888 (488) 2009-02-06 - 209-02-12

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Bolesława Krzywoustego dz.nr 471/17 k.m.17 o pow. 3.536 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.
Wykaz wywieszono na okres 21dni od 02.02.2009r. do 22.02.2009r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro
na wykonanie badań jakości ścieków opadowych
w zakresie zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/zamowienia/5118_html
Termin składania ofert 16.02.2009 o godz. 10.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Izabela Kapkowska tel. (058) 761 20 27 w godz. 7.30 - 15.30, sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. (058) 761 20 87 w godz. 7.30 - 15.30
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
- przy ul. Chylońskiej, wykaz nr 504/09/VI/M, części działki nr 28 o pow. 313,40 m², oznaczonej na KM 13, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na działkę przydomową;
- przy ul. Lnianej, wykaz nr 505/09/VI/M, części działki nr 245/48 o pow. 150 m², oznaczonej na KM 9, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na działkę przydomową;
- przy ul. Lnianej, wykaz nr 506/09/VI/M, części działki nr 245/48 o pow. 150 m², oznaczonej na KM 9, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na działkę przydomową.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy, na okres 21 dni od dnia 29.01.2009 r. do dnia 19.02.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Swarzewska dz. nr 265/12 k.m.1L o pow.91m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31.01.2012r. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 27.01.2009r. do 16.02.2009r.
***
Dyrektor I Akademickiego LO w Gdyni ul. Folwarczna 2
zatrudni w sezonie grzewczym 2008/2009 w wymiarze pełnego etatu palacza centralnego ogrzewania z uprawnieniami.
Informacje, tel. (058) 664 66 04.
***
Dyrektor SP nr 35 w Gdyni ul. Uczniowska 1
zatrudni od zaraz nauczyciela muzyki z pełnymi kwalifikacjami w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 11/18 etatu na umowę o pracę na czas określony.
Dokumenty (CV, list motywacyjny) należy składać w sekretariacie szkoły. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (058) 624 09 74.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas określony - 3 lata, na rzecz dotychczasowego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako 1/81 niewydzielona część działki nr 339/33 KM46, położonej przy ul. Benisławskiego, grunt zabudowany garażem wybudowanym ze środków własnych osoby fizycznej.
Przeznaczenie terenu - garażowanie pojazdów mechanicznych.
Wykaz wywieszono na okres od 02.02.09r do 23.02.09r
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, położonej w Gdyni przy ul. Leszczynki o pow. 200 m² oznaczonej na karcie mapy 27 obręb Gdynia, jako działki nr 81, KW 17306.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: pod działkę przydomową .
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 26.01.2009 r. do 16.02.2009 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych
im. inż. Tadeusza Wendy
w Gdyni, ul. Morska 79
podpisze z dniem 01 kwietnia 2009r. umowę z lekarzem medycyny pracy na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników Zespołu.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 16.03.2009 r.
Szczegółowe informacje pod nr tel. (058) 621 68 91/92.
***
Dyrektor VI LO w Gdyni , ul. Kopernika 34
zatrudni od 01.04.2009 r. głównego Księgowego w wymiarze 3/4 etatu.
CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 10.03.2009 r.
Tel. (058) 622 22 33.
***
Dyrektor SP Nr 40 w Gdyni
ul. Rozewska 33
zatrudni od dnia 16 lutego 2009 r. nauczyciela wychowania fizycznego w pełnym wymiarze czasu pracy.
Tel. (058) 623 25 88.
***
Zespół Szkół nr 15 w Gdyni ul. Jowisza 60
zatrudni od zaraz psychologa szkolnego.
Wymagania: kwalifikacje potwierdzone dyplomem, umiejętność pracy z dziećmi.
