895 (495) 2009-03-27 - 2009-04-02

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu:
1. Nr 553/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9740/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.03.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Bernadowskiej o powierzchni 2000 m², oznaczonej na karcie mapy KM 90 jako część działki nr 18/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 554/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9741/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.03.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Limbowej o powierzchni 160 m², oznaczonej na karcie mapy KM 75 jako część działki nr 569/106, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 555/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9742/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.03.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Inżynierskiej o powierzchni 195 m², oznaczonej na karcie mapy KM 80 jako część działki nr 550/43, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 17.03.2009 r. do 07.04.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 - wykazu lokali użytkowych-garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym.

Lp.Zarządzenie      Nr wykazuAdres nieruchomościNr działki
1. Nr  9880/09/V/M 571/2009/V/MUl. Warszawska 1-3913/310
572/2009/V/MUl. Kopernika459/94
573/2009/V/MUl. Kopernika459/94
574/2009/V/MUl. Kopernika459/94
Wykaz zostaje wywieszony do dnia 07.04.2009 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości zabudowanych garażami wybudowanymi ze środków własnych najemców przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.   
 
Lp.Zarządzenie Nr wykazuAdres nieruchomościNr działki
1.Nr  9913/09/V/M578/2009/V/MUl. Warszawska 76/801521
2.Nr  9877/09/V/M  570/2009/V/MUl. Warszawska 281109
Wykazy zostają wywieszone do dnia 07.04.2009 roku.
***
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 28
ogłasza przetarg nieograniczony do 5.150.000 euro 71028- 2009
na wykonanie roboty budowlanej
„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa Przedszkola Samorządowego 28"
Zakres zgodny z CPV 45214100-1, 45400000-1, 453110000-0 , 45300000-9 Przedmiot zamówienia Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 28 w Gdyni
Wymagany termin realizacji: 120 dni od dnia 11.05.2009 r w II etapach:
I etap od dnia 11.05.2009 r - 30.06.2009 r
II etap od dnia 01.07.2009 r - 31.08.2009 r
Wadium nie wymagane, o udzieleni zamówienia ubiegać się mogą oferenci spełniający wymogi art. 22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych . Z postępowania wyklucza się wykonawców zgodnie z art. 24 ustawy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip oraz w sekretariacie przedszkola w godz. 10.00 - 14.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 15.04.2009r do godz. 11.30 w sekretariacie przedszkola. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 15.04.2009r o godz. 12.00 w gabinecie dyrektora przedszkola.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych, nie przewiduje zamówień uzupełniających. Termin związania ofertą 30 dni. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty brutto: 100%
Upoważnioną do kontaktu z wykonawcą jest mgr Jolanta Orent - dyrektor telefon (058) 624 13 81 w godz. 10.00 - 14.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, oznaczonych na karcie mapy 95, obręb Gdynia, jako działka nr 442/2 oraz nr 555/2 o łącznej powierzchni 1548 m², objęta księgą wieczystą KW nr 23786 Sądu Rejonowego w Gdyni, położonej przy ul. Spokojnej 24 w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni, od 17 marca 2009 r. do 7 kwietnia 2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, oznaczonych na karcie mapy 95, obręb Gdynia, jako działka nr 443/2 o powierzchni 692 m², objęta księgą wieczystą KW nr 23786 Sądu Rejonowego w Gdyni, położonej przy ul. Spokojnej w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego, ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni, od 17. marca 2009 r. do 7 kwietnia 2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu: Nr 567/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9852/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.03.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Sieradzkiej o powierzchni 186 m², oznaczonej na karcie mapy KM 76 jako część działek nr 327/29, 351/175, 562/254, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 19.03.2009 r. do 09.04.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas określony - 3 lata, na rzecz dotychczasowego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako 1/81 niewydzielona część działki nr 339/33 KM46, położonej przy ul. Benisławskiego, grunt zabudowany garażem wybudowanym ze środków własnych osoby fizycznej. Przeznaczenie terenu - garażowanie pojazdów mechanicznych. Wykaz wywieszono na okres od 19.03.09 r do 09.04.09 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej dz.nr 301/2 oraz cz.dz 573/2, 299/2 k.m.95 ogółem o pow.119 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 17.03.2009 r. do 06.04.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 opis nieruchomości k.m., obręb nr działki  Pow. w m2 KW Cena
wywoławcza
w
PLN
 
