888 (488) 2009-02-06 - 209-02-12

I Urząd Skarbowy w Gdyni informuje

Ważne informacje dotyczące akcji PIT za 2008 rok:
I. Ostateczny termin składania zeznań podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok upływa 30 kwietnia 2009 roku.
II. Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. można przesłać listem poleconym za pobraniem opłaty pocztowej, na adres: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego, ul. Władysława IV 2/4, 81- 353 Gdynia. Ponadto na liście poleconym musi być podane: imię, nazwisko, dokładny adres nadawcy i numer przesłanego formularza PIT (np. PIT 37).
III. Wpłaty wynikające z zeznania podatkowego dokonuje się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: NBP O/O Gdańsk 95 1010 114 0014 371 2223 000000 z dopiskiem na odwrocie przekazu: „Rozliczenie podatku dochodowego za 2008 r." oraz numer NIP Podatnika.
IV. Sposób otrzymania nadpłaty podatku:
- na rachunek bankowy (podany lub uaktualniony na druku NIP-3 lub NIP-1),
- w gotówce (gdy brak obowiązku posiadania rachunku bankowego) w formie:
*przekazu pocztowego (pomniejszenie nadpłaty o koszty przekazu pocztowego),
*wypłata w kasie Urzędu (po okazaniu dowodu tożsamości).
Klienci Urzędu mają prawo do wyboru formy zwrotu. Nadpłaty podlegają zaliczeniu z Urzędu na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z Urzędu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia poprawnie wypełnionego zeznania rocznego.
V. Punkt obsługi podatnika w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdyni:
- parter (wydawanie formularzy zeznań rocznych wraz z objaśnieniami),
- parter sala obsługi podatnika (udzielanie informacji, składanie zeznań podatkowych).
Punkty czynne są: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 15.00, a w środy w godzinach od 8.00 do 18.00. Informacje można uzyskać również pod numerami telefonów:
- dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, najem tel. (058) 690 22 61; (058) 690 22 62; (058) 690 22 56;
- dla podatników osiągających przychody z wynagrodzeń, emerytur, rent, itp. tel. (058) 690 22 75; (058) 690 22 69; (058) 690 22 45;
- przez Krajową Informację Podatkową tel. 0 801 055 055, (022) 330 03 30;
oraz na stronach internetowych: www.mofnet.gov.pl, www.kip.gov.pl.
Kasy Urzędu czynne są: w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 8.00 -13.00, a w środę w godz. 8.00-15.00.
VI. 1% na rzecz OPP - Przekazanie przez Urząd 1% na rzecz wskazanej w zeznaniu OPP może nastąpić pod warunkiem:
- wpłaty należnego podatku w terminie (brak zaległości podatkowej);
- złożenia zeznania w terminie tj. do 30 kwietnia 2009 r.;
- złożenia ewentualnej korekty zeznania w terminie do 30 czerwca 2009 r.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego nie przekaże zadeklarowanego przez klienta 1% podatku na rzecz OPP w przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego nie podała lub błędnie podała swój numer rachunku bankowego.