856 (455) 2008-06-06 - 2008-06-12

„Obudź w sobie obywatela” - konkurs

Stowarzyszenie Ovum w ramach projektu: „Poradnictwo obywatelskie - kampania edukacyjna" finansowanego ze środków Unii Europejskiej zaprasza do udziału w konkursie na plakat obywatelski: pt.: „Obudź w sobie obywatela".
Celem konkursu jest zaprojektowanie autorskiego plakatu, który służyć będzie aktywizacji lokalnej społeczności. Polacy niechętnie uczestniczą w życiu społecznym. Świadczy o tym nie tylko niska frekwencja w trakcie wyborów, ale również brak zainteresowania życiem społecznym. Często osoby samotne, starsze, zależne nie mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc sąsiedzką. Obywatele niechętnie interweniują w sytuacjach, w których naruszane jest prawo, wykazują też brak zainteresowania obowiązującymi przepisami prawa.
Zadaniem uczestników konkursu będzie, zaprojektowanie plakatu, który będzie mógł być wykorzystany w kampanii medialnej promującej aktywność obywatelską. Prace konkursowe przygotowane z wykorzystaniem różnych środków wyrazu powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu sprzyjającą pobudzeniu postawy obywatelskiej wśród mieszkańców woj. pomorskiego.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
- w otwartym konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie zamieszkujące województwo pomorskie,
- prace konkursowe muszą zostać przesłane do siedziby stowarzyszenia Ovum z dopiskiem na kopercie „Konkurs - Obudź w sobie obywatela" (decyduje data wpływu) lub doręczone osobiście do 15 czerwca 2008 do godziny 14.00. Oferty konkursowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Adres: Biuro Porad Obywatelskich
ul. Traugutta 2, 81-597 Gdynia
Konkurs zakończy się posiedzeniem dziewięcioosobowego jury w dniu 15 czerwca 2008 r. W skład jury wejdą przedstawiciele: samorządu lokalnego, sądu, gdyńskiego centrum organizacji pozarządowych, artysta plastyk, przedstawiciel zarządu stowarzyszenia Ovum, przedstawiciele sponsorów nagród oraz zaproszeni goście.
W ramach konkursu będzie przyznawana nagroda główna (rejs promem) i trzy wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych. Spośród nadesłanych plakatów zostanie wybranych 5 plakatów do zaprezentowania w poczekalni Biura Porad Obywatelskich. Zwycięski plakat będzie opracowany graficznie, wydrukowany i dystrybuowany do organizacji i instytucji z terenu woj. pomorskiego.