 1. Nieruchomość położona jest przy ulicy Hutniczej w dzielnicy Gdynia – Chylonia. Działka ma kształt równoległoboku. Na działce znajdują się pozostałości infrastruktury nieczynnej bocznicy kolejowej.
     
17 
GDYNIA
 
    720/17  
 
293 m2
     31268      103.000 + 22% VAT
Zapłata
jednorazowa
w ciągu 21 dni
od dnia przetargu
wadium:
10.000 zł
minimalne postąpienie:
1.030 zł
 2. Nieruchomość położona jest przy ulicy Hutniczej w dzielnicy Gdynia – Chylonia. Działka ma kształt równoległoboku. Na działce znajdują się pozostałości infrastruktury nieczynnej bocznicy kolejowej.
     721/17
  
 601 m2
 210.000 + 22% VAT
Zapłata
jednorazowa
w ciągu 21 dni
od dnia przetargu
wadium:
21.000 zł
minimalne postąpienie 2.100 zł
Przeznaczenie w planie miejscowym - Nadmienione nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przetarg odbędzie się 6 kwietnia 2009 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 31 marca 2009 roku. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z Regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 422, na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. (058) 668 85 16, na temat sprzedawanych nieruchomości pod nr tel. (058) 668 89 38.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro
na wykonanie i dostawę tablic emaliowanych z nazwami ulic, wykonanie i dostawę „typowych" i „ozdobnych" tablic z nazwami ulic oraz montaż tablic
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/5334_55752.html
Termin składania ofert 1.04.2009 o godz. 11.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Daniel Budyńko tel. (058) 761 20 72 w godz. 7.30 - 15.30, Jerzy Kwiatek, tel. (058) 761 20 71 w godz. 7.30 - 15.30 w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. (058) 761 20 87. w godz. 8.00 - 16.00.
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 13
81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 26
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 150 000 euro
na wymianę parkietu w sali gimnastycznej CPV 45432114-6
CPV 45111300-1 (ogłoszenie w biuletynie ZP nr 51613-2009)
Przedmiotem zamówienia jest wymiana parkietu w sali gimnastycznej. Planowany remont wymaga wykonania prac rozbiórkowych i remontowo - budowlanych. Szczegółowy zakres prac określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do SIWZ. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej szkoły www.zs13.neostrada.pl oraz w sekretariacie szkoły w godz. 9.00-15.00.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Termin realizacji zamówienia od 03.06.2009 do 15.07.2009. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Kornowska Teresa tel./fax (058) 629 12 69 w godz. 9.00-14.00,. e-mail www.zsznr13@poczta.fm
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 15.04.2009 do godz. 9.45. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 15.04.2009 r. o godz. 10.00. Termin związania z oferta 30 dni. Kryteria wyboru oferty: cena 100%.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz.dz.nr 295/2 k.m.95 o pow.121m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres 21dni od 16.03.2009r. do 05.04.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz.dz.nr 425/45 k.m.79 o pow.114 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres 21dni od 16.03.2009r. do 05.04.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz.dz.nr 423/45 k.m.79 o pow. 97 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres 21dni od 16.03.2009r. do 05.04.2009 r.
***
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdyni ul. Grabowo 12
poszukuje od 01.09.2009 r 2 nauczycieli języka angielskiego w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudnienie na zastępstwo na okres jednego roku szkolnego. Kontakt: (058) 711 25 84 lub e-mail: sekretariat@sp17.edu.pl. Henryka Richert.
***
Miejska Informacja Turystyczna
poszukuje
pracowników do pracy w punktach informacji turystycznej w Gdyni na pełen etat w okresie 01.05 - 30.09.2009 (łącznie 10 osób).
Wymagania: wykształcenie co najmniej średnie, dobra znajomość języka obcego, znajomość atrakcji turystycznych Gdyni i regionu, wysoka kultura osobista, samodzielność. Wykształcenie kierunkowe i doświadczenie zawodowe będą dodatkowym atutem.
List motywacyjny oraz CV należy składać w terminie do 31.03.2009 r. do Miejskiej Informacji Turystycznej, Pl. Konstytucji 1, 81-354 Gdynia, e-mail: it@gdynia.pl, tel./fax. (058) 72 12 466.
***
Dyrektor I Akademickiego LO w Gdyni ul. Folwarczna 2
zatrudni w sezonie grzewczym 2008/2009 w wymiarze pełnego etatu palacza centralnego ogrzewania z uprawnieniami.
Informacje, tel. (058) 664 66 04.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej i Traugutta o pow 5,0 m² (część działki nr 806/8 i 7, km 56 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w celu prowadzenia działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym - sprzedaż kwiatów (wykaz nr 569/2009/V/M).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 20.03.2009 roku do 10.04.2009 roku.
***
Dyrekcja Gimnazjum nr 4, ul. Okrzei 6

