892 (492) 2009-03-06 - 2009-03-12

Konkurs plastyczny

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Gdyni wraz z Towarzystwem Miłośników Gdyni pragnie zaprosić dzieci i młodzież do wzięcia udziału w IV edycji konkursu plastycznego pt. „Gdyńskie zwierzęta".
Regulamin konkursu: technika wykonania dowolna, format prac - A3. Każdy autor może nadesłać tylko 1 pracę. Każda praca winna być na odwrocie czytelnie podpisana (najlepiej, literami drukowanymi), imię nazwisko i adres autora, telefon kontaktowy, tytuł pracy oraz nazwa szkoły. Za najciekawsze prace przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace przechodzą na rzecz organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji nadesłanych prac w materiałach informacyjnych i reklamowych. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcia prac w trakcie przesyłki. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie organizatorom konkursu. Oceny prac dokona jury, w skład którego wejdą artyści, członkowie TMG i członkowie zarządu TOZ-u w Gdyni.
Terminarz: nadsyłanie prac 30.04.2009, werdykt jury - maj 2009, wystawa - czerwiec 2009, zwrot prac nie wyróżnionych na specjalne życzenie uczestników konkursu (prosimy o załączenie znaczka wraz z kopertą zwrotną) - lipiec 2009.
Adres do korespondencji:
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Gdyni, ul. Portowa 7, 81-350 Gdynia
Tel. (058) 622 87 11. Biuro czynne w środy w godzinach 11.00-14.00.