875 (474) 2008-10-24 - 2008-10-30

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony -
okres 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Derdowskiego w Gdyni


 KW  KM nr działki powierzchnia Przeznaczenie, opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania     Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 
   1041243522380024360        54 GDYNIA części dz. nr:2072512521071/254      250 m2 Nieruchomość położona przy ul. Derdowskiego jest niezabudowana.  Przeznaczona na 18 ogólnodostępnych miejsc postojowych. Brak planu zagospodarowania dla przedmiotowej nieruchomości. Podstawą zabudowy może być wyłącznie ustalenie sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy uzyskanej w trybie ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.       500 000, -zł Wylicytowany czynsz płatny jednorazowo w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca płaci podatek VAT w wysokości 22% oraz podatek od nieruchomości.     wadium:40 000, -zł  minimalne postąpienie:10 000, -zł  
 
Informacja dodatkowa: W przypadku rozpoczęcia przez Gminę lub inną osobę inwestycji celu publicznego na gruncie objętym przyszła umową tj. z chwilą wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub podjęcia przez Radę Miasta uchwały o jego zbyciu w trybie określonym ustawą o gospodarce nieruchomościami, Wydzierżawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest do oczyszczenia terenu na własny koszt, w tym dokonania rozbiórki nakładów. Dzierżawcy nie przysługuje roszczenie wobec wydzierżawiającego za poniesione nakłady bez względu na sposób powiązania ich z gruntem. Umowa zawierać będzie obligatoryjny zapis o obowiązku dzierżawcy do złożenia notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji obowiązkowi wydania przedmiotu dzierżawy po jej wygaśnięciu w trybie art. 777 k.p.c. Ważność umowy uwarunkowana jest złożeniem oświadczenia j. w. przez Dzierżawcę. Osoba fizyczna (w tym wspólnicy spółek cywilnych) zobowiązana jest do złożenia pisemnej zgody współmałżonka do zawarcia umowy dzierżawy. Dzierżawcy nie przysługuje roszczenie wobec Wydzierżawiającego za poniesione nakłady, bez względu na sposób ich powiązania z gruntem.
Przetarg odbędzie się 17 listopada 2008 roku o godz. 10.00, w sali 105, na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 13 listopada 2008 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 422 na IV piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. (058) 668 85 16.

Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

o g ł a s z a przetarg nieograniczony poniżej 206 000 euro

na wybór dostawcy wieńców i wiązanek na świerku, wiązanek oficjalnych i artystycznych, pojedynczych kwiatów ciętych z przybraniem, małych krótkich bukietów, koszy teatralnych oraz innych kompozycji kwiatowych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku (zgodnie art. 41 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

1.Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg na dostawę kwiatów” w kancelarii ogólnej w holu głównym Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 do dnia 6 listopada 2008 r. (czwartek) do godz. 9.30.

2. Wiązanki należy dostarczyć w dniu 6 listopada 2008 r. (czwartek) do godz. 9.30. do Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 do sali Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 17.

3. Ustala się termin otwarcia na dzień 6 listopada 2008 r. (czwartek) na godz.10.00 w Urzędzie Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w sali Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 17.

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip. Informacje na temat przetargu można uzyskać u Joanny Nowak, pracownika Wydziału Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18, telefon (058) 66 88 172.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.

6. Kryteria oceny oferty: cena 40 %, estetyka wykonania 40 %, procent rabatu od cen bieżących 20 %.

7. Termin wykonania zamówienia - od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

8. Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.

9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Teatr Miejski im. W. Gombrowicza w Gdyni

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 211 tys. Euro

na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, instalacją sieci kablowej i serwisem

Ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego opublikowane na stronie: BZP pod nr 270761-2008 w dniu 16.10.2008r. Przedmiot: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, instalacją kablowej sieci informatycznej i obsługą serwisową Nr CPV: 30200000 - 1;30241000 - 0;72263000 - 6;72530000-9;72514100 - 2; dla Teatru Miejskiego przy ul. Bema 26 w Gdyni.

Szczegółowy opis zamówienia i warunki przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10.10.2008r. wraz z załącznikami oraz na stronie internetowej Teatru: www.teatrgombrowicza.i-bip.pl

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych.Oczekiwany termin wykonania zamówienia - 30 dni. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium. Termin składania ofert w postępowaniu: 06.11.2008r. do godz. 15.00 w siedzibie Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza, przy. ul. Bema 26 w Gdyni-sekretariat.

