893 (493) 2009-03-13 - 2009-03-19

Konkursy plastyczne

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Gdyni wraz z Towarzystwem Miłośników Gdyni pragnie zaprosić dzieci i młodzież do wzięcia udziału w IV edycji konkursu plastycznego pt. „Gdyńskie zwierzęta".
Regulamin konkursu: technika wykonania dowolna, format prac - A3. Każdy autor może nadesłać tylko 1 pracę. Każda praca winna być na odwrocie czytelnie podpisana (najlepiej, literami drukowanymi), imię nazwisko i adres autora, telefon kontaktowy, tytuł pracy oraz nazwa szkoły. Za najciekawsze prace przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace przechodzą na rzecz organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji nadesłanych prac w materiałach informacyjnych i reklamowych. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcia prac w trakcie przesyłki. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie organizatorom konkursu. Oceny prac dokona jury, w skład którego wejdą artyści, członkowie TMG i członkowie zarządu TOZ-u w Gdyni.
Terminarz: nadsyłanie prac 30.04.2009, werdykt jury - maj 2009, wystawa - czerwiec 2009, zwrot prac nie wyróżnionych na specjalne życzenie uczestników konkursu (należy załączyć znaczek wraz z kopertą zwrotną) - lipiec 2009.
Adres do korespondencji:
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Gdyni, ul. Portowa 7, 81-350 Gdynia
Tel. (058) 622 87 11. Biuro czynne w środy w godzinach 11.00-14.00.
***
Stowarzyszenie Edukacyjno - Naukowe „Dźwięk i plama" z Gdańska zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.edumuz.pl Tematem prac ma być muzyka, rozumiana w szerokim tego słowa znaczeniu. Rysunki mogą przedstawiać grających muzyków, znaki muzyczne, a także instrumenty (również bajkowe instrumenty, wymyślone przez dzieci). Inspiracją muzyczną do rysowania (malowania) powinna być muzyka klasyczna odtwarzana z płyt w trakcie tworzenia prac. Format pracy: dowolny, gdyż prosimy o przysyłanie zdjęć zmniejszonych do 150 kB.
Termin nadsyłania prac: 9 kwietnia 2009 roku. Organizatorzy przygotowali nagrody książkowe i płytowe.