892 (492) 2009-03-06 - 2009-03-12

Biuro Porad Obywatelskich odpowiada

Kontynuujemy cykl porad przygotowanych przez Biuro Porad Obywatelskich (ul. Traugutta 2, tel. (058) 661 31 51).
Co tydzień na łamach „Ratusza" pojawia się artykuł z pytaniem, które najczęściej zadają osoby korzystające z porad BPO i oczywiście odpowiedzi na nie.
Zachęcamy do lektury, licząc na to, że pomoże ona w rozwiązaniu wielu problemów.

Do Biura Porad Obywatelskich zgłosili się klienci, którzy chcieliby zaopiekować się na stałe swoim 10 letnim wnukiem. Rodzicom dziecka została ograniczona władza rodzicielska z powodu zaniedbań wychowawczych i nadużywania alkoholu. Klienci obawiają się jednak czy poradzą sobie z wychowaniem dziecka i jego utrzymaniem.
Doradca BPO zaproponował klientom, aby rozważyli możliwość zostania rodziną zastępczą dla swojego wnuka. Wyróżniamy następujące rodzaje rodzin zastępczych: spokrewnione i niespokrewnione z dzieckiem, zawodowe (w tym wielodzietne, specjalistyczne, a także o charakterze pogotowia rodzinnego). Państwo mogą zatem ubiegać się o zostanie rodziną zastępczą spokrewnioną. W rodzinie takiej opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka (np. dziadkowie, wujostwo, pełnoletnie rodzeństwo). Osoby zgłaszające chęć zostania rodziną zastępczą muszą posiadać predyspozycje zarówno osobowościowe, wychowawcze, jak i warunki bytowe, mieć stałe dochody, być niekarane, cieszyć się dobrym zdrowiem, nie mogą być pozbawione władzy rodzicielskiej (teraz lub w przeszłości). Osoba pragnąca zostać rodziną zastępczą spokrewnioną dla dziecka składa dokumenty bezpośrednio do sądu. Sąd może poprosić odpowiednią instytucję o wydanie opinii na temat tego, czy dana osoba ma predyspozycje do bycia rodziną zastępczą. Szkolenie psychologiczno - pedagogiczne odbywane jest już po wydaniu decyzji sądu.
Ze względu na dobro dziecka uważa się za najbardziej korzystną sytuację, w której opiekę nad nim przejmuje rodzina spokrewniona. Więź uczuciowa i poczucie przynależności do rodziny ułatwiają wrastanie w nowe środowisko.
Rodzice zastępczy mają w szczególności obowiązek sprawowania osobistej opieki i wychowania nad powierzonym dzieckiem, zapewnienia dziecku warunków rozwoju i wychowania odpowiednich do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, współdziałania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie), uczestniczeniu w szkoleniu (w przypadku rodzin zastępczych spokrewnionych, prowadzi się je przeważnie według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny).
Rodzicom zastępczym spokrewnionym przysługuje prawo do: reprezentowania dziecka w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb związanych z jego utrzymaniem, pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.
Klienci biura obawiali się czy poradzą sobie z trudnościami wychowawczymi i bytowymi. W przypadku utworzenia rodziny zastępczej mogą oni liczyć na wsparcie pedagogiczne i psychologiczne ze strony pracowników socjalnych, kuratorów rodzinnych, pracowników Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego.
Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) rodziny zastępcze otrzymują comiesięczne świadczenie pieniężne, które z założenia częściowo pokrywa koszty utrzymania dziecka. Kwoty świadczeń pieniężnych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, w tym także kwota na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, są określone procentowo od kwoty zdefiniowanej w ustawie o pomocy społecznej jako „podstawa˝ (aktualnie podstawa wynosi 1647 zł). Kwota podstawy jest weryfikowana, zgodnie z art. 9 ustawy o pomocy społecznej, co trzy lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Ostatnia weryfikacja ˝podstawy˝ dokonana została z dniem 1 października 2006 r. Wysokość pomocy, o której mowa powyżej uzależniona jest m.in. od wieku dziecka i jego stanu zdrowia, a także niedostosowania społecznego dziecka, jeżeli wykazuje ono przejawy demoralizacji w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich. Pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka przyznaje się za okres pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem począwszy od dnia ustanowienia jej rodziną zastępczą.