858 (457) 2008-06-20 - 2008-06-26

W środę sesja

W środę, 25 czerwca 2008 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzedu Miasta rozpocznie się XXI sesja Rady Miasta Gdyni.
Projekt porządku obrad XXI Sesji RM przewiduje dyskusje nad projektami uchwał w sprawach:
4.1 zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/349/07 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2008;
4.2 określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2009 roku.
4.3 zwolnienia z opłat za dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwolnienia z opłat osób ubiegających się o wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadkach, gdy konieczność wydania nowego dokumentu wynika ze zmian administracyjnych uchwalonych przez Radę Miasta Gdyni,
4.4 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda (kserokopie uwag wniesionych do projektu planu są do wglądu w BRM),
4.5 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Al. Zwycięstwa i ul. Spółdzielczej;
4.6 skargi złożonej na uchwałę XVII/401/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni rejon ulic Działdowskiej i Modlińskiej;
4.7 skargi złożonej na uchwałę XV/355/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego;
4.8 wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni;
4.9 wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XVIII/431/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni rejon Skweru Plymouth;
4.10 przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni;
4.11 zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały XXV/582/04 Rady Miasta Gdyni z 24 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdyńskie Centrum Innowacji";
4.12 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej na rzecz jej użytkownika wieczystego;
4.13 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Północnej 1 D na rzecz jej użytkownika wieczystego;
4.14 wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych;
4.15 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łużyckiej 10 B na rzecz jej użytkowników wieczystych;
4.16 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej;
4.17 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego 6;
4.18 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości lokalowych stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Własny Dach" położonych przy ul. Żeliwnej;
4.19 przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Gdyni;
4.20 zmiany nazwy niektórych ulic w Gdyni,
4.21 stwierdzenia uzupełniającego wyboru ławników sądowych na kadencję 2008-2011