856 (455) 2008-06-06 - 2008-06-12

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 206 000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Remont 4- ch podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej na terenie Gdyni ".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 3.06.2008 r. 2008 r. sygn. numerem 117626-2008
Termin wykonania zamówienia - 31. 10. 2008r. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi
Termin składania ofert - do dnia 16.06.2008r. do godz. 12.00 w pokoju nr 230 Urzędu Miasta Gdyni - Sekretariat Wydziału Przygotowania Inwestycji.
Otwarcie ofert odbędzie się 16.06.2008r. godz. 12.30 w pok. 105 A w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. spełniają wymogi określone w SIWZ,
2. spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Guzińska tel. (058) 668 88 78, Wydział Przygotowania Inwestycji.

Zespół Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy
81-222 Gdynia, ul. Morska 79
poszukuje pracownika na stanowisko:
konserwatora maszyn w warsztatach szkolnych w pełnym wymiarze godzin.
Wymagania konieczne: wykształcenie min. średnie, doświadczenie w naprawie maszyn i urządzeń do obróbki skrawaniem.
Wymagania pożądane: prawo jazdy kat. B, uprawnienia spawalnicze.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl - jednostki i firmy związane z samorządem - szkoły zawodowe - Zespół Szkół Mechanicznych.
Dokumenty należy przesyłać lub składać w sekretariacie szkoły. Wszelkie informacje na temat zatrudnienia- tel. (058) 621 68 91/92.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni, ul. Ściegiennego 8
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 EURO a poniżej 5.150.000 EURO na:
wykonanie remontu pokrycia dachowego, częściową wymianę stolarki okiennej i remont kanalizacji deszczowej Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni, ul. Ściegiennego 8.
Wymagany termin realizacji remontu od dnia 25.06.2008 r. do dnia 30.07.2008 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.06 r. Nr 164 poz.1163) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
SIWZ można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.30-14.00.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 17.06.2008 r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 17.06.2008 r. o godz.10.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Istnieje możliwość składania ofert częściowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100 %.
Do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest kierownik administracyjny - Beata Jaroszewicz; Tel. (058) 623 12 44 wew. 6.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro
na remont ul. Morskiej na długości 1200 mb - od granicy administracyjnej miasta Gdyni w kierunku centrum
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/zamówienia/5118_html
Termin składania ofert 20.06.2008 o godz. 09.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Bożena Młodzianowska tel. (058) 668 20 21, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. (058) 668 20 87, w godz. 7.30 - 15.30.

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowiska:
- kierownik zespołu urbanistycznego,
- główny specjalista ds. komunikacji,
- asystent / starszy asystent ds. komunikacji,
- asystent / starszy asystent ds. planowania przestrzennego.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu obowiązków, koniecznych wymagań oraz wymaganych dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni w Biuletynie Informacji Publicznej.
(Ścieżka dostępu: www.gdynia.pl - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - JEDNOSTKI I FIRMY ZWIĄZANE Z SAMORZĄDEM - INNE JEDNOSTKI - BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDYNI).
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie lub przesyłać do dnia 20 CZERWCA 2008r. pod adresem:
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni pod numerem telefonu: (058) 669 89 00.

Dyrektor Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych
zatrudni od 01 września 2008 r.
- nauczyciela przedmiotów informatycznych
- nauczyciela elektryka
- nauczyciela elektronika
Kontakt i szczegółowe informacje tel. (058) 620 8515, 627 00 71.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
poszukuje kandydata na stanowisko:
Inspektora w dziale Gospodarki Komunalnej - Referat Zieleni i Oczyszczania w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagane: - Wykształcenie, praktyka zawodowa: wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym preferowana specjalność rachunkowość, minimum 4-letni staż pracy - preferencje w księgowości budżetowej.
Termin składania dokumentów do dnia 10 czerwca 2008 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „Inspektor w Dziele Gospodarki Komunalnej". Szczegółowe informacje telefon: (058) 761 20 70.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalista ds. finansowo-księgowych w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagane: Wykształcenie, praktyka zawodowa: wykształcenie wyższe (preferowane techniczne) oraz staż pracy - min. 1,5 roku w nadzorowaniu usług (robót), doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych, oraz w nadzorowaniu prac remontowych i znajomość procedur w administracji.
Termin składania dokumentów do dnia 30 czerwca 2008 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „specjalista ds. finansowo-księgowych"
Szczegółowe informacje telefon: (058) 761 20 05.

