Uczestnicy, którzy po ocenie formalnej zgłoszenia, zostaną dopuszczeni do drugiego etapu konkursu, otrzymają zawiadomienie telefoniczne, pocztą e-mailową lub pisemne o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Konkursowej. Komisja przeprowadza odrębną rozmowę z każdym uczestnikiem konkursu.
Osobą właściwą do udzielania wszelkich dodatkowych informacji uczestnikom konkursu jest Aleksandra Bodnar tel. (058) 624 46 61, e-mail:sekretariat@kzg.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Cechowa 22, Gdynia ogłasza przetarg nieograniczony do 5 mln 278 tys. euro na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych.
Przedmiot zamówienia: remont pomieszczeń sanitarnych. Wymagany termin realizacji: 8 tygodni od dnia przekazania placu budowy ale nie dłużej niż do 21 listopada 2008r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja techniczna dostępne na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip i oraz w sekretariacie szkoły w godz. 9.00 - 14.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 03.06.2008r. do godz. 9.00, w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 03.06.2008 r. o godz. 10.00 w gabinecie dyrektora szkoły. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.
Do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest kierownik adm. Ewa Bogowicz tel. (058) 625 40 25.

Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni, ul. Bp. Dominika 13 A ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 tys. euro.
Przedmiotem zamówienia jest: wymiana toksycznych posadzek w budynku szkoły.
1) Wymagany termin wykonania zamówienia: 20.08.2008 r.,
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 15.05.2008 r. w godz. od 9.00 do 14.00; informacje o przetargu i SIWZ dostępne są również: na stronach internetowych szkoły - www.szkolamuz.pl , BIP-u , portalu UZP , tel./fax (058) 622 06 33 w godz. 9.00 -14.00,
4) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia: 27.05.08 r. do godz.9.00 w pok. nr 18 lub w sekr. szkoły,
5) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 27.05.08 r. o godz. 9.15.00 w sali nr 28,
6) Kryteria wyboru oferty: cena (brutto) - 100%.

Gdyńskie Centrum Innowacji
zatrudni na ½ etatu konserwatora w Centrum Nauki EXPERYMENT.
Do zadań konserwatora należeć będzie m.in.: opieka techniczna nad eksponatami w Centrum Nauki EXPERYMENT, tworzenie nowych stanowisk.
Czekamy na osoby z umiejętnościami technicznymi, tzw. „złote rączki", gotowe do podejmowania nowych wyzwań technicznych.
CV proszę składać na adres e-mail: experyment@gci.gdynia.pl lub osobiście w Gdyńskim Centrum Innowacji, al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia, pokój H2, poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00.
Więcej informacji pod nr tel. (058) 735 11 38.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni: SP nr 31 i Gim. nr 12 ul. Chylońska 227
zatrudni od dnia 01.06.2008 na stanowisko konserwatora w wymiarze 1,0 etatu.
Mile widziane doświadczenie w hydraulice i ślusarstwie.
Podania należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
Informacje: (058) 782 11 51.

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policelnych w Gdyni, ul. Żeromskiego 31
zatrudni nauczyciela techniki samoobrony. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły.
Informacje: tel. (058) 620 81 17, fax (058) 661 43 71.

Dyrektor Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni, ul. Słowackiego 53,
zatrudni od 01.09.2008 r.
nauczyciela techniki w wymiarze 10/18 etatu.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.
Tel. kontaktowy (058) 621 72 24.

IV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
ogłasza konkurs ofert na podpisanie umowy dotyczącej wykonywania badań profilaktycznych pracowników.
Oferty należy składać w pokoju nr 4 IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni ul. Morska 186 w godz. 8.00-14.00 do dnia 06.06.2008r.

