897 (497) 2009-04-10 - 2009-04-16

Fundusz Stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych

Prezydent Miasta Gdyni i Rada Miasta już po raz czwarty z rzędu zdecydowali o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest wspieranie poprzez wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z obszarów wiejskich, małych miast do 5 tys. mieszkańców lub od 5 do 20 tys. mieszkańców, jeśli nie ma tam publicznej szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, oraz młodzież, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł netto (lub 583 zł netto gdy osoba ubiegająca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności).
Oprócz wymogów formalnych, które uprawniają do ubiegania się o stypendium, należy spełniać kryterium dodatkowe. Jest nim systematyczne uczestnictwo w zajęciach szkolnych. Nieusprawiedliwione opuszczenie zajęć lekcyjnych powoduje utratę prawa do otrzymywania pomocy materialnej.
W świetle przedłużenia przez Komisję Europejską okresu kwalifikowalności wydatków w ramach ZPORR wynikającego z nadkontraktacji środków konieczne było prowadzenie naboru o przyznanie stypendiów w trybie przyspieszonym, aby stypendia wypłacić do końca kwietnia br. z wyrównaniem od września 2008 r. Nabór prowadzony był za pośrednictwem gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych.
W ramach projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009" udział w projekcie bierze ok. 100 uczniów z 14 gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych. Wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
Program adresowany jest do uczniów, którzy nie są mieszkańcami Gdyni. Wartością projektu jest możliwość wspierania uczniów, którzy wybrali gdyńskie szkoły, doceniając ich ofertę.
Wartość projektu:172 750 zł.
Europejski Fundusz Społeczny: 117 556 zł.
Budżet państwa: 55 194 zł.