Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
876 (475) 2008-10-31 - 2008-11-06

Po sesji Rady Miasta

W środę - 22 października 2008 roku -odbyła się XXIV, w bieżącej V kadencji samorządu, sesja Rady Miasta Gdyni.
Gośćmi j sesji byli przedstawiciele samorządu ukraińskiego z obwodu kijowskiego i żytomierskiego oraz członkowie Związku Miast Ukraińskich. Delegacja ukraińska odwiedziła Gdynię w ramach programu wymiany doświadczeń samorządowych, prowadzonego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokracji w Warszawie.
Obecnie bowiem Ukraina przygotowuje się do wprowadzenia reformy terytorialnej kraju, dlatego samorządowcy przyjeżdżają do Polski, aby poznać mechanizmy sprawowania władzy gminnej.
Na początku sesji przyjęto rezolucję w sprawie modernizacji linii kolejowej CE - 65, dzięki której ma poprawić się komfort i czas podróży na trasie Trójmiasto-Warszawa. Oto treść: „Dostępność komunikacyjna to jeden z najważniejszych elementów wyznaczających pozycję naszej metropolii na mapie Polski i Europy.
Z radością i uznaniem obserwujemy modernizację linii kolejowej CE-65, dzięki której poprawie ulegnie komfort i skróci się czas podróży między Trójmiastem a Warszawą. Realizowana z wykorzystaniem środków europejskich inwestycja pozwoli w roku 2014 na eksploatację pociągów z prędkością do 200 km/h.
Poza samą infrastrukturą istotny jest tabor kolejowy, który będzie po niej jeździł. W tym kontekście duży niepokój gdyńskiego samorządu budzą informacje o możliwości zaniechania zakupu przez PKP Intercity sp. z o.o. pociągów z tzw. pudłem wychylnym, które umożliwiają pokonywanie krętych tras kolejowych z prędkością wyższą niż tabor klasyczny.
Jest to więc tabor kolejowy, którego zastosowanie może skutkować dodatkową oszczędnością czasu o 27 minut w relacji Gdynia - Warszawa, (czas podróży pociągiem klasycznym w tej relacji to ok. 3 godz. 15 minut, pociągiem z pudłem wychylnym 2 godz. 48 minut).
W przypadku pasażerów podróżujących w celach zawodowych oszczędność czasu na poziomie 1 godziny w obu kierunkach jest trudna do przecenienia, czyni natomiast transport kolejowy konkurencyjnym nawet w stosunku do transportu lotniczego.
Jedna decyzja o zaniechaniu zakupu taboru z wychylnym pudłem zmniejsza konkurencyjność Trójmiasta w stosunku do innych ważnych ośrodków miejskich, a jednocześnie stawia pod znakiem zapytania efektywność wydatkowania ogromnych środków na dostosowanie infrastruktury kolejowej do prędkości, która nie będzie możliwa do uzyskania przez tabor klasyczny."
Ponadto radni podjęli 15 uchwał m.in.:
- W sprawie zmian w uchwale budżetowej. Zwiększono wydatki dot. dwóch programów: „Rodzina bliżej siebie" (realizowany przez MOPS) oraz „Uczenie się przez całe życie. Comenius". Zmiany budżetowe dotyczyły także m.in. zmniejszenia wydatków budżetu w wyniku poniesienia przez miasto mniejszych kosztów realizacji niektórych inwestycji (Trasa Kwiatkowskiego II etap czy Droga Różowa IV etap),
- W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino. Plan jako akt prawa miejscowego ma przede wszystkim zabezpieczyć teren przed próbami urbanizacji tej części Miasta. Według założeń rejon ten ma być przeznaczony na zielone tereny, użytki ekologiczne dla celów rekreacyjnych, sportowych...
- W sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla miasta Gdyni. Obowiązek uchwalenia takiego programu wynika z dyrektyw Parlamentu Europejskiego i w pierwszej kolejności dotyczy miast powyżej 250 tys. mieszkańców. W Gdyni ochrona będzie skupiona wokół trzech źródeł hałasu, którymi są drogi, kolej i przemysł.
Gdyński program jest drugim w kraju, zaraz po Poznaniu, który przyjął do realizacji podobny program w połowie października.
- w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Niezapominajka" przy ul. Wójta Radtkego 23 w Gdyni. Ustalono opłatę, która składa się z opłaty stałej 195 złotych oraz opłaty za wyżywienie. Obecnie podatnicy gdyńscy dopłacają ok. 980 zł do każdego dziecka w żłobku,
- w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez gdyńskie przedszkola. Świadczenia przedszkoli dot. wychowania, nauczania i opieki w zakresie 5-godzinnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego są nieodpłatne. Świadczenia, które przekraczają tę podstawę programową są odpłatne i obejmują m.in. opłatę stałą w wysokości 195 zł (będzie obowiązywać od 1 stycznia 2009 roku) i stawkę żywieniową. Kwota dofinansowania jednego dziecka w przedszkolu ze strony Miasta wynosi 406 złotych,
Warto dodać, że w mieście funkcjonuje obecnie 37 przedszkoli do których uczęszcza 4780 dzieci, w tym 556 korzysta z nieodpłatnej 5-godzinnej podstawy programowej.
- Zmiany uchwały dot. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych. Zwiększono kwoty przeznaczone na rehabilitację społeczną czyli m.in. obejmującą użyczanie sprzętu rehabilitacyjnego (ok. 118 tys. zł) oraz rehabilitację zawodową związaną z działalnością ośrodków aktywizujących zawodowo niepełnosprawnych (ok. 425 tys. zł).