874 (473) 2008-10-17 - 2008-10-23

Ogłoszenia


Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO a poniżej 206.000 EURO

na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji
roboty budowlanej z zadania: „Stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni"

W dniu 15.10.2008r ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono
w BZP pod numerem 267039 -2008

Termin składania ofert - do dnia : 23.10.2008r do godz. 11°° w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 20,00 -zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 235 - Wydział Realizacji Inwestycji lub pobrać na stronie internetowej: -adres: http://www.gdynia.pl/bip/ usługi.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka tel.0-58 66 88 880 - Wydział Realizacji Inwestycji.

Prezydent Miasta Gdyni informuje


o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nr 408/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7778/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.10.2008 r. - nieruchomości połozonej przy ul. Spółdzielczej o pow. 500 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 83 obręb Gdynia jako część działki nr 79/21, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 10.10.2008 r. do 30.10.2008 r.


Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro na wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt yomb w ul. Jana Kazimierza w Gdyni

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: a) przedmiar robót - załącznik nr 1a do SIWZ, b) mapa sytuacyjna - załącznik nr 1b do SIWZ, c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 1c do SIWZ. Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej ftp://153.19.91.68/zdiz/jkazimierza Termin składania ofert 31.10.2008 o godz. 10.30 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Bożena Młodzianowska tel. (058) 761 20 21 w godz. 7.30 - 15.30, Ewa Muszyńska, tel. (058) 761 20 22 w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. (058) 761 20 87 w godz. 8.00 - 16.00.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 9:
SP nr 31 i Gim. nr 12 w Gdyni,
ul. Chylońska 227

zatrudni od zaraz w pełnym wymiarze godzin nauczyciela języka angielskiego w kl. I-III Szkoły Podstawowej. Dokumety potwierdzające kwalifikacje,CV i list motywacyjny prosimy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00.

Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 €
na roboty budowlane:
,,Wymiana oświetlenia w ul. Miętowej i ul. Nowowiczlińskiej w Gdyni"

W dniu 09.10.2008r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 230804 - 2008 oraz na stronie internetowej UM Gdyni
Termin składania ofert - do dnia 31.10.2008r do godz. 9.00 w pokoju nr 230, Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 100,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka fax. (058) 66 88 302 - Wydział Inwestycji.


Dyrekcja Zespołu Szkół nr 9
SP 31 i Gim. nr 12 w Gdyni, ul. Chylońska 227

ogłasza konkurs na stanowisko: samodzielny referent d/s sekretariatu.
Data zatrudnienia od 01.11.2008 w pełnym wymiarze godzin.
Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe lub średnie z 6-letnim stażem pracy,
- biegła znajomość pakietu Microsoft Office,
- obsługa Outlooka,
- obsługa urządzeń biurowych,
- doświadczenie zawodowe w placówkach budżetowych lub na podobnym stanowisku,
- mile widziana znajomość języka angielskiego.
Aplikacje (CV i list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje) należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 24.10.2008 r. w godz. 8.00 - 15.00.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, spełniającymi określone kryteria rekrutacyjne.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".

Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, oznaczonej na karcie mapy 17, obręb Gdynia, jako działka nr 721/17, o powierzchni 601 m2, objętej księgą wieczystą KW nr 31268 Sądu Rejonowego w Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych. Wykaz nr 405/08/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7760/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7. października 2008 r. wywieszony jest na okres 6 tygodni, od 7 października 2008 r. do 19 października 2008 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, oznaczonej na karcie mapy 17, obręb Gdynia, jako działka nr 722/17, o powierzchni 1.326 m2, objętej księgą wieczystą KW nr 31268 Sądu Rejonowego w Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych. Wykaz nr 407/08/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7762/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7. października 2008 r. wywieszony jest na okres 6 tygodni, od 7 października 2008 r. do 19 października 2008 r.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro
na remont chodnika - ul. Kartuska

Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/5334_51658.html
Termin składania ofert 31.10.2008 o godz. 10.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Bogusław Moniuszko, tel. (058) 668 20 21, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. (058) 668 20 87 w godz. 7.30 - 15.30.

Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, oznaczonej na karcie mapy 17, obręb Gdynia, jako działka nr 720/17, o powierzchni 293 m2, objętej księgą wieczystą KW nr 31268 Sądu Rejonowego w Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych. Wykaz nr 406/08/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7761/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7. października 2008 r. wywieszony jest na okres 6 tygodni, od 7 października 2008 r. do 19 października 2008 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie „dołączenia" na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni, przy ul. Krzywoustego, oznaczonej na KM 23, obręb Gdynia jako działka nr 514/55 o pow. 399 m2.
Wykaz nr 409/2008/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7779/2008/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07. października 2008 r. wywieszony jest na okres 6 tygodni, od 17 października 2008r. do 28 listopada 2008r.

Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Morskiej cz.dz.nr 307 i cz.dz.nr 825/344 k.m.53 o pow.43m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 30.09.2009r. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 10.10.2008r. do 30.10.2008r.


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokali użytkowych - garaży stanowiących własność
Gminy Miasta Gdyni


 oznaczenie garażu, nr i adres ABK  pow. użytkow.  opis garażuoznaczenie hipoteczne  wywoławczyczynsz najmu(miesięczny)     
 1.ul. Bp. Dominika 3 –21 boks nr 1A ABK Nr 3ul. Abrahama 55  15,50 m2 Boks garażowy murowany,  wrota drewniane, znajduje  się pod budynkiem mieszkalnym, posiada instalację elektryczną.Położony na działce nr 597/234, KM 59, KW 13152.  128, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:280, -zł minimalnepostąpienie:2, -zł
2.ul. Bp. Dominika 3 –21 boks nr 28 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 16,00 m2 Boks garażowy murowany,wrota drewniane, znajduje  się pod budynkiem mieszkalnym, posiada instalację elektryczną.Położony na działce nr 597/234, KM 59, KW 13152.  132, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:280, -zł minimalnepostąpienie:2, -zł
 3. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 2 ABK Nr 3ul. Abrahama 55   2,73 m2 Stanowisko postojowe rowerowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 23, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:60, -zł minimalnepostąpienie:0,50 -zł
 4. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 8 ABK Nr 3ul. Abrahama 55   13,80 m2 Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 114, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:270, -zł minimalnepostąpienie:2, -zł
 5. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 11 ABK Nr 3 ul. Abrahama 55 14,11 m2 Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 116, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:270, -zł minimalne  postąpienie:2, -zł
 6. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 12 ABK Nr 3 ul. Abrahama 55 14,20 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 117, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:270, -zł minimalne  postąpienie:2, -zł
 7. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 14 ABK Nr 3 ul. Abrahama 55 13,60 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 112, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:270, -zł minimalne  postąpienie:2, -zł
 8. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 16 ABK Nr 3 ul. Abrahama 55 12,60 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 104, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:260, -zł minimalne  postąpienie:2, -zł
 9. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 21A ABK Nr 3 ul. Abrahama 55 12,00 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 99, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:260, -zł minimalne  postąpienie:1, -zł
 10. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 22 ABK Nr 3 ul. Abrahama 55 14,00 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 116, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:270, -zł minimalne  postąpienie:2, -zł
 11. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 23 ABK Nr 3 ul. Abrahama 55 13,40 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 111, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:270, -zł minimalne  postąpienie:2, -zł
 12. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 25 ABK Nr 3 ul. Abrahama 55 14,10 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 116, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:270, -zł minimalne  postąpienie:2, -zł
 13. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 26 ABK Nr 3 ul. Abrahama 55 12,00 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 99, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:260, -zł minimalne  postąpienie:1, -zł
