870 (469) 2008-09-19 - 2008-09-25

Ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 10 w Gdyni, ul. Staffa 10
zatrudni Specjalistę d/s kadr w wymiarze 1/2 etatu.
Wymagane doświadczenie w prowadzeniu spraw personalnych i kadrowych (mile widziane
doświadczenie pracy w placówkach oświatowych).
Dokumenty (cv i list motywacyjny) należy składać w sekretariacie szkoły
do dnia 25 września 2008 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 058 781 71 22
lub 058 629 20 00 w. 15
i pod adresem internetowym: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4871_35798.html.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 17 września 2008 r.
w sprawie rejestracji przedpoborowych, mężczyzn urodzonych w 1990 r.

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz.1242), w związku z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. Nr 186, poz. 1377), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:
1. W okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2008 r. w lokalu Urzędu Miasta Gdyni znajdującym się w Gdyni - Redłowie przy ul. Legionów 130, pokój nr 14 będzie przeprowadzona w dni robocze od godz. 8.30 do godz. 15.30 rejestracja przedpoborowych, zwana dalej rejestracją.
2. Przez przedpoborowych należy rozumieć:
1) mężczyzn, obywateli polskich urodzonych w 1990 r.,
2) mężczyzn, obywateli polskich urodzonych w latach 1989, 1988, 1987, 1986, 1985 i 1984, którzy we właściwym czasie nie dopełnili obowiązku zgłoszenia się do rejestracji.
3. Ustawowemu obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają przedpoborowi zameldowani na terenie miasta Gdyni na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące, z wyjątkiem tych, którzy stawili się już do poboru i otrzymali wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową).
4. Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić swój dowód osobisty, a jeżeli nie ukończył 18 lat życia, obowiązany jest przedstawić tymczasowy dowód osobisty albo inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości.
5. Przedpoborowy obowiązany jest zawiadomić pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby Referat Spraw Wojskowych Urzędu Miasta w Gdyni o przeszkodzie uniemożliwiającej zgłoszenie się do rejestracji. Zawiadomienie to należy dostarczyć organowi prowadzącemu rejestrację nie później niż w dniu wyznaczonym na zgłoszenie się do rejestracji.
6. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji - wskutek kalectwa lub ułomności - obowiązek zgłoszenia się do rejestracji może spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny, który dokonując tego zgłoszenia obowiązany jest przedstawić (organowi prowadzącemu rejestrację) własny dowód osobisty, jeden z dokumentów wymienionych w ust. 4 oraz dokument potwierdzający niemożność osobistego zgłoszenia się przedpoborowego do rejestracji.
7. Przedpoborowy:
1) który w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienił miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, obowiązany jest zgłosić się do referatu spraw wojskowych urzędu gminy albo miasta, który jest właściwy dla nowego miejsca pobytu (stałego lub czasowego); organ ten wyznacza przedpoborowemu miejsce i termin stawienia się do rejestracji,
2) który po rozpoczęciu rejestracji zamierza zmienić miejsce pobytu, obowiązany jest zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.
8. Nieotrzymanie wezwania imiennego do rejestracji nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku zgłoszenia się w terminie i miejscu określonym w ust. 1.
9. Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionego powodu nie zgłoszą się do rejestracji we właściwym czasie i miejscu albo nie przedłożą wymaganych dokumentów organowi prowadzącemu rejestrację, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności - art. 224 pkt 1 w/cyt. ustawy.
10.Zastosowanie kar, o których mowa w ust. 9, może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia albo wydaniem zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez Policję. Koszty doprowadzenia ponosi doprowadzony przedpoborowy.

