884 (484) 2009-01-09 - 2009-01-15

Budżet Gdyni na 2009 rok

Dochody w tegorocznym budżecie wynieść mają 924 958 471 mln złotych, zaś po stronie wydatków znalazło się łącznie 1,103 mld złotych, co stanowi 96,63% całej kwoty budżetowej.
Budżet na 2009 rok został zaprojektowany zgodnie z najistotniejszymi wskaźnikami makroekonomicznymi czyli poziomem inflacji, która według założeń ma wynieść 2,9% oraz czynnikiem PKB, który ma być na poziomie 5% .Należy zaznaczyć, że gdyński budżet ma charakter wzrostowy, gdyż jego dynamika ma utrzymać się na poziomie 3,5%, czyli tempie wyższym niż inflacji i PKB, ustalonych na szczeblu krajowym.
Uchwalony budżet jest kontynuacją założeń z poprzednich czterech lat budżetowych. Jednym z głównych wytycznych jest zachowanie równowagi pomiędzy inwestycjami a bieżącymi wydatki. Nie zmienia to faktu, że środki finansowe przeznaczane na inwestycje utrzymują się nadal na wysokim poziomie, a w 2009 roku wyniosą one 27% budżetu.
Najwięszką część dochodów budżetowych - około 73% - w 2009 roku stanowić będą dochody własne. W dochodach Miasta niezmiennie od kilku lat dominują udziały w podatkach dochodowych, które stanowią 36,7% dochodów ogółem. Zaraz po nich plasują się subwencje stanowiące 20,0% ogółu dochodów. Trzecie miejsce zajmują wpływy z podatków i opłat lokalnych - 14,3%.
W strukturze wydatków ogółem dominuje finansowanie zadań w działach:
- transport i łączność - 27,2% (ok. 300 mln zł)
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 25,4% (ok. 260 mln zł)
- pomoc społeczna i polityka społeczna - 9,9% (ponad 100 mln zł)
Zadłużenie całkowite gminy wynieść ma w 2009 roku 37% i będzie się zmniejszać gdyż spłacane będą ostatnie raty kredytów, zaciągniętych przez Miasto jeszcze przed 2005 rokiem.
Budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkowa, zarówno w części dotyczącej całej konstrukcji budżetowej jak i części odnoszącej się do poziomu zadłużenia gminy. Szczegółowe informacje o gdyńskim budżecie znaleźć można na stronie: www.gdynia.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).