858 (457) 2008-06-20 - 2008-06-26

Ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkół nr 13, 81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 26
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 150 000 euro na wymianę parkietu w sali gimnastycznej
CPV 45111100-9, CPV 45432114-6 ( ogłoszenie w biuletynie ZP nr 131293-2008)
Przedmiotem zamówienia jest wymiana parkietu w sali gimnastycznej. Planowany remont wymaga wykonania prac rozbiórkowych i remontowo-budowlanych. Szczegółowy zakres prac określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do SIWZ. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej szkoły www.zs13.neostrada.pl oraz w sekretariacie szkoły w godz.9.00-14.00.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Termin realizacji zamówienia od 21.07.2008 do 21.08.2008
Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest kierownik adm.gosp. Kornowska Teresa tel./fax (058) 629 12 69 w godz. 9.00-14.00, e-mail www.zsznr13@poczta.fm
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 10.07.2008 r do godz. 9:30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 10.07.2008 r. o godz. 10:00. Termin związania z oferta 30 dni. Kryteria wyboru oferty: cena 100%.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni, ul. Staffa 10
zatrudni specjalistę ds. kadr w wymiarze ½ etatu.
Wymagane doświadczenie w prowadzeniu spraw personalnych i kadrowych( mile widziane doświadczenie pracy w placówce oświatowej).
Dokumenty wymagane CV i list motywacyjny należ składać w sekretariacie szkoły do dnia 4 sierpienia 2008 r. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (058) 629 20 00 w. 15 i pod adresem internetowym: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4871_35798.html.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazu
Nr XVI/2008 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Bp. Dominika 15/11, Bp. Dominika 35/10.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 16.06.2008 r. do dnia 07.07.2008 r.

Szkoła Podstawowa Nr 39 w Gdyni,
ul. Unruga 88
zatrudni psychologa w wymiarze 1/2 etatu
w roku szkolnym 2008/2009
Tel. kont. (058) 625 09 71.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 16 w Gdyni, ul. Jana z Kolna 29
zatrudni od 1.09.2008 r. nauczyciela wychowania przedszkolnego z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Oferty należy składać w Kancelarii przedszkola lub na adres e-mail: psnr16@wp.pl

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policelnych 81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31
zatrudni:
- nauczyciela techniki samoobrony,
- nauczyciela podstaw prawa i ekonomiki .
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły.
tel. (058) 620 81 17, fax (058) 661 43 71.

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.
„Budowa i remont podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej na terenie Sopotu ".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 11.06. 2008 r. sygn. numerem 126832-2008
Termin wykonania zamówienia:
1. Projektowanej podstacji: rejon ulic al. Niepodległości / ul. Reja: a) projekt budowlany - 8 m-cy od daty podpisania umowy, b) projekt wykonawczy wraz z pozostałymi elementami dokumentacji - 11 m-cy od daty podpisania umowy
2. Remontowanej podstacji: T - 2833 Sopot, al. Niepodległości 895: a) projekt budowlany - 5 m-cy od daty podpisania umowy, b) projekt wykonawczy wraz z pozostałymi elementami dokumentacji - 8 m-cy od daty podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi
Termin składania ofert - do dnia 23.06.2008r. do godz. 12.00 w pokoju nr 230 Urzędu Miasta Gdyni - Sekretariat Wydziału Przygotowania Inwestycji. Otwarcie ofert odbędzie się 23.06.2008r. godz. 12.30 w pok. 230 w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 1. spełniają wymogi określone w SIWZ, 2. spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Guzińska fax. (058) 668 83 02, Wydział Przygotowania Inwestycji. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na robotę budowlaną: „Modernizacja ul. Tetmajera w Gdyni - II etap"
W dniu 12.06.2008r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 128336 - 2008 oraz na stronie internetowej UM Gdyni
Termin składania ofert - do dnia 03.07.2008r do godz. 9.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 100 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Realizacji Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka, fax. (058) 66 88 302 - Wydział Realizacji Inwestycji.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 49 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 euro do 5.150.000 euro
Przedmiotem przetargu są roboty budowlane w zakresie: robót remontowych pomieszczeń sanitarnych w sali gimnastycznej i wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej i w salach zaplecza sali gimnastycznej w budynku ZSZ Nr 1 w Gdyni ul. Śmidowicza 49.
1. Wymagany termin realizacji umowy (zakończenie prac) - 31.08.2008 r. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 10.06.2008 r. w godz. 8.00 - 14.00 oraz jest dostępna na stronie internetowej www.bandera.neostrada.pl 4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły do godz. 09.00 dnia 30.06.2008 r. 5. Otwarcie kopert nastąpi o godz. 10.00 dnia 30.06.2008 r. 6. Nie przewiduje się wadium. 7. Kryterium wyboru oferty: cena oferty brutto - 100% 8. Do kontaktów upoważniony jest kierownik administracyjny Anna Rohde, tel (058) 625 38 59; fax: (058) 625 38 59 w 25.