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej równowartość zamówienia 206.000 euro na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno Środowiskowego „Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej - drogi o ruchu przyspieszonym S- 6, odcinek - Gdynia (wylot z Obwodnicy Trójmiejskiej przy ul. Morskiej) - Rumia - Reda".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.05.2008 r. sygn. numerem 2008/S 99 - 133417. Zamówienie obejmuje opracowanie:
I .Studium Techniczno- Ekonomiczno - Środowiskowego ( STEŚ)
I.1. STEŚ - etap I
I.2 STEŚ - etap II
II. Materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU).
Termin wykonania zamówienia:
1) STEŚ ETAP I - w terminie 6-ciu miesięcy od dnia zawarcia umowy,
2) STEŚ ETAP II -w terminie 8 -miu miesięcy od dnia zawarcia umowy,
3) Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 74.23.22.00-6
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: CENA - 100%. Termin związania ofertą 60 dni. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000 złotych. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można zamówić i odebrać za opłatą 10 zł lub za zaliczeniem pocztowym, w siedzibie Zamawiającego pok. 227 - Wydział Przygotowania Inwestycji lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi
Termin składania ofert - do dnia 02.07.2008r. do godz. 11.30 w pokoju nr 230 Urzędu Miasta Gdyni - Sekretariat Wydziału Przygotowania Inwestycji. Otwarcie ofert odbędzie się 02.07.2008 r. o godz. 12.00 w pok. 105 A w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 1. spełniają wymogi określone w SIWZ; 2. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Barbara Kozyra tel. (058) 668 88 89, Wydział Przygotowania Inwestycji.

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego nr 51
Gdynia, ul. Władysława IV 52
zatrudni na rok szkolny 2008/2009
nauczyciela wychowania przedszkolnego
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Dokumenty należy składać do 30.06.2008 w/w placówce. Tel. (058) 620 85 03.

Dyrektor Zespołu Szkół
Hotelarsko - Gastronomicznych, Gdynia, ul. Morska 77
zatrudni od nowego roku szkolnego 2008/2009:
- nauczyciela technologii żywności o specjalności żywienie człowieka z przygotawaniem pedagogicznym
Zgłoszenia proszę kierować pod numer telefonu (058) 620 52 07, email: zshg@poczta.onet.pl .

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policelnych
81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31
zatrudni:
- nauczyciela techniki samoobrony,
- nauczyciela podstaw prawa i ekonomiki.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły.
tel. (058) 620 81 17, fax (058) 661 43 71.


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 opis nieruchomości  KM  KW Nrdziałki powierzchniecena nieruchomości(wywoławcza) 
 1. Nieruchomość   położona przy ul. Marynarskiej 22  w dzielnicy Gdynia – Oksywie. Stanowi ją niezabudowana, płaska, uzbrojona  działka gruntu o kształcie prostokątnym.              43 GDYNIA 14847 24843      12 95/11      670 m2 376 m2łącznie:1046 m2 366 000, -zł + 22% VAT zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu  wadium:40 000, -zł minimalne postąpienie: 3 660, -zł  

 

 2. Nieruchomość   położona przy ul. Marynarskiej 24  w dzielnicy Gdynia – Oksywie. Stanowi ją niezabudowana, płaska, uzbrojona  działka gruntu o kształcie prostokątnym.              43 GDYNIA  24351        13        671 m2    235 000, -zł + 22% VAT zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu   wadium:27 000, -zł minimalne postąpienie: 2 350, -zł  

 


Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wchodzą w skład strefy (03 MN 1) zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej


 opis nieruchomości  KM  KW Nrdziałki powierz chnia przeznaczeniecena nieruchomości(wywoławcza) 
 3. Nieruchomość   położona przy ul. Buraczanej w dzielnicy Gdynia – Karwiny. Dziaka 218/8 opisana jest w ewidencji gruntów jako zurbanizowany teren niezabudowany (Bp).  Nieruchomość jest nie zagospodarowana i nie urządzona. Przechodzi przez nią sieć ciepłownicza i elektroenergetyczna w związku z czym ustanowiona będzie na niej nieodpłatna i bezterminowa służebność gruntowa.                    7 W. KACK    5909        218/8        727  m2    Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, który nie jest objęty planem miejscowym ani obowiązkiem sporządzenia tego planu, a gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Dla tego terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.                531 000, -zł + 22% VAT zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu   wadium:52 000, -zł minimalne postąpienie:  5 310, -zł  

Przetarg odbędzie się 18 czerwca 2008 roku o godz. 9.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 11 czerwca 2008 roku. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z Regulaminem przetargu i jego akceptacją. Materiały Przetargowe w cenie 20 zł do odebrania w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 422, IV piętro Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. (058) 668 85 16, (058) 668 85 17 lub (058) 668 85 15.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 opis nieruchomości  KM  KW Nrdziałki powierzchnia przeznaczenie

cena nieruchomości

(wywoławcza)
 

1. Nieruchomość położona przy

ul. Hutniczej w dzielnicy Gdynia – Cisowa zlokalizowana jest na terenie o funkcji usługowej, w pasie terenu pomiędzy ulicą Hutniczą a torami kolejowymi, w niewielkiej odległości od granicy z Gminą Rumia. Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta drzewami i krzakami. Kształt nieruchomości nieregularny, teren o konfiguracji płaskiej, o wysokim poziomie wód gruntowych. Poprzez teren przebiegają rowy odwadniające. Sąsiedztwo stanowią tereny niezagospodarowane, ogródki działkowe, w nieco dalszej odległości obiekty o funkcji handlowo – usługowej oraz przemysłowej. Ewentualną wycinkę drzew znajdujących się na nieruchomości należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa tutejszego Urzędu. Dojazd do nieruchomości należy projektować z ulicy Hutniczej w uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Zieleni i Wydziałem Inżynierii Ruchu.  

                                          

 2 GDYNIA   17301       124/4       11631 m2   Brak planu  zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr RAA – I – 525/7331/29/07/504/dz.110/4/MZ dla inwestycji polegającej na budowie na przedmiotowej nieruchomości budynku magazynowo – biurowego z infrastrukturą techniczną.                          2 500 000, -zł +  22% VAT   zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu  wadium:250 000, -zł minimalne postąpienie: 25 000, -zł  
 

3. Nieruchomość położona przy ul. Norwida w dzielnicy Gdynia – Wzgórze Św.  Maksymiliana zlokalizowana na terenie zurbanizowanym. Sąsiedztwo – zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, zespoły boksów garażowych, tereny leśne. Obie działki tworzą grunt o regularnym kształcie, teren pochyły w kierunku południowo – wschodnim. Istniejące uzbrojenie (woda, energia, kanalizacja) w ulicy Norwida. Wjazd na nieruchomość od ulicy Norwida.                       

 60 GDYNIA   5362       1200/3551201/355      115 m2482 m2łącznie 597 m2   Brak planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego tej części miasta. Aktualne przeznaczenie oraz możliwości zagospodarowania mogą zostać określone w decyzji o warunkach zabudowy.                     1 200 000, -zł +  22% VAT   zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu  wadium:120 000, -zł minimalne postąpienie: 12 000, -zł  
 

4. Nieruchomość położona jest u zbiegu ulicy Orłowskiej i Alei Zwycięstwa przy

ul. Orłowskiej w dzielnicy Gdynia – Orłowo Nadmorskie. Nieruchomość na kształt nieregularny. Na gruncie znajdują się piwniczne pozostałości po rozebranym budynku oraz kolektor deszczowy wód opadowych Φ 0,8 m, który na podstawie Zarządzenia Prezydenta nr 1512/07/V/U zgodnie z przygotowywanym projektem przeznaczony zostanie do likwidacji.                                

