893 (493) 2009-03-13 - 2009-03-19

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342, wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 17/1, k.m. 115 o pow. 390 m², nr 18/1, k.m. 115 o pow. 1467 m², stanowiące Nabrzeże Stanów Zjednoczonych oraz działka nr 43/1, k.m. 114 o pow. 489 m², stanowiąca Nabrzeże Czeskie, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 10.03.2009 r. do 31.03.2009 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 - wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres: do 3 lat, położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, o pow. 450 m², oznaczonej na karcie mapy 36, obręb Gdynia, stanowiącej część dz. nr 80/3, KW 8828. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka ogrodnicza - zieleń ozdobna. Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 05.03.2009 r. do 27.03.2009 r.

***

Dyrektor IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdyni, ul. Morska 186
zatrudni od 01.09.2009 r. nauczyciela fizyki i astronomii w niepełnym wymiarze godzin. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły od 8.00 do 15.00.

 ***

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu:
1. Nr 550/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9640/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.03.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Przemyskiej 16 o powierzchni 364 m², oznaczonej na karcie mapy KM 76 jako część działki nr 709/18, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 548/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9638/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.03.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Powstania Listopadowego o powierzchni 150 m², oznaczonej na karcie mapy KM 71 jako działka nr 941/1 i o powierzchni 120 m², oznaczonej na karcie mapy KM 71 jako część działki nr 978/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 49/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9639/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.03.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Powstania Listopadowego o powierzchni 250 m², oznaczonej na karcie mapy KM 71 jako część działki nr 978/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4. Nr 547/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9637/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.03.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Spacerowej o powierzchni 190 m², oznaczonej na karcie mapy KM 81 jako część działki nr 1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 04.03.2009 r. do 25.03.2009 r.

 ***

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ulicy:
- Chylońskiej 138 A oznaczonej na karcie mapy NR 13 obręb Gdynia jako działka nr 1024/82 o powierzchni 1 751m². Wykaz nr 545/09/V/M stanowi załącznik do Zarządzenia NR 9635/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 marca 2009 roku.
- Chylońskiej 138 B oznaczonej na karcie mapy NR 13 obręb Gdynia jako działka nr 1025/82 o powierzchni 1 416 m². Wykaz nr 546/09/V/M stanowi załącznik do Zarządzenia NR 9636/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 marca 2009 roku.
- Łopianowej oznaczonej na karcie mapy NR 37 obręb Wielki Kack jako działka nr 100 o powierzchni 2 300 m². Wykaz nr 544/09/V/M stanowi załącznik do Zarządzenia NR 9634/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 marca 2009 roku.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni od dnia 3 marca 2009 roku do dnia 24 marca 2009 roku.

***

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
poszukuje kandydata na stanowisko: starszego specjalisty ds. finansowo-księgowych/ specjalisty ds. finansowo - księgowych - 1 etat
Główne obowiązki: prace przy sporządzaniu planów finansowych, dekretowanie dokumentów księgowych, wprowadzanie zadekretowanych dokumentów do ksiąg rachunkowych, rejestracja umów cywilno - prawnych, prowadzenie rejestru faktur, kontrola dokumentów pod względem formalno - rachunkowym, weryfikacja sald kont księgowych z zakresu prowadzonej ewidencji, kontrola wykonywania zadań w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej, ewidencja księgowa majątku, sporządzanie sprawozdań.
Wykształcenie, praktyka zawodowa: wykształcenie co najmniej średnie, o profilu ekonomicznym, preferowana specjalność - rachunkowość , minimum 5-letni staż pracy w księgowości - preferencje w księgowości budżetowej.
Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia, komunikatywność, znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości, umiejętność biegłego posługiwania się komputerem, tworzenia i edycji dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych (Windows, Office), sprawne redagowanie tekstów, używanie poprawnej polszczyzny.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 20 marca 2009 r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „starszy specjalista/specjalista ds. finansowo-księgowych"
Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać u Głównego Księgowego ZDiZ pod numerem telefonu: (058) 761 20 05.

***

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
poszukuje kandydata na stanowisko: starszy inspektor / inspektor - 2 etaty
Główne obowiązki: sporządzanie i prowadzenie kartotek środków trwałych, prowadzenie ewidencji majątku trwałego gospodarki komunalnej i infrastruktury drogowej, prowadzenie ewidencji w zakresie przebudowy, rozbudowy, adaptacji i modernizacji środków trwałych, przeprowadzanie spisów z natury majątku trwałego gospodarki komunalnej i infrastruktury drogowej, przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji majątku jednostki.
Wykształcenie, praktyka zawodowa: wykształcenie co najmniej średnie techniczne, preferencje w zakresie drogowym i sanitarnym, mile widziane doświadczenie w wykonawstwie w w/w zakresach,
mile widziane doświadczenie w gospodarowaniu majątkiem trwałym, minimum 5-letni staż pracy.
Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia, komunikatywność, znajomość KŚT, umiejętność biegłego posługiwania się komputerem, tworzenia i edycji dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych (Windows, Office), sprawne redagowanie tekstów, używanie poprawnej polszczyzny.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 20 marca 2009 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „starszy inspektor/inspektor".
Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Głównego Księgowego ZDiZ pod numerem telefonu: (058) 761 20 05.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 - wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres: do 3 lat, położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, o pow. 500 m², oznaczonej na karcie mapy 36, obręb Gdynia, stanowiącej część dz. nr 80/3, KW 8828. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka ogrodnicza - zieleń ozdobna. Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 25.02.2009 r. do.18.03.2009 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Placu Kaszubskim 1A o pow ca 156 m², ( część działki nr 1037/286, km 54 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego w celu - na prowadzenie działalności gastronomicznej (wykaz nr 552/2009/V/M).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 05.03.2009r do 26.03.2009r .

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 - wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres: do 3 lat położonej w Gdyni, przy: ul. Płk. Dąbka, o pow. 60 m², oznaczonej na karcie mapy 44, obręb Gdynia, dz. nr 588/67, KW 23793 przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 25.02.2009 r. do.18.03.2009 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 - wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres: do 3 lat położonej w Gdyni, przy: ul. Płk. Dąbka, o pow. 60 m², oznaczonej na karcie mapy 44, obręb Gdynia, dz. nr 588/67, KW 23793 przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 25.02.2009 r. do.18.03.2009 r.

***

Miejska Informacja Turystyczna
poszukuje pracowników do pracy w punktach informacji turystycznej w Gdyni na pełen etat w okresie 01.05 - 30.09.2009 (łącznie 10 osób).
Wymagania: wykształcenie co najmniej średnie, dobra znajomość języka obcego, znajomość atrakcji turystycznych Gdyni i regionu, wysoka kultura osobista, samodzielność. Wykształcenie kierunkowe i doświadczenie zawodowe będą dodatkowym atutem.
List motywacyjny oraz cv należy składać w terminie do 31.03.2009 r. do Miejskiej Informacji Turystycznej, Pl. Konstytucji 1, 81-354 Gdynia, e-mail: it@gdynia.pl, tel./fax. (058) 72 12 466.***