898 (498) 2009-04-17 - 2009-04-23

Ogłoszenia

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowisko
Kierownika Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania
Przedmiotem działalności Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania jest realizacja zadań związanych z nadzorem i bieżącym utrzymaniem Strefy Płatnego Parkowania w centrum Gdyni.
Główne obowiązki Kierownika Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania to:
1. Przygotowanie organizacji BOSPP i SPP.
2. Kierowanie Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w tym między innymi:
nadzór i koordynacja pracy podległych pracowników, sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem SPP, kontrola i egzekwowanie płatności z tytułu parkowania pojazdów w SPP, sprzedaż i ewidencja abonamentów oraz kart elektronicznych, nadzór i odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ewidencji wezwań, abonamentów i opłat dodatkowych, przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań prowadzenie gospodarki kasowej, współpraca z Działem Finansowo - Księgowym w zakresie prowadzonej działalności, prowadzenie statystyk i analiz na potrzeby jednostki, sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań i przedkładanie przełożonemu, współpraca ze Strażą Miejską, Policją i innymi służbami miejskimi w zakresie funkcjonalnym BOSPP, zarządzanie mieniem i odpowiedzialność za działalność BOSPP, znajomość aktualnych przepisów prawnych, przygotowywanie i aktualizacja wewnętrznych przepisów dotyczących funkcjonowania SPP.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 24 kwietnia 2009 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 81-382 Gdynia z dopiskiem „KONKURS NA KIEROWNIKA BIURA OBSŁUGI STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA".
Aplikacje, które wpłyną do ZDiZ po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/5333_56246.html
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 - wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres: do 3 lat, położonych w Gdyni, przy:
- ul. Rybaków, pow. 500 m², oznaczonej na karcie mapy KM 19 obręb Pogórze stanowiącej część działki nr 1062/10, KW 25658. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cel ogrodniczy - uprawa zieleni ozdobnej. Wykaz nr 595/2009/V/M,
- ul. Zielonej, pow.100 m², oznaczonej na karcie mapy KM 19 obręb Pogórze, stanowiącej część działki 218/10, KW 49281. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. Wykaz nr 599/2009/V/M,
- ul. Zielona, pow. 15 m², oznaczonej na karcie mapy KM 40 obręb Gdynia, stanowiącej część działki 89/15 oraz część działki 199/15, KW 10831. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym. Wykaz nr 597/2009/V/M,
- ul. Zielona, pow. 24.700 m², oznaczonej na KM 35 obręb Gdynia, stanowiący część działki 13/5, KW 1927. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele rolnicze - uprawy jednoroczne. Wykaz nr 596/2009/V/M,
- ul. Bosmańska, o łącznej pow. 500 m², oznaczonej na karcie mapy KM 125 jako część działki nr 313 KW 3446 oraz część działki nr 298 KW 8394. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: poszerzenie działki przydomowej i ogrodzenie posesji. Wykaz 592/2009/V/M.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 09.04.2009 r. do 30.04.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych:
1/ przy ul. Żeliwnej o pow 270,0 m² ( część działki nr 895/15, 13 obręb Pogórze) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w celu - na stację wymienników ciepła (wykaz nr 588/2009/V/M),
2/ przy ul. Żwirki i Wigury o pow. 8,0 m² (część działki nr 272, km 55 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w celu - na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie kiosk typu RUCH (wykaz nr 591/2009/V/M),
3/ przy ul. Waszyngtona o pow. 2720 m² (część działek nr 46/4 i 66/2, km 134 Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat w celu - na prowadzenie tymczasowego ogólnodostępnego parkingu strzeżonego (wykaz nr 589/2009/V/M),
4/ Bulwar Nadmorski (Plaża Miejska) o pow. ca 300 m² (część działki nr 705/236, km 56 Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia do dnia 31.12.2010 r. w celu - urządzenie i prowadzenie zjeżdżalni wodnej z basenem i trampoliną (wykaz nr 590/2009/V/M).
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 03.04.2009 roku do 24.04.2009 roku .
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni, ul. Sucharskiego 10
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 150 000 Euro
na roboty budowlane:
część A - remont pomieszczeń sanitarnych, część B - wymiana okien
Termin realizacji zamówienia: 31 sierpień 2009 r. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można od dnia 10.04.2009 r. pobierać w formie elektronicznej: www. zs12gdynia.pl lub BIP http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4868_35801.html
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 5.05.2009 r. do godz. 8.30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 5.05.2009 r. o godz. 10.00. Zamawiający dopuszcza składania ofert cząstkowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 Prawa Zamówień Publicznych oraz wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 100% cena.
Uprawniony do kontaktu z oferentami jest kierownik adm. gospodarczy tel. (058) 625 48 25 w. 25, e-mail: gim17gdynia@wp.pl
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 600/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10247/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.04.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej/Akacjowej o powierzchni 800 m², oznaczonej na karcie mapy KM 75 jako część działki nr 618/70, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 2 lata.
Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 10.04.2009 r. do 01.05.2009 r.
***
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 47
w Gdyni, ul. Maciejewicza 9
ogłasza konkurs na stanowisko głównej księgowej. Wymiar czasu pracy: ½ etatu.
Data rozpoczęcia pracy: 1 maj 2009r. Wymagana dokumentacja: CV, zaświadczenie o niekaralności, dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje, mile widziane doświadczenie w zakładzie budżetowym, zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku głównej księgowej (więcej informacji na str. BIP).
Dokumenty należy składać osobiście w kancelarii Przedszkola w godz: 9.00 - 15.00.
Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego" w terminie do 20 kwietnia 2009 r.
***
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 47
w Gdyni, ul. Maciejewicza 9
zatrudni pracownika do robót ciężkich na ½ etatu.
Dokumenty należy składać w kancelarii Przedszkola w godz.: 9.00 - 15.00.