858 (457) 2008-06-20 - 2008-06-26

Gdynia w kwiatach

Już po raz czternasty Prezydent Gdyni ogłasza konkurs „Gdynia w kwiatach", w którym mogą wziąć udział wszyscy, którzy kwiatami w oknach, na balkonach, loggiach, tarasach, dachach, w ogrodach i na rabatach - przysparzają urody naszemu miastu. Główna nagroda Prezydenta Miasta Gdyni wynosi 700 zł (w każdej z trzech kategorii) oraz trzy wyróżnienia po 150 zł. Poza nagrodami regulaminowymi będą atrakcyjne nagrody rzeczowe i upominki od sponsorów.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Szczegółowy regulamin podaliśmy w poprzednim numerze „Ratusza", jest także dostępny na stronie: www.gdynia.pl.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „GDYNIA W KWIATACH”

 

...................................................................................................................................

imię i nazwisko lub nazwa wspólnoty, instytucji biorących udział w konkursie

 

 

..................................................................................................................................

telefon, adres, dzielnica

 

Zgłoszenie do konkursu w kategorii:*

 

1. budynki wielorodzinne

 

2. budynki jednorodzinne

 

3. wspólnoty mieszkaniowe i inni właściciele budynków wielorodzinnych, instytucje i firmy

 

.................................

podpis zgłaszającego

 

Ocena Komisji.........................................................................................................

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U. 97 133 633 z dnia 29.08.1997 r.)

*niepotrzebne skreślić

ikona