868 (467) 2008-09-05 - 2008-09-11

Po XXII sesji Rady Miasta Gdyni

27 sierpnia, odbyła się XXII, w bieżącej V kadencji samorządu, a pierwsza po wakacyjnej przerwie - sesja Rady Miasta Gdyni.
Podczas sesji zostało przegłosowanych 29 uchwał, a wśród nich m.in.:
- w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia budżetu miasta Gdynia na rok 2008.
Ustalono nową kwotę dochodów budżetu miasta na blisko 916 mln złotych, zaś na wydatki zostanie przeznaczonych około 1,1 mld złotych.
Jak argumentował Skarbnik Miasta prof. dr hab. Krzysztof Szałucki zmiany budżetowe mają charakter porządkujący.
- w sprawie zatwierdzenia czterech projektów edukacyjnych, które następnie będą ubiegały się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. „Dajmy wszystkim równe szanse" , mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów. Największy nacisk - według założeń władz gdyńskich - będzie położony na naukę matematyki ze względu na fakt, iż będzie to obowiązkowy przedmiot maturalny oraz na technologie informatyczne.
2. „Uniwersytet zaczyna się w przedszkolu", który zakłada zwiększenie dostępności do przedszkoli poprzez m.in.: adaptację pomieszczeń (wytypowano jako pierwsze przedszkole nr 28 na Witominie), wydłużenie czasu pracy, tak aby zajęcia odbywały się od 16.00 do 19.00 oraz poszerzenie oferty ćwiczeń przedszkolnych jak konsultacje psychologa czy logopedyczne.
Statystyka, pokazuje że aż 70% dzieci jest objętych opieką przedszkolną w Gdyni (w kraju średnia, to 30 %).
3. „Dobry zawód gwarancją sukcesu" ma na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, co ma się przyczynić do zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego, wyrównania poziomu nauczania w szkołach zawodowych na terenie Gdyni, a także wsparcie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji emocjonalnej i materialnej.
4. „Egzamin na plusie" oparty jest również o promocję nauki w szkołach zawodowych, ale skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy przygotowują uczniów do zdawania części teoretycznej i praktycznej egzaminu zawodowego. W Gdyni projektem będą objęte wszystkie szkoły zawodowe.
- w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2009". Gdynia ma bogate, sięgające początku lat 90-tych doświadczenia w tej dziedzinie. Opracowanie programu było poprzedzone wielokrotnymi konsultacjami m.in. z wszystkimi wydziałami UM Gdyni, z 12 osobowym gremium komisji reprezentującej różne środowiska a sam projekt był rozsyłany do wszystkich gdyńskich organizacji pozarządowych, które mogły zgłosić swoje uwagi i poprawki.
Podczas czerwcowego Forum Organizacji Pozarządowych w Gdyni projekt programu także był dogłębnie analizowany i konsultowany z organizacjami pozarządowymi.
- w sprawie zmiany statutu Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki", koniecznej ze względy na wstąpienie w poczet członków Związku ósmej gminy - Szemud. Na przystąpienie nowego członka do związku musiała wyrazić zgodę każda rada gminy pozostałych członków związku, bezwzględną liczbą głosów.
Dołączenie gminy Szemud jest uzasadnione ze względu na współpracę z gminami ościennymi, wspólne interesy, dbanie o ochronę środowiska czy infrastrukturę.
- w sprawie nadania nazwy „Pod Kasztanami" Przedszkolu Samorządowemu nr 11 w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 26. Zmiana nazwy placówek oświatowych jest bowiem kompetencją rady gminy. Nazwa nawiązuje do najbliższego otoczenia (duży ogród z wieloma kasztanowcami), a oficjalne nadanie nazwy odbędzie się podczas uroczystości 60-lecia działalności przedszkola w październiku.

ikona