 81 GDYNIA   3937       984/11      2 654 m2   W palnie miejscowym nieruchomość objęta jest strefą: zabudowa usługowa lub zabudowa wielorodzinna do 3 kondygnacji nadziemnych. Na obszarze działki przewidziane jest też umiejscowienie stacji transformatorowej.                             6 600 000, -zł +  22% VAT   zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu  wadium:500 000, -zł minimalne postąpienie: 66 000, -zł  
 5. Nieruchomość przy ul. Zacisznej 4 położona jest na terenie zurbanizowanym w dzielnicy Gdynia – Orłowo Nadmorskie, w odległości kilkudziesięciu metrów od brzegu morza. Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana, w niewielkim stopniu zadrzewiona i zakrzaczona. Kształt nieruchomości nieregularny. Ukształtowanie terenu – teren o konfiguracji zróżnicowanej, lekko pochyły, od strony północno –zachodniej niewielkie zbocze. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni z kostki betonowej.                                  73 GDYNIA   27455       68/8      1 452 m2   Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 roku (Dz. Urz. Woj. POM. Nr 63, poz. 910 z dnia 16 marca 2007 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 056 UT – usługi turystyczne: usługi hotelarskie, informacji turystycznej, gastronomii i inne usługi świadczone turystom.                               3 630 000, -zł +  22% VAT   zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu  wadium:300 000, -zł minimalne postąpienie: 36 300, -zł  
 

6. Nieruchomość położona przy

ul. Chylońskiej 138A w dzielnicy Gdynia – Chylonia, zlokalizowana jest na terenie zurbanizowanym, w pasie terenu pomiędzy ulicą Chylońską, a torami kolejowymi. Teren niezabudowany, niezagospodarowany, miejscami zakrzaczony. Kształt działki nieregularny o konfiguracji płaskiej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, a w nieco dalszej odległości obiekty handlowo – usługowe. Dojazd do nieruchomości należy zaprojektować w uzgodnieniu z zarządem Dróg i Zieleni  i Wydziałem Inżynierii Ruchu tutejszego urzędu z urządzonej ulicy Chylońskiej.         

 13 GDYNIA   29321       1024/82       1 751 m2   Przedmiotowy teren położony jest w jednostce oznaczonej symbolem 2UM – usługi nieuciążliwe z dopuszczeniem mieszkań wbudowanych – domy szeregowe oraz 3U – usługi o uciążliwościzamykającej się w granicach lokalizacji, usługi rzemieślnicze, drobna wytwórczość, małe hurtownie.       900 000, -zł +  22% VAT   zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu  wadium:100 000, -zł minimalne postąpienie: 9 000, -zł  

Nieruchomość położona przy

ul. Chylońskiej 138B w dzielnicy Gdynia – Chylonia, zlokalizowana jest na terenie zurbanizowanym, w pasie terenu pomiędzy ulicą Chylońską, a torami kolejowymi. Teren niezabudowany, niezagospodarowany, miejscami zakrzaczony. Kształt działki nieregularny o konfiguracji płaskiej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, a w nieco dalszej odległości obiekty handlowo – usługowe. Dojazd do nieruchomości należy zaprojektować w uzgodnieniu z zarządem Dróg i Zieleni  i Wydziałem Inżynierii Ruchu tutejszego urzędu z urządzonej ulicy Chylońskiej.         

 13 GDYNIA   29321       1025/82       1 416 m2   Przedmiotowy teren położony jest w jednostce oznaczonej symbolem 4UM – usługi nieuciążliwe z dopuszczeniem mieszkań wbudowanych – domy wolnostojące i szeregowe.    730 000, -zł +  22% VAT   zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu  wadium:80 000, -zł minimalne postąpienie:  7 300, -zł  
 
Przetarg odbędzie się 19 czerwca 2008 roku o godz. 9.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 12 czerwca 2008 roku. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z Regulaminem przetargu i jego akceptacją. Materiały Przetargowe w cenie 20 zł do odebrania w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 422, IV piętro Urzędu Miasta Gdyni.
Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. (058) 668 85 16, 668 85 17 lub 668 85 15.

Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko
Inspektora w Wydziale Integracji Europejskiej
Wykształcenie: wykształcenie wyższe - preferowane ekonomiczne, techniczne i prawne, mile widziane kursy lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami
Praktyka zawodowa: 3-letni staż pracy, w tym w zakresie przygotowywania i/lub realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE lub/i innych funduszy zagranicznych
Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość procedur, wytycznych i przepisów prawnych w zakresie aplikowania o środki z funduszy strukturalnych UE, bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych jak MS Word, MS Excel, MS Project oraz znajomość MS PowerPoint w zakresie pozwalającym na samodzielne przygotowanie prezentacji, umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną i Internetem, umiejętność: współpracy w zespole, pracy w sytuacji stresowej oraz elastycznego dostosowywania się do pracy o zmiennym natężeniu, umiejętności komunikacyjne i organizacyjne.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni - www.gdynia.pl
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 10.06.2007 r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Kadr i Szkoleń al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia z dopiskiem „Inspektor w Wydziale Integracji Europejskiej - oferta pracy".

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18
81-385 Gdynia, ul. Krasickiego 28
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 150 000 euro na remont posadzek CPV 45432100-5 (ogłoszenie w biuletynie ZP nr 113793-2008)
Przedmiotem zamówienia jest remont posadzek obejmujący: wymianę posadzki parkietowej w jednej sali lekcyjnej oraz pokrycie okładziny lastrykowej schodów płytkami gresowymi na jednej klatce schodowej szkoły. Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i dokumentacja projektowa stanowiące załączniki do SIWZ.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej szkoły www.sp18.gdynia.pl oraz w sekretariacie szkoły w godz. 08.00 - 14.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Termin realizacji zamówienia od 10.07.2008 do 14.08.2008.
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy spełniający warunki:
a/ art.22 ust 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych
b/ SIWZ
c/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy j.w.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Izabela Gulbas i Grażyna Krążyńska tel./fax (058) 621 80 30, (058) 620 69 43 w godz. 8.00 - 14.00, e-mail: sp18gdynia@wp.pl
Termin składnia ofert 26.06.2008 godz. 9.30 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert 6.06.2008 godz. 10.00 w siedzibie szkoły.
Termin związania z ofertą 30 dni. Kryteria wyboru oferty: cena 100%.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Gdyni, ul. Miodowa 16 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane „wykonanie remontu pomieszczeń budynku przedszkola".
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na portalu UZP
http://www.gdynia.pl.bip/jednostki/info/4802 35728.html Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 16.06.2008 do godz. 10.00. Wadium nie jest wymagane. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest dyrektor przedszkola Beata Ratowska tel. (058) 662 48 24, tel./fax (058) 624 82 42.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 341 wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ENERGA OPERATOR S.A., położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej , oznaczonych na km. 2 i 6 obręb Gdynia obręb Gdynia jako działka nr 95/6 o powierzchni 36 m2 i nr 160/17 o pow. 112 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 6878 i KW 84250.
Wykaz nr 292/08/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 6229/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 maja 2008 roku wywieszony jest na okres 21 dni, od dnia 23 marca do 16 czerwca 2008 roku.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 293/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6230/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 maja 2008 r., nieruchomości położonej przy ul. Władysława IV - Wzgórze Św. Maksymiliana o pow. 597 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 31.12.2008 r.
2. Nr 294/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6231/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 maja 2008 r., nieruchomości położonej przy ul. Halickiej 73 o pow. 414 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 02.06.2008 r. do 23.06.2008 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nr 296/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6312/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.05.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Miętowej 54 o pow. 462 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 37 obręb Wielki Kack, jako działka nr 6, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW 18813, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 03.06.2008 r. do 24.06.2008 r.

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni
zatrudni od 1 września 2008 r.
nauczyciela plastyki, techniki w niepełnym wymiarze czasu pracy - ½ etatu.

Prezydent Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.:
Budowa podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej na terenie Gdyni.
Termin wykonania zamówienia - 31.10.2008 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.Termin związania ofertą 30 dni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi. Termin składania ofert - do dnia 9.06.2008r. do godz. 12.00 w pokoju nr 230 Urzędu Miasta Gdyni - Sekretariat Wydziału Przygotowania Inwestycji. Otwarcie ofert odbędzie się 9.06.2008r. godz. 12.30 w pok. 105 w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Guzińska tel. (058) 668 88 78, Wydział Przygotowania Inwestycji.

Prezydent Miasta Gdyni informuje,
że dnia 28.05.2008 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 został wywieszony wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym: ul. Augustyna Necla 15 - 17/ klatka 17 o pow.159,97 m2.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta do dnia 09.07.2008 r.

Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych na plaży miejskiej w Gdyni na czas oznaczony 20.06.2008-31.08.2008r.

L.pNumer działkiPowierzchniaNumer księgi wieczystej  /KW/K.M.PrzeznaczenieWywoławcza Stawka czynszu dzierżawnego netto (tj. bez podatku VAT) za cały okres dzierżawyWadium PostąpienieDzielnica Gdyni
3774/2364m²23857134wypożyczalnia leżaków1.500 złwadium: 300 zł postąpienie: 100 złŚródmieście (lokalizacja przy rybkach przy kładce)
5774/236150 m²23857134 sporty wodne (wypożyczalnia sprzętu wodnego)1.500 złwadium: 300 zł postąpienie: 100 złŚródmieście (lokalizacja przy rybkach)
15/0144m ² 24107134tatuaże500 złwadium: 100 zł postąpienie: 50 złŚródmieście (lokalizacja przy wejściu z Mariny)
144m ² 24107134tatuaże500 złwadium: 100 zł postąpienie: 50 złŚródmieście (lokalizacja przy punkcie gastronomicznym Del Mar po prawej stronie od kładki)
774/2364m ² 23857134tatuaże500 złwadium: 100 zł postąpienie: 50 złŚródmieście (lokalizacja przy rybkach)
9144m ² 24107134wata cukrowa, popcorn lub t.p.500 złwadium: 100 zł postąpienie: 50 złŚródmieście (lokalizacja przy punkcie gastronomicznym Del Mar po prawej stronie od kładki)
10 292/65100m² 2103661urządzenia rekreacyjno – pneumatyczne1.500 złwadium: 300 zł postąpienie: 100 złRedłowo (lokalizacja po prawej stronie od zejścia ze schodów na polankę Redłowska
11292/654 m²2103661stoisko: pamiątki, okulary1.500 złwadium: 300 zł postąpienie: 100 złRedłowo(lokalizacja po prawej stronie od zejścia ze schodów na polankę Redłowską)
12286/65 20 m²2385761sporty wodne (wypożyczalnia sprzętu wodnego)1.500 złwadium: 300 zł postąpienie: 100 złRedłowo (lokalizacja przy ostrodze)
13292/65 4 m²2103661wypożyczalnia leżaków1.000 złwadium: 200 zł postąpienie: 100 złRedłowo (lokalizacja po prawej stronie od zejścia ze schodów na polankę Redłowską
14660/152 4 m²2468682stoisko: pamiątki, okulary1.000 złwadium: 200 złpostąpienie: 100 złOrłowo (po lewej stronie od zejścia z Przebędowskich przy kąpielisku)
15660/152 4 m²2468682wypożyczalnia leżaków1.000 złwadium: 200 zł postąpienie: 100 złOrłowo (po lewej stronie od zejścia z Przebędowskich przy kąpielisku)
16 660/152100m² 2468682urządzenia rekreacyjno –pneumatyczne1.500 złwadium: 300 zł postąpienie: 100 złOrłowo (po lewej stronie od zejścia z Przebędowskich
17 1066/10200 m²5423419duża gastronomia3.000 złwadium: 400 zł postąpienie: 100 złBabie Doły (lokalizacja na prawo od zejścia)
181066/10150 m²5423419sporty wodne (wypożyczalnia sprzętu wodnego)1.000 złwadium: 200 zł postąpienie: 100 złBabie Doły obok  kąpieliska

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 11.06.2008 godz. 10.00 w siedzibie GOSiR w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 5/9. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy składać w sekretariacie GOSiR do dnia 11.06.2008 r. do godz. 9.30.
Szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzania przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które dostępne są w biurze Mariny Gdynia przy al. Jana Pawła II 13a tel. /fax +48 (058) 661 93 66.
Sporty Wodne -pod tym pojęciem rozumie się udostępnianie sprzętu pływającego.
Metraż na dzierżawę nieruchomości zawarty w wykazie nie podlega negocjacji, co do zmniejszenia ilości. Istnieje możliwość powiększenia wydzierżawianej powierzchni za dodatkową opłatą. Istnieje również możliwość przedłużenia umowy na miesiąc wrzesień za dodatkową opłatą.