887 (487) 2009-01-30 - 2009-02-05

Atrakcyjna oferta dotacji z PFRON dla osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, jako realizator zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, informuje o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie:
1. likwidacji barier architektonicznych,
2. likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.
O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się indywidualne osoby niepełnosprawne, które spełniają następujące warunki:
a) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
b) mają trudności w poruszaniu się (np. schorzenia narządu ruchu, deficyty rozwojowe lub inne schorzenia),
c) mają stałe zameldowanie i zamieszkują w lokalu lub budynku mieszkalnym na terenie Gdyni, w którym ma zostać dokonana likwidacja barier,
d) posiadają zgodę właściciela/współwłaścicieli lokalu lub budynku mieszkalnego na realizację likwidacji barier wskazanych we wniosku.
O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się indywidualne osoby niepełnosprawne, które spełniają następujące warunki:
▪ posiadają w/w orzeczenie,
▪ mają trudności w komunikowaniu się (np.: schorzenia narządu wzroku i słuchu, deficyty rozwojowe lub inne schorzenia),
▪ mają trudności w funkcjonowaniu ze względu na występowanie barier technicznych.
W zakresie likwidacji barier architektonicznych można ubiegać się o np. o dofinansowanie do wykonania podjazdu dla wózka inwalidzkiego, zakupu schodołazu czy dostosowania pomieszczeń sanitarnych.
W zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się można ubiegać się m.in. o dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego dla osób niesłyszących, niewidomych.
W zakresie likwidacji barier technicznych można ubiegać się o dofinansowanie do zakupu urządzeń technicznych (np. automatyczne otwieranie drzwi garażu czy kuchenka elektryczna).
Osoby niepełnosprawne zainteresowane dofinansowaniem do likwidacji barier funkcjonalnych mogą pobrać druki wniosków oraz uzyskać szczegółowe informacje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni - Zespół ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, ul. Armii Krajowej 44, pokój 410, (IV piętro), w godz. 8.00 - 13.00, tel. (058) 782 01 20, (058) 782 01 21, (058) 782 01 24 wewnętrzny 67.
Wnioski o dofinansowanie należy składać do dnia 28 lutego 2009 r.