892 (492) 2009-03-06 - 2009-03-12

Ogłoszenia

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulic Oliwkowej i Sojowej w Gdyni".
Termin wykonania całości zamówienia 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać z siedziby Zamawiającego (pok. 227-Wydział Inwestycji), lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi Oferty należy składać w pokoju 230 (sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni). Termin składania ofert upływa w dniu 16 marca 2009 r. do godz. 11.30 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.03.2009 r. godz. 12.00 w pok. nr 101 w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
1) spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2) spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Elżbieta Długi, fax (058) 668 83 02, Wydział Inwestycji.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej o powierzchni 1150 m² oznaczonej na karcie mapy 58 jako część działki nr 1074/5 i 1077/6 KW 12 591 i KW 24600.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: pod myjnię samochodową. Wykaz wywieszono na okres od 23.II. 2009 do 16.III.2009.

 ***

Uwaga, organizacje pozarządowe i osoby prawne, jednostki organizacyjne
(działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania)
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych w okresie od 01.04.2009 r. do 31.03.2014 r.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwocie nie mniejszej niż 232.000,00 PLN do końca 2009 r.
Podmiot zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje Specyfikacja warunków konkursu, którą wraz z Ofertą podmiotu uprawnionego należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 500 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.mopsgdynia.pl (w dziale Ogłoszenia i komunikaty - Konkursy).
Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 25.03.2009 r. prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro, pok. 500 do godz.12.00.

***

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 

opis nieruchomości

 

 

KM

 

 

KW

 

Nr

działki

 

powierzchnie

cena nieruchomości

(wywoławcza)

 

 

1.   Nieruchomość  przy ul. Wiejskej 23 w dzielnicy Gdynia Chylonia, gruntowa, o kształcie wydłużonego prostokąta, położona  w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, posiadająca pełne uzbrojenie w media.

 

22

G

D

Y

N

I

A

 

17305

 

 

 

 

 

 

 

 

575/171

 

 

 

 

 

 

717 m2

 

 

 

450 000, -zł + 22% VAT

 

zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu

 

 

wadium:

45 000, -zł

 

minimalne postąpienie:

 4 500, -zł

 

 Brak planu zagospodarowania przestrzennego, Zagospodarowanie działki na podstawie decyzji o warunkach zabudowy

 

2. Nieruchomość położona w pasie pomiędzy ul. P. Wielkopolskiego i P. Śląskiego w dzielnicy Gdynia – Redłowo, niezabudowana i niezagospodarowana, W części nieznacznie zadrzewiona i zakrzewiona, o nieregularnym kształcie, lekko pochyła, miejscami strome zbocze. Dojazd ulicami o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie  w media w ulicy.

 

71

G

D

Y

N

I

A

 

23811

 24106

 

 

 

909/21

910/21

460/17

 

 

 

 

 

 

4 150 m2

 

 

 

9 200 000, -zł +  22% VAT 

zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu

 

 

wadium:

900 000, -zł

minimalne postąpienie:

 92 000, -zł

 

 Brak planu zagospodarowania przestrzennego, zagospodarowanie działek na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Gmina dysponuje decyzją o warunkach zabudowy zespołem budynków mieszkalnych wielorodzinych nr RAA-II-4066/7331/201/07/1006/32/EŁ

 

3. Nieruchomość położona przy  ul. Uczniowskiej  w dzielnicy Gdynia –Witomino, gruntowa, o kształcie regularnego prostokąta,  w bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkalnych, obiektów szkolnych, terenów sportowych i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, częściowo zagosp. jako „dzikie ogródki działkowe” w likwidacji. Uzbrojenie w ulicy Uczniowskiej wyłożonej kostką betonową (trylinką)

 

65

 G

D

Y

N

I

A

 

6168

 

12595

 

 

 

 

 

 

 

295/180

 

294/180

 

 

 

 

 

 

4 349 m2

 

2 500 000, -zł + 22% VAT

 

zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu

 

 

wadium:

250 000, -zł

 

minimalne postąpienie:

  25 000, -zł

 

 Brak planu zagospodarowania przestrzennego, Zagospodarowanie działek na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Gmina dysponuje decyzją o warunkach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nr RAA-II-3213/7331/158/07/407/4/GZ.

