872 (471) 2008-10-03 - 2008-10-09

Po XXIII sesji Rady Miasta Gdyni

Podczas XXIII Sesji Rady Miasta, która odbyła się 24 września 2008 r., zostały podjęte uchwały:
- w sprawie powołania Gdyńskiego Funduszu Filmowego, którego prowadzenie powierzone zostało Centrum Kultury.
Celem Funduszu jest wspieranie przez samorząd rodzimych produkcji filmowych. Na ten cel zarezerwowano 700 000 zł. Warto wspomnieć, że dwa lata temu wraz z nowelizacją Ustawy o Kinematografii pojawiły się nowe możliwości finansowania sztuki filmowej. W tym okresie w Polsce powstało już 11 Regionalnych Funduszy Filmowych, z czego pierwszy w Łodzi. Gdynia jest więc 12 miastem w kraju, które tego typu inicjatywę podjęło. Powołanie do życia Gdyńskiego Funduszu Filmowego to doskonała okazja do promocji, poprzez pokazywanie Gdyni w filmach, a także umieszczanie logo Miasta w materiałach promocyjnych i czołówce filmu. O dofinansowanie z gdyńskiego budżetu mogą ubiegać się przede wszystkim producenci, których filmy będą popularyzowały wizerunek Miasta, walory krajobrazowe, aspekty historyczne.
- radni jednogłośnie uchwalili zmiany statutu „Gdyńskiego Centrum Innowacji".
Nowy statut reguluje m.in. sposób i kadencyjność zatrudniania dyrektora Centrum. I tak dyrektor wyłaniany będzie w drodze konkursu na pięcioletnią kadencję.
- „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2008 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014 dla Miasta Gdyni", którego tekst dostępny jest w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Gdynia przy ul. Władysława IV 37.
Program ten uchwalony był w 2005 roku i aktualnie, zgodnie z ustawą został aktualizowany. M.in. zapisy dotyczące gospodarki odpadami zostały dostosowane do Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, a także dokonano zapisów dotyczących docelowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gdyni.
- w sprawie zmiany statutu Żłobka „Niezapominajka".
Poprzedni statut uchwalony był w roku 1999, stąd pojawiła się potrzeba aktualizacji zapisów w dokumencie. Zmieniony został m.in. wiek dzieci, które przyjmowane są do żłobka - z 4 miesięcy na pół roku. Ma to związek z wydłużeniem urlopów macierzyńskich. W nowym statucie spisano też szczegółowo prawa, jakie przysługują rodzicom (dotyczą uzyskiwania informacji na temat planu pracy w grupach, rozwoju psycho - fizycznego dziecka, wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka, pracy pracowników i kierownika placówki).
- w sprawie wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2009 rok.
Radni wyrazili wolę wydania w przyszłym roku 200 nowych licencji. Aktualnie w naszym mieście jest ponad 1000 taksówek. Warto dodać, że limit znacznie przewyższa rzeczywiste zainteresowanie taksówkarzy. W roku 2007 limit wynosił 100 a zaledwie 60 osób wystąpiło o nowe licencje i je otrzymało. W roku bieżącym limit wynosi 200. Tymczasem do tej pory pracownicy Urzędu Miasta wydali 65 nowych licencji.
- Rada wyraziła również zgodę na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego - baru gastronomicznego, stanowiącego własność Gminy, położnego przy ul. Morskiej 97 Gdyńskiej Spółdzielni Socjalnej „Promyk", która powstała, by aktywizować osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie im powrotu na rynek pracy. Członkowie Spółdzielni wspólnie prowadzić będą bar, oczywiście pod kierunkiem i nadzorem osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych w tym zakresie.
Treść wszystkich uchwał zamieszczona jest na stronie internetowej www.gdynia.pl.

ikona