Osoba do kontaktów w/w sprawie: Ilona Czech – Kierownik Administracji, tel. (058) 620 78 46, fax (058) 661 71 23, e-mail:sekretariat@teatrgombrowicza.art.pl

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr 25/2008 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Władysława IV 7-15A/4, Warszawska 80/40, Gniewska 18/18, Bp. Dominika 31/15, Morska 107/6, Chylońska 135/42, Świętojańska 139 bl.III/160, Kilińskiego 14A/13, Zamenhofa 7/18, Rolnicza 16/54, Bema 3/10.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 17.10.2008 r. do dnia 06.11.2008 r.

Prezydent Miasta Gdynia informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 wykazu nr 412/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7881/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.10.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Przemyskiej o pow. 550 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 76 obręb Gdynia jako część działki nr 730/5, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 16.10.2008 do 05.11.2008 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 341 wykazu nieruchomości przeznaczonej do dołączenia poprzez oddanie jej w użytkowanie wieczyste na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskie, położonej przy ulicy Powstania Śląskiego, ozn na km 71 Obręb Gdynia jako działka nr 508/21 o pow. 191 m2.
Wykaz Nr 411/08/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7854/08/V/M dnia 13.10.2008 r wywieszony jest na okres 21 dni.

Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na robotę budowlaną:

„Przebudowa ul. Wzgórze Bernadowo w Gdyni”

W dniu 17.10.2008r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 234508 – 2008 oraz na stronie internetowej UM Gdyni

Termin składania ofert – do dnia 07.11.2008r do godz. 9.00 w pokoju nr 230, Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 250,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 – Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka fax (058) 66 88 302 – Wydział Inwestycji. 

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektora, Podinspektora, Referenta Działu Dróg x 2 etaty

Wykształcenie, praktyka zawodowa: wykształcenie wyższe techniczne inż. budownictwa – (inż. lądowa, sanitarna, geodezja) lub wykształcenie średnie techniczne: budowlane, specjalność drogowa, sanitarna, geodezja.

Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia, dobra obsługa komputera, umiejętności organizacyjne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 14 listopada 2008r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-382 Gdynia z dopiskiem „konkurs na inspektora, podinspektora, referenta działu dróg”.

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Uczestnicy nie spełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w kadrach ZDiZ pod nr tel. (058) 668 20 00.  

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

poszukuje kandydata na stanowisko: Starszego specjalisty ds. finansowo - księgowych/specjalisty ds. finansowo-księgowych – 1 etat

Wykształcenie, praktyka zawodowa: wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym preferowana specjalność rachunkowość, minimum 5-letni staż pracy w księgowości - preferencje w księgowości budżetowej.

Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia, komunikatywność, znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości, umiejętności biegłego posługiwania się komputerem, tworzenia i edycji dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych (Windows, Office).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 14 listopada 2008 r. pod adresem:Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „specjalista ds. finansowo-księgowych”. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać u Głównego Księgowego ZDiZ pod numerem telefonu: (058) 761 20 05. 

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących

81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 54

ogłasza przetrag nieograniczony poniżej kwoty 18 000 Euro na dostawę i montaż maty do gimnastyki artystycznej

Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4776_35705.htmlTermin składania ofert 28.10.2008 do godz. 9.30 w sekretariacie Zamawiającego. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Dyrektor - Marek Prusak, kierownik adm- gospodarczy- Anna Dudkiewicz- Stój, tel. (058) 620 56 55 wewn. 47 w godzinach 7.30 - 15.30.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni

ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia

informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w dniu 20.10.2008r. nr ogłoszenia 235112-2008 został ogłoszony przetarg nieograniczony do 5 150 000 euro na roboty budowlane: „Wykonanie okładzin schodów płytkami gres w budynku internatu III LO ( schody parter – piętro – II piętro – III piętro i wymiana posadzek na korytarzach na posadzkę z wykładziny zgrzewanej Tarkett Optima) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni”. Zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Wymagany termin realizacji: I etap do 31.12.2008; II etap do 13.02.2009. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 12.11.2008r. o godzinie 9.30 w sali nr 3 Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni.

SIWZ umieszczony jest na stronie internetowej. www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4770_35711.html jak również dostępny jest w siedzibie Zamawiającego - sekretariat szkoły – ZSO nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w SIWZ.

Termin składania ofert do dnia 12.11.2008r. do godziny 9.00 w sekretariacie szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Izabela Kruszewska tel. (058) 622 97 93 oraz Joanna Kantorosińska tel. (058) 622 18 33 w. 37.