Przetarg odbędzie się 27 marca 2009 roku o godz. 12.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 20 marca 2009 roku. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z Regulaminem przetargu i jego akceptacją. Materiały Przetargowe w cenie 20, -zł do odebrania w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 336, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni lub w pok. nr 422 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 668 85 16, 668 81 63, 668 89 39 lub 668 89 40.

***

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 

opis nieruchomości

 

 

KM

 

 

KW

 

Nr

działki

 

powierzchnie

cena nieruchomości

(wywoławcza)

 

1. Nieruchomość położona przy ul. Hutniczej w dzielnicy Gdynia – Cisowa zlokalizowana jest na terenie o funkcji usługowej, w pasie terenu pomiędzy ulicą Hutniczą a torami kolejowymi, w niewielkiej odległości od granicy z Gminą Rumia. Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta drzewami i krzakami. Kształt nieruchomości nieregularny, teren o konfiguracji płaskiej, o wysokim poziomie wód gruntowych. Poprzez teren przebiegają rowy odwadniające. Sąsiedztwo stanowią tereny niezagospodarowane, ogródki działkowe, w nieco dalszej odległości obiekty o funkcji handlowo – usługowej oraz przemysłowej. Ewentualną wycinkę drzew znajdujących się na nieruchomości należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa tutejszego Urzędu. Dojazd do nieruchomości należy projektować z ulicy Hutniczej w uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Zieleni i Wydziałem Inżynierii Ruchu.                                             

 

2

 

G

D

Y

N

I

A

 

 

 

17301

 

 

 

 

 

 

 

124/4

 

 

 

 

 

 

 

11 631 m2

 

 

 

 2 500 000, -zł +  22% VAT 

 

zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu

 

 

wadium:

250 000, -zł

 

minimalne postąpienie:

 25 000, -zł

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr RAA - I - 525/7331/29/07/504/dz.110/4/MZ dla inwestycji polegającej na budowie na przedmiotowej nieruchomości budynku magazynowo - biurowego z infrastrukturą techniczną.

 

2. Nieruchomość położona przy

ul  Podolskiej 17, zlokalizowana na terenie zurbanizowanym w dzielnicy Gdynia – Działki Leśne.Obie działki tworzą grunt o kształcie prostokąta.Istniejące uzbrojenie w ulicy Podolskiej .Dojazd do nieruchomości od ul. Podolskiej

 

53

 58

 G

D

Y

N

I

A

 

4699

 

 

 

 

 

990/162

 

1363/1

 

 

 

 

 

 

474 m2

 

 

 

455 000, -zł +  

22% VAT 

zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu

 

 

wadium:

45 500, -zł

 minimalne postąpienie:

 4 550, -zł

 

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3. Nieruchomość niezabudowana, przy ul.Płk.Dąbka 165A w dzielnicy Gdynia – Obłuże, płaska o kształcie prostokątnym, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy usługowej i oświatowej osiedla budynków wielomieszkaniowych przy jednym z głównych ciągów komunikacyjnych dzielnicy. Przez działkę, wzdłuż ul.Płk. Dąbka przebiega podziemny rurociąg ciepłowniczy. Dostęp do mediów w działce oraz w ulicy.

 

40 

G

D

Y

N

I

A

 

 

10831

 

 

 

 

 

218/15

 

 

 

 

 

 

 

 

953 m2

 

 

 

400 000, -zł +  

22% VAT 

 zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu

 

 

wadium:

40 000, -zł

minimalne postąpienie:

 4 000, -zł

 

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości możliwa w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przetarg odbędzie się 27 marca 2009 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 20 marca 2009 roku. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z Regulaminem przetargu i jego akceptacją. Materiały Przetargowe w cenie 20, -zł do odebrania w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 336, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni lub w pok. nr 422 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 668 85 16, 668 81 63, 668 89 39 lub 668 89 40.