Zespół Szkół Nr 2 81-327 Gdynia, ul. Wolności 25 ogłasza przetarg nieograniczony do 5.150.000 na remont pomieszczeń sanitarnych oraz wymianę stolarki okiennej
1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń sanitarnych dla uczniów. W zakresie roboty budowlane. hydrauliczne i elektryczne. Wymiana stolarki okiennej . Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa SIWZ. 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej BIP oraz w siedzibie zamawiającego. 3. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. Prawo Zamówień Publicznych, spełniają warunki dodatkowe określone w SIWZ. 4. Termin realizacji do 15.08.2008 r 5. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Waldemar Kuprycz - kierownik administracyjny tel. (058) 620 30 02, fax 661 92 54. 6. Termin złożenia i otwarcia ofer: oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 04.07.2008r do godz.10.00. Otwarcie ofert 04. 07.2008 r o godz. 11.00.

Zespół Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy
81-222 Gdynia, ul. Morska 79
poszukuje pracowników na stanowiska:
nauczyciela praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych w zawodach: mechanik samochodowy, operator obrabiarek skrawających.
Wymagania stawiane kandydatowi: wykształcenie wyższe lub średnie mechaniczne, przygotowanie pedagogiczne (możliwość uzupełnienia), znajomość budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, znajomość techniki obróbki skrawaniem. Dokumenty należy przesyłać lub składać w sekretariacie szkoły do dnia 30 czerwca 2008r. Wszelkie informacje na temat zatrudnienia- tel. (058) 621 68 91/92.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie „dołączenia" na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni, przy ul. Merkurego 6, oznaczonej na KM 20, obręb Wiczlino jako działka nr 550/1 o pow. 11 m2. Wykaz nr 308/08/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 6428/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.06. 2008 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 20.06.2008 r. do 11.07.2008 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, położonej przy ulicy Mickiewicza 1/3 z przeznaczeniem gruntu : na prowadzenie działalności gastronomicznej.
Wykaz wywieszono od dnia 12.06.08 do dnia 02.07.08.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, położonej przy ulicy Manganowej 3, z przeznaczeniem gruntu: na działkę przydomową bez prawa grodzenia i czynienia trwałych nakładów na gruncie.
Wykaz wywieszono od dnia 12.06.08 do dnia 02.07.08.

Zespół Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy
81-222 Gdynia, ul. Morska 79
poszukuje pracownika na stanowisko:
konserwatora maszyn w warsztatach szkolnych w pełnym wymiarze godzin.
Wymagania konieczne: wykształcenie średnie lub zawodowe, doświadczenie w naprawie maszyn i urządzeń do obróbki skrawaniem.
Wymagania pożądane: prawo jazdy kat. B, uprawnienia spawalnicze.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl - jednostki i firmy związane z samorządem - szkoły zawodowe - Zespół Szkół Mechanicznych.
Dokumenty należy przesyłać lub składać w sekretariacie szkoły.
Wszelkie informacje na temat zatrudnienia - tel. (058) 621 68 91/92.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalista ds. finansowo-księgowych w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagane: Wykształcenie, praktyka zawodowa: • wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym, preferowana specjalność rachunkowość, • minimum 4-letni staż pracy - preferencje w księgowości budżetowej.
Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia, komunikatywność, znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości.
Termin składania dokumentów do dnia 30 czerwca 2008 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „specjalista ds. finansowo-księgowych".
Szczegółowe informacje telefon: (058) 761 20 05.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni , przy ul. Starodworcowej 36
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP, nr ogłoszenia 125567-2008 z dnia 10.06.2008r. został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 14 000 a poniżej 5 150 000 euro na roboty budowlane - „Remont pomieszczenia sanitariatu uczniów oraz modernizacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych- instalacje elektryczne we wskazanych pomieszczeniach szkoły".
Warunki udziału w przetargu oraz dokumenty przetargowe do pobrania ze strony internetowej
http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4857_35785.html, lub w siedzibie szkoły.
Osoba uprawniona do kontaktu: Anna Komadowska - kier. adm., tel. (058) 629 39 30, 669 03 64.

