883 (483) 2008-12-19 - 2009-01-08

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 - wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres: do 3 lat położonych w Gdyni, przy: ul. Rybaków, o pow. 1.000 m²,oznaczonej na karcie mapy 19, obręb Gdynia, cz. dz. nr 1069, KW 24729. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: tymczasowa kaplica parafialna. ul. Dickmana, o pow. 23.000 m², oznaczonej na karcie mapy 42 obręb Gdynia, cz. dz. 176, KW 9121. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele rolnicze - uprawy jednoroczne. ul. Płk. Dąbka, o pow. 9.450m², oznaczonej na KM 33 obręb Gdynia, dz. 22, KW 24294. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele rolnicze - uprawy jednoroczne.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 17.12.2008 r. do 07.01.2009r.Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu: Nr 475/2008/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8693/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.12.2008r. - nieruchomości położonej przy ul. Bernadowskiej o powierzchni 380m², oznaczonej na karcie mapy KM 90 jako część działki nr 6/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Nr 474/2008/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8692/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.12.2008r. - nieruchomości położonej przy ul. Bernadowskiej o powierzchni 410 m², oznaczonej na karcie mapy KM 90 jako część działki nr 6/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Nr 477/2008/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8695/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.12.2008r. - nieruchomości położonej przy ul. Bernadowskiej o powierzchni 1000 m², oznaczonej na karcie mapy KM 90 jako część działki nr 6/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Nr 476/2008/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8694/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.12.2008r. - nieruchomości położonej przy ul. Bernadowskiej 18 o powierzchni 525 m², oznaczonej na karcie mapy KM 90 jako część działki nr 18/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 23.12.2008r. do 12.01.2009r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 10 w Gdyni , ul. Staffa10
zatrudni od dnia 01.03.2009 roku osobę na stanowisko głównego księgowego. Wymagane wykształcenie wyższe , minimum 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku. List motywacyjny i CV proszę składać w kadrach ZS Nr 10 do dnia 15.02.2009r. (pokój nr 109).
***
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni SP nr 31 i Gim. nr 12
zatrudni specjalistę ds. kadrowych od dnia 10.01.2008 r. w pełnym wymiarze godzin.
Dokumenty: list motywacyjny i CV, z dopiskiem „specjalista ds. kadrowych " prosimy składać w sekretariacie szkoły, ul. Chylońska 227 w godzinach od 8.00 do 15.00 do dnia 08.01.2008 r.
***
Dyrekcja SP Nr 13 w Gdyni
zatrudni nauczyciela świetlicy w wymiarze ½ etatu (13 godz./tyg.) od dnia 01.01.2009r.
Oferty można składać u Kier. Adm. Gosp. Grażyny Rybak tel. (058) 622 05 91 w godz. 9.00 - 13.00.
***
Dyrektor I Akademickiego LO w Gdyni ul. Folwarczna 2
Zatrudni w sezonie grzewczym 2008/2009 w wymiarze pełnego etatu palacza centralnego ogrzewania z uprawnieniami.
Informacje, tel. (058) 664 66 04.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na robotę budowlaną: „Wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt YOMB (50 kN) na odcinku ul. Fregatowej w Gdyni"
W dniu 10.1212.2008r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 358441 - 2008 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Termin składania ofert - do dnia 05.01.2009r do godz. 9.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 30,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka fax.(058) 66 88 302 - Wydział Inwestycji.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe i osoby prawne, jednostki organizacyjne
(działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania)
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 do 18 lat w okresie od stycznia 2009 r. do 31.12.2013 r.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwocie nie mniejszej niż 554.400,00 PLN do końca 2009 r.
Podmiot zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje Specyfikacja Warunków Konkursu, którą wraz z Ofertą podmiotu uprawnionego należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 500 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.mopsgdynia.pl (w dziale Ogłoszenia i komunikaty - Konkursy). Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 13.01.2009 r. prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami, w kopertach z napisem „Konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 do 18 lat", w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro, pok. 500 do godz.12.00
***
Dyrektor SP ZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni,
ul. Żwirki i Wigury 14
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1998 roku, w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592) ogłasza się konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pomocy doraźnej przez lekarzy na okres dwu lat począwszy od 01.02.2009 roku do 31.01.2011 r. w ciągu całej doby, na obszarze działania Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.
