Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
889 (489) 2009-02-13 - 2009-02-19

Biuro Porad Obywatelskich odpowiada

Kontynuujemy cykl porad przygotowanych przez Biuro Porad Obywatelskich (ul. Traugutta 2, tel. (058) 661 31 51). Co tydzień na łamach „Ratusza" pojawia się artykuł z pytaniem, które najczęściej zadają osoby korzystające z porad BPO i oczywiście odpowiedzi na nie. Zachęcamy do lektury, licząc na to, że pomoże ona w rozwiązaniu wielu problemów.
Do Biura Porad Obywatelskich zgłosiło się małżeństwo, zainteresowane pełnieniem roli rodziny zastępczej, w charakterze Pogotowia Rodzinnego. Prosili o większą ilość informacji na temat funkcji i zadań Pogotowia Rodzinnego.
Pogotowie rodzinne jest rodzajem zawodowej rodziny zastępczej krótkoterminowej. Powstaje w sposób pozasądowy, na mocy umowy cywilno-prawnej pomiędzy rodziną zastępczą a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie). W rodzinie pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego można umieścić nie więcej niż troje dzieci ( z wyjątkiem przypadków konieczności umieszczenia w rodzinie rodzeństwa) na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony,o kolejne 3 miesiące. Pogotowie rodzinne jest zobowiązane przyjąć każde dziecko do lat 10, jeżeli zostało doprowadzone przez policję. W pogotowiu rodzinnym umieszcza się w dzieci w sytuacji kryzysu tj. natychmiastowej konieczności odizolowania ich od środowiska rodzinnego zagrażającego jego zdrowiu, życiu oraz prawidłowemu wychowaniu. Wówczas rodzina zastępcza ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić (w ciągu 24 godzin): sąd rodzinny oraz MOPS/PCPR, których zadaniem jest wyjaśnienie rodzinno-prawnej dziecka tak, aby mogło ono (wrócić do rodziców biologicznych, zostać przysposobionym, zostać umieszczonym w rodzinie zastępczej).
Rodzinie zastępczej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego udzielana jest ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego przebywającego tam dziecka.
Wysokość udzielanej pomocy przedstawia się następująco:
• rodzina zastępcza pozostająca w gotowości do przyjęcia dziecka otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 95% podstawy tj. 1.564,65 zł brutto (podstawa wynosi obecnie 1647 zł),
• rodzina zastępcza pełniąca zadania pogotowia rodzinnego z dniem przyjęcia pierwszego dziecka do rodziny otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 160% podstawy tj. 2.635,20 zł. Wynagrodzenie to zwiększa się o 20% podstawy, jeżeli w rodzinie przebywa, w okresie dłuższym niż 10 dni w miesiącu, więcej niż troje dzieci.
• dodatkowo na każde dziecko przebywające w pogotowiu rodzina otrzymuje pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka (10% podstawy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem).
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
- dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
- mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- nie mogą być pozbawionym władzy rodzicielskiej, ta władza nie może być ograniczona ani zawieszona,
- należy wywiązywać się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby jeżeli ciąży taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
- wykluczona jest choroba uniemożliwiająca właściwą opiekę nad dzieckiem,
- należy mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
- należy uzyskać pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania .
(Art. 73 Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004).
W celu utworzenia Pogotowia Rodzinnego w swoim domu przynajmniej jeden z małżonków musi mieć stałe źródło dochodu (pensja, emerytura, renta), muszą być spełnione odpowiednie warunki mieszkaniowe, małżonkowie nie mogą być karani, muszą przejść badania psychologiczne oraz szkolenie na rodziców zastępczych.
Osoby zainteresowane zostaniem rodziną zastępczą i chcące prowadzić pogotowie rodzinne powinny zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44. C.D.N.

ikona