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81- 382 Gdynia
ogłasza przetarg ofertowy na najem powierzchni w holu głównym Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 z przeznaczeniem na ustawienie bankomatu
Regulamin przeprowadzenia przetargu na najem powierzchni można odebrać w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miasta Gdyni mieszczącym się w budynku przy ul. Partyzantów 42.
Osobą uprawniona do kontaktów z oferentami jest: Aleksandra Konnak tel. (058) 668 86 81
Termin składania ofert upływa 02 lipca 2008 r. o godz.10.00. Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna UMG al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 Gdynia (parter - hol główny). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 .07.2008 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Administracyjnym UMG przy ul. Partyzantów 42 w Gdyni.

Dyrektor I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, ul. Folwarczna 2
poszukuje pracownika na stanowisko specjalista do spraw zamówień publicznych, dotacji i funduszy krajowych i unijnych, spraw gospodarczych księgowych w wymiarze 0,75 etatu.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl- jednostki i firmy związane z samorządem.
Dokumenty należy przesyłać lub składać w sekretariacie szkoły do dnia 02 lipca 2008r.
Wszystkie informacje na temat zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 664 66 04.

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowiska:
Kierownik Zespołu Urbanistycznego, Główny Specjalista Ds. Komunikacji, Asystent / Starszy Asystent Ds. Komunikacji, Asystent / Starszy Asystent Ds. Planowania Przestrzennego.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu obowiązków, koniecznych wymagań oraz wymaganych dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni w Biuletynie Informacji Publicznej. (Ścieżka dostępu: www.gdynia.pl - Biuletyn Informacji Publicznej - Jednostki i Firmy Związane z Samorządem - Inne Jednostki - Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni).
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie lub przesyłać do dnia 30 czerwca2008r. pod adresem: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni pod numerem telefonu: (058) 669 89 00.

Prezydent Miasta Gdyni
1. informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonychej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie „dołączenia" na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni, przy ul. Lipowej 51, oznaczonej na KM 21, obręb Wielki Kack jako działka nr 116/17 o pow. 97 m2. Wykaz nr 306/08/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 6426/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.06. 2008 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 20.06.2008 r. do 11.07.2008 r.
2. informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie „dołączenia" na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni, przy ul. Lipowej 53, oznaczonej na KM 21, obręb Wielki Kack jako działka nr 117/17 o pow. 40 m2. Wykaz nr 307/08/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 6427/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.06. 2008 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 20.06.2008 r. do 11.07.2008 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, położonej przy ulicy Jana z Kolna 36, z przeznaczeniem gruntu: na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie.
Wykaz wywieszono od dnia 12.06.08 do dnia 02.07.08.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, położonej przy ulicy Chrzanowskiego , z przeznaczeniem gruntu: na pas zieleni izolacyjnej, bez prawa czynienia nakładów o charakterze trwałym.
Wykaz wywieszono od dnia 12.06.08 do dnia 02.07.08.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, położonej przy ulicy Biskupa Dominika 33A - 35A, z przeznaczeniem gruntu: wykonanie zieleńca i ogrodzenia terenu zabudowanego budynkiem mieszkalnym.
Wykaz wywieszono od dnia 12.06.08 do dnia 02.07.08.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Gdyni ul. Energetyków 13
zatrudni od dnia 01 sierpnia 2008 roku pracownika na stanowisku konserwatora w pełnym wymiarze czasu pracy.
Oferty należy składać w sekretariacie Ośrodka do dnia 15 lipca 2008 roku.
Kontakt telefoniczny: (058) 621 95 10.