Kontakt: tel. (058) 621 40 34.,
zs15gdynia@poczta.fm
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr 2/2009 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Morska 91/34, Morska 93/10, Nauczycielska 5/22, Nauczycielska 5/39, Kilińskiego 2/5A, Necla 6/19, Wąska 36/1, Bat. Chłopskich 33/3, Bp. Dominika 20/7, Chrzanowskiego 10A/3a, Rolnicza 16/44, Legionów 82/4, Legionów 53/6, Legionów 53/6a, Abrahama 80/19, Wolności 1A/5, Chwarznieńska 4/43, Cylkowskiego 9A/6, Starowiejska 25A/10, Pawia 1/1, Powst. Wielkopolskiego 76C/2, Legionów 84/1a, Władysława IV 51A/10, Zamenhofa 1F/81, Op. Hackiego 23/72, Boh. Star. Warszawskiej 11/24, Gniewska 24/7.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 02.02.2009 r. do dnia 22.02.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokali użytkowych - garaży stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 oznaczeniegarażu, nr i adres ABK pow.użytkow. opis garażuoznaczenie hipoteczne wywoławczyczynsz najmu(miesięczny)    
 3.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 2 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 2,73 m2 Stanowisko postojowe rowerowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55,KW 23801. 23, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:
60, -zł 
minimalne
postąpienie: 0,50 zł
 4.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 8 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 13,80 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55, KW 23801. 114, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:
270, -zł 
minimalne
postąpienie: 
2, -zł
 5.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 11 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 14,11 m2 Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55,KW 23801. 116, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:
270, -zł 
minimalne
postąpienie:
2, -zł
 6.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 12 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 14,20 m2 Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55,KW 23801. 117, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:
270, -zł 
minimalne
postąpienie:2, -zł
 7.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 14 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 13,60 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55,KW 23801. 112, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:
270, -zł 
minimalne
postąpienie:2, -zł
 8.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 16 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 12,60 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55,KW 23801. 104, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:
260, -zł 
minimalne
postąpienie:
2, -zł
 9.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 21A ABK Nr 3ul. Abrahama 55 12,00 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55,KW 23801. 99, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:
260, -zł 
minimalne
postąpienie:
1, -zł
 10.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 22 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 14,00 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55,KW 23801. 116, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:
270, -zł 
minimalne
postąpienie:
2, -zł
 11.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 23 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 13,40 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55,KW 23801. 111, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:
270, -zł 
minimalne
postąpienie:
2, -zł
 12.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 25 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 14,10 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55,KW 23801. 116, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:
270, -zł 
minimalne
postąpienie:
2, -zł
 13.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 26 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 12,00 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55,KW 23801. 99, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:
260, -zł 
minimalne
postąpienie:
1, -zł
 14.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 28 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 14,70 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55,KW 23801. 121, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:
275, -zł 
minimalne
postąpienie:
2, -zł
 15.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 30 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 14,20 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55,KW 23801. 117, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:
270, -zł 
minimalne
postąpienie:
2, -zł
 16.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 32 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 15,00 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55,KW 23801. 124, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:
275, -zł 
minimalne
postąpienie:
2, -zł
 17.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 33 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 14,40 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55,KW 23801. 119, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:
270, -zł 
minimalne
postąpienie:
2, -zł
 19.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 36 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 15,00 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55,KW 23801. 124, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:
275, -zł 
minimalne
postąpienie:
2, -zł
 20.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 38 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 15,90 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55,KW 23801. 131, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS  wadium:
280, -zł 
minimalne
postąpienie:
2, -zł
 21.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 40 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 14,50 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55,KW 23801. 120, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:
275, -zł 
minimalne
postąpienie:
2, -zł
 22.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 42 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 45,00 m2Stanowisko postojowe samochodowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55,KW 23801. 371, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:
750, -zł 
minimalne
postąpienie:
5, -zł
 23.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 43 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 10,00 m2Stanowisko postojowe motocyklowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55,KW 23801. 83, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:
200, -zł 
minimalne
postąpienie:
1, -zł
 24.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr 46 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 10,00 m2Stanowisko postojowe motocyklowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55,KW 23801. 83, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:
200, -zł 
minimalne
postąpienie:
1, -zł
 25.ul. Obrońców Wybrzeża 13 stanowisko postojowe nr GM 1 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 2,73 m2Stanowisko postojowe rowerowe pod budynkiem , obiekt wyposażony w instalację elektryczną . Całodobowy dozór na koszt najemcy.Położone na działkach 428/314, 585/314, 587/307, KM 55,KW 23801. 23, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:
60, -zł 
minimalne
postąpienie:
0,50 -zł
 26.ul. Traugutta 9boks nr 3 ABK Nr 3ul. Abrahama 55 15,80 m2 Boks garażowy murowany, wrota drewniane. Położony na działkach 1368/68 i 787/33, KM 58,KW  6161130, -zł+ VAT 22%waloryzowany na dzień 1 lutego każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS wadium:
280, -zł
minimalne
postąpienie:
2, -zł
Informacja dodatkowa tożsama dla wszystkich nadmienionych garaży: Czynsz najmu płatny jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku opóźnienia w zapłaceniu czynszu Najemca zapłaci Wynajmującemu odsetki w ustawowej wysokości za każdy dzień zwłoki.
