882 (482) 2008-12-12 - 2008-12-18

Nowe taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

Decyzją Związku Komunalnego Gmin Doliny Redy i Chylonki w 2009 roku zmieni się opłata za wodę i odprowadzenie ścieków.
I tak za wodę:
- zużytą do zasilania publicznych zdrojów, fontann, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe dotychczasowa cena w 2008 roku wynosiła 2,93 złotego za m³, w 2009 cena wzrośnie o 0,21 groszy i wynosić będzie 3,14 złotego,
- odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną artykułów spożywczych i farmaceutycznych płacą 2,95 zł brutto za m³, w 2009 roku zapłacą 3,18 zł o 0,23 grosza więcej,
- pozostali odbiorcy płacą 3,01 a zapłacą 3,20 czyli o 0,19 gorszy więcej,
- odbiorcy posiadający dodatkowy wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej płacą 3,08 a cena wzrośnie o 0,14 groszy i wyniesie 3,22 zł,
- stawka opłaty abonamentowej za jednostkę usługi odczytu dodatkowego wodomierza - wzrost ceny z 3,08 do 3,22 złotego,
- stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności - dotychczasowa to 2,85 zł, w 2009 roku wyniesie 2,97, czyli o 0,12 groszy więcej.
Za ścieki:
- wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi lub ścieki przemysłowe - m³ zdrożeje z 3,72 do 4 zł, czyli o 0,28 gr.
- dostawcy nieczystości ciekłych do punktów zlewnych - dotychczasowa cena wynosi 6,37 w 2009 roku wzrośnie do 0,12 groszy do 6,49 złotego.

ikona