 14. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 28 ABK Nr 3 ul. Abrahama 55 14,70 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 121, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:275, -zł minimalne  postąpienie:2, -zł
 15. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 30 ABK Nr 3 ul. Abrahama 55 14,20 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 117, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:270, -zł minimalne  postąpienie:2, -zł
 16. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 32 ABK Nr 3 ul. Abrahama 55 15,00 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 124, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:275, -zł minimalne  postąpienie:2, -zł
 17. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 33 ABK Nr 3 ul. Abrahama 55 14,40 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 119, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:270, -zł minimalne  postąpienie:2, -zł
 18. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 35 ABK Nr 3 ul. Abrahama 55 16,40 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 135, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:285, -zł minimalne  postąpienie:2, -zł
 19. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 36 ABK Nr 3 ul. Abrahama 55 15,00 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 124, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:275, -zł minimalne  postąpienie:2, -zł
 20. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 38 ABK Nr 3 ul. Abrahama 55 15,90 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 131, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:280, -zł minimalne  postąpienie:2, -zł
 21. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 40 ABK Nr 3 ul. Abrahama 55 14,50 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 120, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:275, -zł minimalne  postąpienie:2, -zł
 22. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 42 ABK Nr 3 ul. Abrahama 55 45,00 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 371, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:750, -zł minimalne  postąpienie:5, -zł
 23. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 43 ABK Nr 3 ul. Abrahama 55 10,00 m2Stanowisko postojowe motocyklowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 83, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:200, -zł minimalne  postąpienie:1, -zł
 24. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 46 ABK Nr 3 ul. Abrahama 55 10,00 m2Stanowisko postojowe motocyklowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 83, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:200, -zł minimalne  postąpienie:1, -zł
 25. ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr GM 1 ABK Nr 3 ul. Abrahama 55 2,73 m2Stanowisko postojowe rowerowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 23, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:60, -zł minimalnepostąpienie:0,50 -zł
 26.ul. Traugutta 9 boks nr 3 ABK Nr 3ul. Abrahama 55  15,80 m2 Boks garażowy murowany, wrota drewniane. Położony na działkach 1368/68 i 787/33, KM 58, KW  6161130, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:280, -zł minimalnepostąpienie:2, -zł
 27.ul. Morska 91 boks nr 2 ABK Nr 4ul. Warszawska 67  15,84 m2Boks garażowy murowany, znajduje się pod budynkiem mieszkalnym, posiada instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną, Położony na działce nr 644/59, KM 49, KW 14934.109, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:260, -zł minimalnepostąpienie:2, -zł
 28.ul. Pogodna 2 - 4 boks nr 24 ABK Nr 4ul. Warszawska 67  14,44 m2 Boks garażowy blaszany, posiada instalację elektryczną i kanał warsztatowy.Położony na działce nr 439/140, KM 65, KW 3555.100, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:260, -zł minimalnepostąpienie:1, -zł
 29.ul. Śląska 51 boks nr 69 ABK Nr 4ul. Warszawska 67  16,90 m2 Boks garażowy murowany, posiada instalację elektryczną oraz wodę. Położony na działce nr 1440/4, KM 58, KW 52101139, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:290, -zł minimalnepostąpienie:2, -zł
 
Informacja dodatkowa tożsama dla wszystkich nadmienionych garaży: czynsz najmu płatny jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku opóźnienia w zapłaceniu czynszu Najemca zapłaci Wynajmującemu odsetki w ustawowej wysokości za każdy dzień zwłoki.
Przetarg odbędzie się 27 października 2008 roku o godz. 10.00, w sali 105, na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni. Wadium płatne gotówką w terminie do 24 października 2008 roku w kasie Urzędu Miasta w pok. nr 27 (do godz. 14.30). Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.
Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 422 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni.
Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu pod nr tel. (058) 668 85 16, na temat wynajmu garaży pod nr tel. (058) 668 85 12 lub (058) 668 85 13.