Oferta powinna spełniać warunki określone w powyższym Rozporządzeniu oraz specyfikacji, którą należy odebrać w sekretariacie Dyrektora Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14 w dniach od 10.12.2008 r. do 19.12.2008 r. w godzinach 8.00 - 15.00.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, od dnia 22.12.2008 r. do dnia 07.01.2009 r. do godz. 14.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14.01.2009 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, tel. (058) 660 88 11.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składnia ofert bez podania przyczyny. Oferent ma prawo do złożenia skargi i protestu dotyczącego składania ofert zgodnie z zapisami wspomnianego rozporządzenia.
Lekarze aktualnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub zlecenie będą zobowiązani do rozwiązania jej w trybie porozumienia stron przy podpisywaniu umowy, jeżeli wygrają konkurs ofert.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub nadane jako przesyłka pocztowa lub drogą faxu, niezależnie od daty nadania nie będą rozpatrywane. Projekt umowy do zapoznania w dziale kadr.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro
na całoroczne utrzymanie, konserwację i naprawy bieżące szaletów miejskich
w utrzymaniu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://153.19.91.68/zdiz/szalety
Termin składania ofert: 05.01.2009 o godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Jacek Raikowski, tel. (058) 761 20 33 w godz. 7.30 - 15.30, sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. (058) 761 20 87 w godz. 8.00 - 16.00
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni, przy:
- ul. Rybaków, o pow. 1140 m2 oznaczonej na karcie mapy 36 obręb Gdynia, jako część działki nr 80/3, KW 8828 do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
- ul. Rybaków , o pow. 1000 m2 oznaczonej na karcie mapy 36 obręb Gdynia, jako część działki nr 80/3, KW 8828 do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa
- ul. Krawieckiej , o pow. 425 m2 oznaczonej na karcie mapy 46 obręb Gdynia jako działka nr 71, KW 23858 do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 10.12.2008 r. do 05.01.2009r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr 29/2008 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Woj. Wachowiaka 33/1, Woj. Wachowiaka 33/2, Legionów 62/1A, Zielona 17A/14, Abrahama 6/11.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 12.12.2008 r. do dnia 02.01.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nr 468/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8602/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.12.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Lesoka o pow. 776 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 14 obręb Wielki Kack, obejmującej działkę nr 483/19, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 11.12.2008 r. do 31.12.2008 r.
***
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni: SP nr 31 i Gim. nr 12, ul. Chylońska 227
zatrudni pomoc kuchenną w wymiarze 3/4 etatu od dnia 05.01.2009 r.
Wymagane wykształcenie kierunkowe lub podstawowe z doświadczeniem w pracy w gastronomii, aktualne badania sanitarno - epidemiologiczne. Dokumenty, list motywacyjny i CV z dopiskiem „pomoc kuchenna" prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00, do dnia 31.12.2008 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni
zatrudni kierownika ds. administracyjnych. Dokumenty (CV i list motywacyjny) osobiście w szkole (ul. Morska 77) lub emailem: zshg@poczta.onet.pl z dopiskiem oferta na stanowisko kierownika.
***
TBS „Czynszówka" Sp. z o.o.
informuje, że posiada na wynajem wolne miejsca postojowe w hali garażowej w budynku przy ul. Płk. Dąbka 241 oraz do wynajęcia lokal handlowo - usługowy o pow. 23,2 m2 w budynku przy ul. Zbożowej 59 w Gdyni.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (058) 661 82 60.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 - wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres: do 3 lat położonych w Gdyni, przy: ul. Rybaków, o pow. 1.000 m²,oznaczonej na karcie mapy 19, obręb Gdynia, cz. dz. nr 1069, KW 24729. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: tymczasowa kaplica parafialna. ul. Dickmana, o pow. 23.000 m², oznaczonej na karcie mapy 42 obręb Gdynia, cz. dz. 176, KW 9121. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele rolnicze - uprawy jednoroczne. ul. Płk. Dąbka, o pow. 9.450m², oznaczonej na KM 33 obręb Gdynia, dz. 22, KW 24294. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele rolnicze - uprawy jednoroczne.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 17.12.2008 r. do 07.01.2009r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni 81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro
na usuwanie dzikich wysypisk odpadów na terenie gminy miasta Gdyni
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: ftp://153.19.91.68/zdiz/dzikiewysypiska
Termin składania ofert 29.12.2008 o godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych :
Wojciech Zalewski, tel. (058) 76120 74 w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. (058) 761 20 88 w godz. 7.30 - 15.30.

ikona