zatrudni na czas zastępstwa intendenta na 1/2 etatu (zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim).

Tel. (058) 663 79 88.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro
na dostawę koszy żelbetowych

Pełna treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/zamowienia/5118_html

TERMIN SKŁADANIA OFERT 01.04.2009 o godz. 12:00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
w sprawach merytorycznych: Bożena Blank tel. (058) 761 20 73 w godz. 7.30 - 15.30
w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. (058) 761 20 88 w godz. 7.30 - 15.30
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującym się na III piętrze przy pokoju 342 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie na czas oznaczony od 01.05.2009 r do 30.09.2009 r. z wyłączeniem okresu od dnia 22. 06.2009 r. do 08.07.2009r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy Alei Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich, ul. Zawiszy Czarnego:

1 Bulwar Nadmorski -deptak przy falochronie (w stronę Orłowa) 23857 60 cz.dz. 1137/127 2 m² 4253,40 zł + 22% VAT
2 Bulwar Nadmorski - deptak przy falochronie
( w stronę Orłowa ) 23857 60 cz.dz.1137/127 2 m² 4253,40 zł + 22% VAT

3 Bulwar Nadmorski - deptak przy falochronie
( w stronę Orłowa ) 23857 60 cz.dz.1137/127 2 m² 4253,40 zł + 22% VAT

4. Bulwar Nadmorski - deptak przy falochronie
( w stronę Orłowa ) 23857 60 cz.dz.1137/127 2 m² 4253,40 zł + 22% VAT

5. Bulwar Nadmorski - deptak przy falochronie
( w stronę Orłowa ) 23857 61 cz.dz.285/65 2 m² 3427,20 zł + 22 % VAT

6. Bulwar Nadmorski - deptak przy falochronie
( w stronę Orłowa ) 23857 61 cz.dz. 285/65 2 m² 3427,20 zł + 22 % VAT

7. Bulwar Nadmorski - deptak przy falochronie
( w stronę Orłowa ) 23857 61 cz.dz. 285/65 2 m² 3427,20 zł + 22 % VAT

8. Bulwar Nadmorski - deptak przy falochronie
( w stronę Orłowa ) 23857 61 cz.dz. 285/65 2 m² 3427,20 zł + 22 % VAT

9. ul. Przebendowskich ( Orłowo ) 23664 82 cz.dz. 148 2 m² 3427,20 zł + 22 % VAT

10. Bulwar Nadmorski - teren utwardzony 23857 56 cz.dz. 775/236 2 m² 3427,20 zł + 22 % VAT

11. Bulwar Nadmorski - teren utwardzony 23857 56 cz.dz. 775/236 2 m² 3427,20 zł + 22 % VAT

12. Bulwar Nadmorski - teren utwardzony 23857 56 cz.dz. 775/236 2 m² 3427,20 zł + 22 % VAT

13. Bulwar Nadmorski - teren utwardzony 23857 56 cz.dz. 775/236 2 m² 3427,20 zł + 22 % VAT

14. Bulwar Nadmorski - teren utwardzony 23857 60 cz.dz.1137/127 2 m² 3427,20 zł + 22 % VAT

15. Aleja Jana Pawła II - teren utwardzony 28572 134 cz.dz. 62/1 2 m² 5110,20 zł + 22 % VAT

