Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

894 (494) 2009-03-20 - 2009-03-26

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie
Wojewody Pomorskiego
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 r.
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz.1496, z 2006 r. Nr 104, poz.708 i 711 i Nr 220, poz.1600, z 2007r. Nr 107, poz.732 i Nr 176, poz.1242, z 2008 r. Nr 171, poz.1056, Nr 180, poz.1109, Nr 206, poz.1288, Nr 208, poz.1308 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 22, poz.120) w związku z § 2 ust.1 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz.U. z 2006 r. Nr 1, poz.7 i Nr 238, poz.1728) oraz § 1 - 5 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 263), podaje się do publicznej wiadomości, że:

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W OKRESIE OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2009 ROKU ZOSTANIE PRZEPROWADZONA KWALIFIKACJA WOJSKOWA MĘŻCZYZN URODZONYCH W 1990 ROKU.

1. Do określenia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn urodzonych w 1990 r. powołane są powiatowe komisje lekarskie oraz Wojewódzka Komisja Lekarska w Gdańsku.
2.. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1985 - 1989, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa się mężczyzn urodzonych w roku 1989 i latach wcześniejszych, którzy:
1) zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
2) złożyli wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostali przeniesieni do rezerwy.
4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety:
1) urodzone w latach 1981 - 1990 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2008/2009 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
2) posiadające zgodę rektora wyższej szkoły morskiej na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole, jeżeli wystąpią z wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej komisji lekarskiej
- o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz.U. Nr 95, poz. 660).
5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
6. Kwalifikacja wojskowa wyżej wymienionych osób, zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na obszarze: MIASTA GDYNI w HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ W GDYNI przy ul. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 8 przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Gdyni w okresie od dnia 01 kwietnia do dnia 12 czerwca 2009r., codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00.
7. Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązane są przedstawić:
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2) posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
3) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
4) dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki,
5) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.
8. Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej kolejny raz przedstawiają dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniej kwalifikacji wojskowej oraz książeczkę wojskową.
9. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
10. Osób, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność, wymienioną w art. 26 ust.1c ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji podanie (wraz z wypisem z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność), na postawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej. W podaniu należy podać: nazwisko; imię (imiona); imię ojca; miejsce urodzenia; adres zamieszkania; wykształcenie; zawód; serię i nr dowodu osobistego, nazwę organu, który wydał dowód osobisty oraz nr ewidencyjny PESEL.
11. Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, które:
1) po dniu ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, a przed dniem jej rozpoczęcia zmieniły miejsce swego pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, winny zgłosić się - celem wyznaczenia im miejsca i terminu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej - do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej zamierzają zmienić dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego
ponad 3 miesiące, winny przed zmianą miejsca pobytu zgłosić się do komisji właściwej ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu.
12. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym w terminie i miejscu, obowiązane są
zawiadomić o tym fakcie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym były obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty usprawiedliwiające niemożność stawiennictwa. Po ustaniu przeszkody osoby takie powinny niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
13. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej.

NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W OBWIESZCZENIU, OD DOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.

14. Osoby wymienione w obwieszczeniu , które bez usprawiedliwionych powodów nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu imiennym lub niniejszym obwieszczeniu albo nie przedstawią komisji nakazanych dokumentów, o których mowa w punkcie 7 i 8 lub też odmówią poddania się badaniom lekarskim, bądź nie stawią się do wojskowej pracowni psychologicznej, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności - art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Zastosowanie powyższych sankcji może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia, albo wydaniem zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez Policję - art.32 ust.10 w/ cyt. ustawy. Koszty doprowadzenia ponosi osoba doprowadzona.
5. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznacza się na dzień 17 marca 2009 r.
WOJEWODA POMORSKI
(-) Roman Zaborowski