***

Centrum Nauki Experyment
działającego w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym,
poszukuje kandydatów na stanowiska od REFERENTA do PODINSPEKTORA.
Do zadań Referenta/ Podinspektora należeć będzie:
• Opieka edukacyjna nad odwiedzającymi Centrum Nauki EXPERYMENT,
• Sprzedaż biletów i wyrobów w CN EXPERYMENT,
• Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem stanowisk interaktywnych,
• Demonstracja doświadczeń fizycznych,
• Kształtowanie wizerunku Centrum Nauki EXPERYMENT.
Szczegóły ogłoszenia znajdują się w Aktualnościach na stronie www.experyment.gdynia.pl

 ***

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2009 r.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2008-2017, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Miasta Gdynia z wyłączeniem lasów komunalnych,
zawiadamia się strony o: Zatwierdzeniu decyzją nr UOZ.6114/1/09 z dnia 20 lutego 2009 r. uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2008-2017, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, z wyłączeniem lasów komunalnych, położonych na terenie gminy Miasta Gdynia zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 9169/09/V/O z dnia 27 stycznia 2009.

***

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 9: Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum nr 12 w Gdyni, ul. Chylońska 227,
ogłasza konkurs na stanowisko: kierownik administracyjny.
Data zatrudnienia od 01.04.2009 r.
Warunki pracy: wymiar czasu pracy - 1 etat, pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.
Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie ekonomiczne lub techniczne, ukończony kurs BHP, ukończony kurs dotyczący zamówień publicznych, znajomość języka angielskiego.
Zakres obowiązków: zarządzanie i administrowanie pracownikami administracji i obsługi, nadzór nad pracownikami obsługi szkoły, systematyczne kontrolowanie i sporządzanie raportów o stanie technicznym budynków szkoły, kontrola i analiza kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkoły, prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji zakupów i usług zgodnie z Ustawą Zamówieniach Publicznych, przygotowywanie wzorów druków, dokumentów i innych pism, kontrola przebiegu prac remontowych oraz uczestniczenie w ocenie i odbiorze technicznym robót, wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.
Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Aplikacje należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 12.03.2009 r. w godz. 8.00 - 15.00. Dyrekcja zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, spełniającymi powyżej określone kryteria rekrutacyjne.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Mokwy, oznaczonej geodezyjnie jako część działki gruntu nr 288/12, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa - zieleń ozdobna, bez prawa zabudowy nieruchomości.Wykaz wywieszon o na okres 21 dni, od dnia 26.02.09 r. do dnia 18.03.2009 r.

***

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego nr 30 w Gdyni, ul. Zielona 53
ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego w wymiarze ½ etatu. Data rozpoczęcia pracy 01.04.2009 r. Szczegóły oferty na stronie www.gdynia.pl w dziale: przewodnik urzędowy/praca. Dokumenty należy składać w sekretariacie przedszkola w godz. 9.00 - 15.00. Tel. (058) 665 82 88.

 ***

Dyrektor
Gdyńskiego Centrum Innowacji
zatrudni na zastępstwo Głównego Księgowego w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Oferty (list motywacyjny i CV) należy składać do dnia 20.03 w siedzibie Gdyńskiego Centrum Innowacji,81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 pok. 132. Tel. (058) 73 51 132.

***

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej cz. dz. nr 647/371 k. m. 53 o pow. 12 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 30.09.2009 r . Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 25.02.2009 r. do 17.03.2009 r.

***

Zarząd Dróg i Zieleni 81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro
na oczyszczanie letnie dróg na terenie miasta Gdyni - rejon II
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/zamowienia/5118_html
Termin składania ofert 09.03.2009 o godz. 10.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Jerzy Kwiatek tel. (058) 761 20 71 w godz. 8.00 - 16.00, Daniel Budyńko. tel. (058) 761 20 72 w godz.. 7.30 - 15.30, Ewa Jodłowska tel. (058) 761 20 88 w godz. 7.30 - 15.30.