870 (469) 2008-09-19 - 2008-09-25

W sprawie Nagród Prezydenta Gdyni dla pracowników służby zdrowia

Od 11 lat gdyńską tradycją, z okazji Dnia Św. Łukasza - Patrona Pracowników Służby Zdrowia, jest honorowanie wyróżniających się pracowników służby zdrowia Nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni.
Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania nagród określa regulamin konkursu zatwierdzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7456/08/V/O z dnia 02 września 2008 r. Regulamin można otrzymać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130 w Gdyni pok.107 /tel. (058) 622 30 55/.
Przyznanie nagrody może nastąpić na wniosek :
a/ organów zarządzających w zakładach opieki zdrowotnej określonych w art. 2 ust.1 pkt. 1-7 i 9-12 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
b/ Rady Dzielnicy
c/ Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny Rady Miasta Gdyni.
Wnioski do przyznania nagród Prezydenta Miasta Gdyni na rok 2008 dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia należy składać w Wydziale Zdrowia do dnia 29.09.2008r.