899 (499) 2009-04-24 - 2009-04-29

Po XXXI sesji Rady Miasta Gdyni

15 kwietnia 2009 roku, odbyła się XXXI w bieżącej V kadencji samorządu, sesja Rady Miasta Gdyni, tzw. absolutoryjna. Podczas sesji zostało przegłosowanych 28 uchwał, a wśród nich m.in. :
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gdyni za rok 2008. Zrealizowane dochody wyniosły 922.782.108 zł (98,5%), wydatki 967.845.896 zł (91,1%) i budżet miasta zamknął się w efekcie deficytem w wysokości 45.063.788 zł. Wykonane dochody w 2008 roku były niższe od osiągniętych w 2007 roku. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem zmalał, co było wynikiem otrzymania niższych niż w roku poprzednim środków z Unii Europejskiej i dochodów z majątku miasta.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gdyni za rok 2008 roku pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.
- w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2008. 19 radnych było za udzieleniem absolutorium, 3 wstrzymało się od głosu, a 6 radnych było przeciw. O przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenie absolutorium wnioskowała komisja rewizyjna Rady Miasta.
- w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Gmina Gdynia na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2009 rok otrzymała kwotę 3.367.869 zł, która po odjęciu zobowiązania na działalność warsztatów terapii zajęciowej jest prawie o połowę niższa niż w roku ubiegłym. Wysokość środków z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano na podstawie analizy realizacji zadań z 2008 roku oraz złożonych wniosków.
Przykładowo, środki zostaną przeznaczone na zwrot kosztów szkoleń pracowników niepełnosprawnych przez pracodawców, na podjęcie działalności gospodarczej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej przez niepełnosprawnych, na utworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych czy na dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego i turnusów rehabilitacyjnych.
- w sprawie rozwiązania porozumienia z Miastem Sopot, dotyczącego utworzenia wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Porozumienie podpisano w 1999 roku. W trakcie 10 lat obowiązywania tego porozumienia wzrosła świadomość konsumentów przysługujących im praw. Wpłynęło to na wzrost liczby spraw kierowanych do rzecznika konsumentów. Obecnie większość interwencji wnoszonych jest przez mieszkańców Gdyni. Konieczna stała sią zmiana organizacyjna, która umożliwi lepszy dostęp do poradnictwa z zakresu prawa konsumenckiego.
- w sprawie zatwierdzenia projektu „Warsztaty filmowe dla dzieci niesłyszących - obraz filmowy jako sposób komunikacji". Gdynia, za pośrednictwem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni ubiega się o dofinansowanie programu w kwocie 321 380 zł.
- w sprawie nadania nazwy „Skwer Antoniego Suchanka" skwerowi w Gdyni Orłowie. Antoni Suchanek - artysta, malarz - urodzony w Rzeszowie w 1901 roku, większość dorosłego życia spędził na Wybrzeżu - w Gdyni i na półwyspie Helskim. W czasie wojny ratował cenne dzieła malarstwa narodowego przed okupantem m.in. wywiózł i ukrywał „Bitwę pod Grunwaldem" Jana Matejki. Po wojnie zamieszkał w Orłowie, gdzie powstały wielkie cykle jego prac malarskich, jak również szereg kalendarzy, albumów przedstawiających trud ludzi morza, stoczniowców i marynarzy.
- w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji części dzielnic Śródmieścia i Kamienna Góra. Rewitalizacja ma ożywić kulturalnie i turystycznie centrum Miasta. Aby przyśpieszyć działania potrzebne są m.in. środki z funduszy europejskich. Gdyński program rewitalizacji części dzielnic Śródmieścia i Kamienna Góra zostanie przedłożony wraz z dokumentacją aplikacyjną na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa 3 „Funkcje miejskie i metropolitalne". Dlatego też w ten cel wpisuje się m.in. gdyńskie przedsięwzięcie dotyczące rozbudowy Teatru Muzycznego.
Wszystkie uchwały dostępne są w wersji elektronicznej na stronie: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/63_.html