Prezydent Miasta Gdyni
Wojciech Szczurek

Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro
na remont Alei Jana Pawła II w Gdyni - ciąg pieszy pas środkowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
a) przedmiar robót - załącznik nr 1a do SIWZ
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 1b do siwz
c) plan sytuacyjny - załącznik 1c do SIWZ
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Wwarunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej ftp://153.19.91.68/zdiz/Janapawla
Termin składania ofert 2.10.2008r. godz. 10.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Henryk Ławniczak tel. (058) 761 20 22 w godz. 7.30 - 15.30, Bożena Młodzianowska tel. (058) 761 20 21 w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. (058) 761 20 87 w godz. 8.00 - 16.00.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni:
- ul. Chylońska 70, wykaz nr 367/08/V/M, część działki nr 455/48 pow. 631 m², oznaczonej na KM 23, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na drogę dojazdową oraz działkę przydomową.
Wykaz został wywieszony na tablicy, na okres 21 dni od dnia 10.09.2008 r. do dnia 30.09.2008 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 - wykazu lokalu użytkowego-garażu, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Zamenhofa 2-8 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 7412/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.09.2008r.
Wykaz zostaje wywieszony do dnia 01.10.2008 roku.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 wykazu nr 391/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7484/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.09.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Bernadowskiej o pow. 4000 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 90 obręb Gdynia jako część działki nr 18/1 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 12.09.2008 r. do 03.10.2008 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz. dz. nr 392/81 k.m.76 o pow.15 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 30.04.2009r.
Wykaz wywieszono na okres 21dni od 08.09.2008r. do 28.09.2008r.

Uwaga organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
przyznał dotację na mocy Zarządzenia Nr 7466/08/V/O z dnia 10.09.2008r dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii następującemu podmiotowi:
1. Stowarzyszenie „TALENT", w kwocie 220.000,00 zł brutto.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
(ul. Zakręt do Oksywia 10)
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania komputerowego do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Termin składania ofert: 23 września 2008 roku godz.10.00. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-41-08.pdf.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mirosław Małek - Starszy referent ds. administracyjnych i organizacyjnych - strona merytoryczna- tel.: (058) 623 33 12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00), Janusz Szankin - specjalista ds. zamówień publicznych - tel.: (058) 660 54 11 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).

Dyrektor I Akademickiego LO im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni ul. Folwarczna 2
zatrudni od 01.10.2008 w wymiarze pełnego etatu palacza centralnego ogrzewania z uprawnieniami.
Informacje: tel. (058) 664 66 04.

Dyrekcja IV LO w Gdyni ul. Morska 186
zatrudni od 01.11.2008r. nauczyciela języka angielskiego w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagane uprawienia na podstawie rozp. MENiS z dnia 10.09.2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły ul. Morska 186 w dni robocze w godz. 8.00-15.00.

Dom Pomocy Społecznej w Gdyni Redłowie
zatrudni kucharza.
Tel. (058) 622 06 24, (058) 622 93 23.

Dyrekcja IV LO w Gdyni ul. Morska 186
zatrudni od 1.10.2008r. specjalistę ds kadr w wymiarze 0,5 etetu.
Szczegółowe informację na www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4778_41776.html.

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni przy ul. Energetyków 13 A
zatrudni od dnia 01.10.2008r konserwatora w wymiarze 1/2 etatu.
Dokumenty należy składać w recepcji schroniska.

Zarząd Wspólnoty przy ul. Opata Hackiego 29
poszkuje firmy do położenia glazury i pomalowania klatki schodowej w nieruchomości wspólnej w trybie konkursowym. Wymagany kosztorys.
Wiadomość tel. 0 692 981 896, 721 311 469, e-mail; marka@marka.dt.pl korepetycja@wp.pl.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni, SP nr 31 i Gim. nr 12
zatrudni: dozorce na 3/4 etatu i konserwatora na 3/4 etatu.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt telefoniczny: (058) 78 211 51.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni ul. Sucharskiego 10
pilnie zatrudni od 21 września
referenta do spraw płac.
Wymagania- wykształcenie średnie ekonomiczne, znajomość obsługi komputera i programu Płatnik, mile widziana obsługa oprogramowania kadrowo-płacowego Firmy ProgMan.
Tel. kontaktowy: (058) 625 48 25.