Przetarg odbędzie się 20 lutego 2009 roku o godz. 9.30, w sali 105, na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Wadium płatne gotówką w terminie do 19 lutego 2009 roku w kasie Urzędu Miasta w pok. nr 27 (do godz. 14.30). Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 422 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni.
Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu pod nr tel. (058) 668 85 16, na temat wynajmu garaży pod nr tel. (58) 668 85 12 lub (058) 668 85 13.
***
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 9189/09/V/P z 27 stycznia 2009 r.
przyznał dotacje na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
następującym podmiotom:
 
 L.p. Podmiot Nazwa zadaniaPrzyznana kwota(w zł)
1.Polski Związek Głuchych Oddział PomorskiXII Zlot Osób Niesłyszących – z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych 1.000
2.Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w GdyniStudio Rozwijania Twórczości Teatru BRO  14.000
3.Fundacja PatmosBądźmy zdrowi razem – wspólna rehabilitacja dzieci i rodziców – kontynuacja programu 34.000
4.Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą AlzheimeraSpotkania integracyjne 3.000
5.Fundacja Ochrony Praw DzieckaPełna rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin 38.501  
6.Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA”Wyrównywanie szans rozwoju dzieci z rodzin głuchoniemych, dzieci niedosłyszących i niesłyszących  6.900
7.Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA”Pomoc asystenta skierowana do osób niepełnosprawnych 5.000
8.Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA”Rehabilitacja dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych  6.000
9.Stowarzyszenie NiepełnosprawnychRehabilitacja, a aktywność życiowa 15.000
10.Stowarzyszenie Pomocy Osobom AutystycznymLikwidacja barier związanych z niepełnosprawnością: program aktywizacji społecznej i zawodowej dorosłych osób z autyzmem  39.879
11.Polskie Towarzystwo Stwardnienia RozsianegoWzmocnienie rehabilitacji psychospołecznej pod hasłem „Mocni Razem” 8.000
12.Polskie Stowarzyszenie DiabetykówEdukacja chorych na cukrzycę, wymiana doświadczeń 3.000
13.Stowarzyszenie Turystyki „Bez Barier”Znam moje Pomorze – spotkania dla osób niepełnosprawnych 2009 4.000
14.ADAPA Fundacja na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojuKlub działań różnych. Popołudniowe zajęcia aktywizujące dla osób niepełnosprawnych  8.000
15.Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk”Nie jesteś sam – program wsparcia osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin - kontynuacja 18.720
16.Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk”VI Ogólnopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych 3.000
17.Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk”Spływ kajakowy dla młodzieży niepełnosprawnej – rozwijamy się przez uprawianie turystyki 1.000
18.Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk”Ekshalibór – integracyjny obóz letni 3.000
19.Fundacja DOGTORProwadzenie terapii przy udziale zwierząt w Ośrodku Fundacji Dogtor oraz placówkach współpracujących 20.000
20.Stowarzyszenie Osób z wadą słuchu CiszaZajęcia rekreacyjno – sportowe najlepszym lekarstwem na przezwyciężenie uzależnień – daj mi szansę 4.500
21.Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń”Sobotnie zajęcia klubowe – kontynuacja – jako sposób zagospodarowania wolnego czasu osobom po przebytych kryzysach psychicznych  5.000
22.Fundacja Otwarta GdyniaSam sobie szefem – szkolenia z zakresu form samozatrudniania osób niepełnosprawnych 5.000
23.Gdyńskie Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie „Dom Marzeń”Podróże donikąd + twórcze spotkania = wyprawa po złote runo  8.000
24.Fundacja Strefa TangaZajęcia taneczno – ruchowe „Kocham tango” 3.000
25.Klub sportowy niepełnosprawnych Start - GdyniaSport wyczynowy osób niepełnosprawnych 3.000
26.Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich RodzinIntegracja i rehabilitacja 8.000
27.Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich RodzinSprawność 11.500
 RAZEM 280.000