16. Aleja Jana Pawła II - teren utwardzony 28572 134 cz.dz. 62/1 2 m² 5110,20 zł + 22% VAT

17. Aleja Jana Pawła II - teren utwardzony 28572 134 cz.dz. 62/1 2 m² 5110,20 zł + 22 % VAT

18. Aleja Jana Pawła II - teren utwardzony 28572 134 cz.dz. 62/1 2 m² 5110,20 zł + 22 % VAT

19. Aleja Jana Pawła II - teren utwardzony 28572 134 cz.dz.62/1 2 m² 5110,20 zł + 22 % VAT

20. Aleja Jana Pawła II - teren utwardzony 24760 55 cz.dz. 146 2 m² 5110,20 zł + 22 % VAT

21. Aleja Jana Pawła II - teren utwardzony 24760 55 cz.dz. 146 2 m² 5110,20 zł + 22 % VAT

22. Aleja Jana Pawła II - teren utwardzony 7763 55 cz.dz.356/147 2 m² 5110,20 zł + 22 % VAT

23. Aleja Jana Pawła II - teren utwardzony 7763 55 cz.dz.356/147 2 m² 5110,20 zł + 22 % VAT

24. Bulwar Nadmorski- teren utwardzony 23857 56 cz.dz.775/236 2 m² 5110,20 zł + 22 % VAT

25. Bulwar Nadmorski- teren utwardzony 24107 56 cz.dz.773/236 2 m² 5110,20 zł + 22 % VAT

26. Zawiszy Czarnego - teren utwardzony 3290 55 cz.dz. 190 2 m² 5110,20 zł + 22 % VAT

27. Zawiszy Czarnego - teren utwardzony 3290 55 cz.dz. 190 2 m² 5110,20 zł + 22 % VAT
28. Bulwar Nadmorski - teren utwardzony 7763 55 cz.dz. 356/147 2 m² 5110,20 zł + 22 % VAT

29. Orłowska - teren utwardzony kostką brukową - przy wejściu w kierunku mola 24681 82 cz. dz.905/31 2 m² 3427,20 zł + 22 % VAT

30 Orłowska - teren utwardzony kostką brukową - przy wejściu w kierunku mola 24681 82 cz.dz. 905/31 2 m² 3427,20 zł + 22 % VAT

31. Orłowska - teren utwardzony kostką brukową - przy wejściu w kierunku mola 24681 82 cz.dz.905/31 2 m² 3427,20 zł + 22 % VAT

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy jest prowadzenie handlu obwoźnego atestowanymi produktami w godzinach od 8.00 do 24.00 ze stoiska usuwanego po godzinach handlu, z wyłączeniem małej gastronomii i handlu środkami spożywczymi.
Nie usunięcie stoiska po godzinach handlu jak i umieszczenie jakichkolwiek reklam na stoisku spowoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.Czynsz ustalony jest za cały okres dzierżawy od 01.05.2009 r. do 30.09.2009 r. Wylicytowany czynsz płatny jest przed podpisaniem umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy podpisana zostanie w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyłoniony w przetargu dzierżawca oprócz czynszu wnosi opłatę targową za każdy dzień działalności w wysokości określonej Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXV/582/08 z dnia 19 listopada 2008 r.
Wykaz nr 575/09/V/M stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 9900/09/V/M z dnia 17 marca 2009 r.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.03.2009 r. do 09.04.2009 r.