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 278,000 euro
na wykonanie remontu sanitariatów w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej , 81-216 Gdynia , ul. Morska 186
Część A - remont sanitariatów CPV: 45110000-1 CPV: 45410000-1
Zakres robót:
Część A -remont sanitariatów: demontaż istniejących urządzeń sanitarnych oraz instalacji wod - kan, roboty rozbiórkowe, montaż nowych instalacji, wykonanie prób i odbiorów technicznych montaż nowych urządzeń sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidłowości działania.
Wymagany termin realizacji: 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4778_41776.html oraz można odebrać w siedzibie IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Morskiej 186 w pok. nr 4 w godz. 8.00 - 14.00 bądź (na wniosek) za zaliczeniem pocztowym.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 29.05.2008r. do godz. 9.00 w siedzibie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Morska 186. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie - cena oferty 100%. Ogłoszenie opublikowano w BZP po nr 96151-2008.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Armii Krajowej 44
(Regon: 002830332; NIP: 586-12-12-048) ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na dostawę produktów mleczarskich oraz tłuszczowych do placówek podległych MOPS w Gdyni. Termin realizacji: 01.07.2008 - 30.06.2009 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej: www.mopsgdynia.pl, odebrać w siedzibie zamawiającego - pokój 507 (V piętro), na wniosek otrzymać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@mopsgdynia.pl Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie, pok. 500. Koperta powinna być oznaczona „Przetarg nieograniczony na dostawę produktów mleczarskich oraz tłuszczowych do placówek podległych MOPS w Gdyni".
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z wykonawcami jest Magdalena Wawrzyniak, tel. (058) 782 01 20 wewn. 51.
Termin składania ofert upływa dnia 04.06.2008 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 04.06.2008 r. o godz. 10.00. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej ani częściowej. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale III Specyfikacji. Termin związania ofertą: 30 dni. Kryteria oceny: cena oferty - 100 %. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.05.2008 r.
MOPS 81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 44.
Szczególy: www.mopsgdynia.pl e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 11
ul. Porębskiego 21, Gdynia 81-185 www.zs11.pl
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 EURO a poniżej 5 278 000 EURO na:
remont 3 sanitariatów uczniowskich w budynku Zespołu Szkół Nr 11 w Gdyni, ul. Porębskiego 21, 81-185. Wymagany termin realizacji na remont sanitariatów do dnia 31.08.2008r.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100 %. Wadium nie jest wymagane.
Do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest Kierownik Administracyjny tel: (058) 625 57 09.

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 35 w Gdyni
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP, NR ogłoszenia 61056-2008 został ogłoszony przetarg powyżej 14 000 euro a poniżej 5 150 000 na ,, Wykonanie remontu sanitariatu - WC dziewcząt II piętro w budynku SSP NR 35 ". SWIZ można odebrać w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej portalu: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/ lub szkoły: http//www.ssp35.lumir.com.pl

Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do 5 150 000 euro
na „wykonanie remontu izolacji pionowej budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni, ul.Witomińska 25/27". Termin realizacji zamówienia - 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej szkoły http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4869_49587.html lub w dni robocze w godz. od 9.00 do 13.00 w siedzibie Zamawiającego - sekretariat, tel. (058) 620 72 25.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: mgr Krystyna Zdunek - dyrektor i mgr Maria Figiel -kierownik administracyjno-gospodarczy.
Ofertę opisaną: „Przetarg nieograniczony do 5 150 000 euro na wykonanie remontu izolacji pionowej budynku ZSS Nr 17 w Gdyni, ul.Witomińska 25/27. Nie otwierać przed 26.05.2008r godz.10.00" należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat do dnia 26.05.2008r. godz. 9.30.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie - cena oferty 100%. Wadium nie jest wymagane. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro
na robotę budowlaną polegającą na remoncie nawierzchni jezdni i chodników w ul. Hallera na odcinku od al. Zwycięstwa do ul. Legionów o długości ok. 275 mb
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/zamówienia/5118_html Termin składania ofert 26.05.2008 godz. 10.30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Bożena Młodzianowska, tel. (058) 761 20 21 w godz. 7.30 - 15.30, Henryk Ławniczak, tel. (058) 761 20 22 w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. (058) 761 20 88 w godz. 7.30 - 15.30

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr XIII/2008 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Świętojańska 13/10.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 09.05.2008 r. do dnia 30.05.2008 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 wykazów:
- nr 279/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5882/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.04.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Bernadowskiej o pow. 1.200 m2 oznaczonej na karcie mapy KM 90 obręb Gdynia jako część działki nr 6/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata;
- nr 278/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5881/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.04.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Bernadowskiej o pow. 1.250 m2 oznaczonej na karcie mapy KM 90 obręb Gdynia jako część działki nr 6/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata;

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy:
- ul. Zielonej, oznaczonej na karcie mapy 38 obręb Gdynia, jako część działki nr 20/8 (pole uprawne) przeznaczonych na cele rolnicze, do wydzierżawienia na okres: do 3 lat. Bez prawa zamieszkania. Bez prawa dokonywania jakiejkolwiek zabudowy nieruchomości. Bez prawa dokonywania trwałego grodzenia nieruchomości.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 30.04.2008 r. do 21.05. 2008 r.