889 (489) 2009-02-13 - 2009-02-19

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części dzielnic Mały Kack i Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na zachód od ulicy Sopockiej, rejonu tzw. Jeziora Kackiego
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XVII/406/08 z dnia 27.02.2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na zachód od ulicy Sopockiej, rejonu tzw. Jeziora Kackiego obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
- od północy - wzdłuż południowej linii rozgraniczającej ulicy Wielkopolskiej,
- od wschodu - wzdłuż wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Sopockiej i granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, - od zachodu - wzdłuż wschodniej linii rozgraniczającej Obwodowej Trójmiasta i dalej wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni (wzdłuż linii kolejowej Gdynia - Kościerzyna) obejmując teren obniżenia tzw. Jeziora Kackiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.02.2009 r. do 24.03.2009 r. w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.03.2009 r., o godz. 16 00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.04.2009 r.
Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 zostały wywieszone wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego przy:
- ul. Morskiej 9 - 9A/Wolności 1A, o pow. 87,02 m2, działki nr: 423/309, 822/309, 833/309, k.m. 53, KW 13552,
- ul. Morskiej 9 - 9A/Wolności 1A, o pow. 62,80 m2, działki nr: 423/309, 822/309, 833/309, k.m. 53, KW 13552,
- ul. Warszawska 42, lok. A, o pow. 84,35 m2, działka nr 211, k.m. 53, KW 3829.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy minął dnia 16 września 2008 r.
- ul. Śląska 51, o pow. 33,96 m2, działka nr 984/9, k.m. 58, KW GD1Y/00010620/3.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy minął dnia 18 sierpnia 2008 r.
Wykazy wywieszono od dnia 11 lutego 2009 r. do dnia 4 marca 2009 r.
***
Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
informuje, że w BZP pod numerem 19996 - 2009 z dnia 6.02.2009 r.
został ogłoszony przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro
na druk i kolportaż tygodnika RATUSZ -
Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w latach 2009 - 2010
Szczegółowy zakres określa SIWZ. Termin składania ofert - do dnia 19.02.2009 r. do godz. 12.30 w pok. nr 202 Urzędu Miasta Gdyni - Zespół Prasowy. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 19.02.2009 r. o godz. 13.00 w sali 105A Urzędu Miasta Gdyni.
Termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2010 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została umieszczona na stronie: http://www.gdynia.pl/bip/uslugi/446_.html
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można również odebrać w siedzibie Zamawiającego w godz. 9.00-15.00, pok. 202 - Zespół Prasowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. Kryteria oceny ofert: cena - 70% oraz ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza" - 30%.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Joanna Grajter tel. (058) 668 81 28 - Zespół Prasowy, Sylwia Szumielewicz tel. (058) 668 81 25 - Zespół Prasowy.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni:
- przy ul. Puckiej, wykaz nr 522/09/VI/M, części działki nr 66/32 o pow. 35 m², oznaczonej na KM 17, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na zieleń izolacyjną.
Wykaz został wywieszony na tablicy, na okres 21 dni od dnia 09.02.2009 r. do dnia 02.03.2009 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 10
w Gdyni ul. Staffa 10
podpisze z dniem 1 kwietnia 2009 roku umowę z lekarzem medycyny pracy na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników Zespołu Szkół.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły lub e-mailem do dnia 15 marca 2009 roku.
Informacje pod nr telefonu (058) 781 71 21, e-mail poczta@zs10.gdynia.pl
***
Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policelnych
ul. Żeromskiego 31 81-346 Gdynia
zatrudni: nauczyciela podstaw prawa i ekonomiki.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły, tel. (058) 620 81 17 fax (058) 661 43 71.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro
na założenie kwietników sezonowych (I zmiana) na wybranych terenach Gminy miasta Gdyni
oraz zagospodarowanie ronda na Węźle im. Macieja Brzeskiego w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/zamowienia/5118_html
Termin składania ofert 18.02.2009 o godz. 10.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych Bożenna Wróbel tel. (058) 761 20 84 w godz. 7.30 - 15.30, Małgorzata Minowska tel. (058) 761 20 81 w godz. 7.30 - 15.30 w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. (058) 761 20 87 w godz. 7.30 - 15.30.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 wykazów:
1. Nr 510/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9237/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.02.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wiosny Ludów o pow. 75 m², oznaczonej na karcie mapy KM 71 obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 846/21, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 511/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9238/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.02.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wiosny Ludów o pow. 90 m², oznaczonej na karcie mapy KM 71 obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 869/21, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 512/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9239/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.02.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wiosny Ludów o pow. 100 m², oznaczonej na karcie mapy KM 71 obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 869/21, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4. Nr 513/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9240/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.02.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wiosny Ludów o pow. 90 m², oznaczonej na karcie mapy KM 71 obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 869/21, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
5. Nr 515/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9242/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.02.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wiosny Ludów o pow. 150 m², oznaczonej na karcie mapy KM 71 obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 869/21, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
6. Nr 514/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9241/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.02.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wiosny Ludów o pow. 75 m², oznaczonej na karcie mapy KM 71 obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 869/21, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
7. Nr 516/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9243/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.02.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wiosny Ludów o pow. 150 m², oznaczonej na karcie mapy KM 71 obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 869/21, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
8. Nr 517/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9244/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.02.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wiosny Ludów o pow. 125 m², oznaczonej na karcie mapy KM 71 obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 869/21, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
9. Nr 518/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9245/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.02.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wiosny Ludów o pow. 100 m², oznaczonej na karcie mapy KM 71 obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 869/21, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
10. Nr 519/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9246/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.02.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Bł. Królowej Jadwigi o pow. 80 m², oznaczonej na karcie mapy KM 2 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 383, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy publikowane są przez okres 21 dni tj. od 04.02.2009 r. do 25.02.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu:
1. Nr 520/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9247/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.02.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Bernadowskiej o powierzchni 2000 m², oznaczonej na karcie mapy KM 90 jako część działki nr 18/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 521/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9248/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.02.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Bernadowskiej o powierzchni 550 m², oznaczonej na karcie mapy KM 90 jako część działki nr 18/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 509/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9236/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.02.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Sandomierskiej o powierzchni 9 m², oznaczonej na karcie mapy KM 76 jako część działki nr 755/255, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 04.02.2009r. do 25.02.2009r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Adm.J. Unruga 84B/2 o pow. 15m² (część działek nr 543/4 i 1187/4,km 31 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat z przeznaczeniem naprowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie (wykaz nr 507/2009/V/M).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 30.01.2009r do 21.02.2009r .
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat - położonych w Gdyni przy:
- ul. Rybaków, o pow. 9.300 m² oznaczonej na karcie mapy 36 obręb Gdynia, jako część działki nr 41/3, KW 4601 przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na cele rolnicze - pole uprawne.
- ul. Rybaków, o pow.750m² oznaczonej na KM 36 obręb Gdynia jako część działki dz.80/3, KW 8828; przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cel ogrodniczy - uprawa zieleni ozdobnej.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 29.01.2009 r. do 19.02.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nr 525/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9312/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.02.2009 r. - nieruchomosci położonej przy al. Zwycięstwa 36 - 62, oznaczonej na karcie mapy KM 63 obręb Gdynia, obejmującej działkę nr 330/4, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 06.02.2009 r. do 27.02.2009 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych
im. inż. Tadeusza Wendy
w Gdyni, ul. Morska 79
podpisze z dniem 01 kwietnia 2009r. umowę z lekarzem medycyny pracy na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników Zespołu.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 16.03.2009r. Szczegółowe informacje pod nr tel. (058) 621 68 91/92.

ikona