900 (500) 2009-04-30 - 2009-05-07

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu:
Nr 610/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10347/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.04.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Spacerowej o powierzchni 1118 m², oznaczonej na karcie mapy KM 81 jako części działek nr 1, nr 2 oraz na karcie mapy KM 82 jako części działek nr 438, nr 439, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 22.04.2009r. do 13.05.2009r.Rozstrzygnięcie konkursu: „Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z dysfunkcjami psychoruchowymi, realizowanego na terenie Samorządowej SP nr 28 w Gdyni"
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 10378/09/V/P z 21.04.2009 r. przyznał dotację na realizację zadania: „Wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z dysfunkcjami psychoruchowymi" w kwocie 15.200 zł brutto Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Orlik" przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
że lokal przy ul. Armii Krajowej 24 zostaje wycofany z przetargu na najem lokali użytkowych, który odbędzie się 5 maja 2009 roku o godz. 10.00. Przedmiotowy lokal został przeznaczony na siedzibę stowarzyszenia kulturalno - artystycznego.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ofert, samochodu osobowego będącego własnością Gminy Gdynia o określonych poniżej parametrach:
Marka: AUDI 100 QUATTRO, Pojemność: 2300 cm³, Paliwo: etylina, Rok produkcji: 1993 /rozkodowano na podstawie numeru seryjnego/, Na szybie czołowej naklejka z numerem rejestracyjnym: GA 75714, Ilość miejsc: 5, Badanie techniczne: brak, Dokumenty identyfikacyjne: brak, Stan licznika: 186.569 km, Uwaga: pojazd po kolizji
Miejsce postoju: Parking Strzeżony przy ul. Hutniczej 36 a w Gdyni
Silnik pojazdu skorodowany, niekompletny, niesprawny. Zawieszenie przód prawa strona zerwane, zużyte. Układ wydechowy skorodowany. Prawy błotnik przód zniszczony, pas przedni przód zniszczony. Reflektor prawy zniszczony. Błotnik tył prawy zniszczony. Drzwi tylne prawe wgniecione, szyba czołowa pęknięta. Trójkątna szyba tylna zbita. Mocowanie zderzaka tylnego zerwane.Stan techniczny pojazdu zły.
Po uprzednim umówieniu jest możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym z wyceny pojazdu.
Wartość szacunkowa pojazdu wynosi 400 zł /czterysta/, cena wywołania wynosi 300 zł /trzysta/, co stanowi ¾ wartości szacunkowej.
Oferta powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres oferenta a także cenę nie niższą od ceny wywołania. Powyższe dane powinny znajdować się w oznaczonej imiennie kopercie. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
Oferty należy składać do dnia 15.05.2009r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w pokoju nr 126, w Referacie Egzekucji Administracyjnej mieszczącym się w Gdyni, ul. Legionów 130. Otwarcie ofert nastąpi w obecności powołanej komisji w dniu 18.05.2009r. o godzinie 11.00 w Referacie Egzekucji Administracyjnej, ul. Legionów 130 w Gdyni w pokoju 124.
W przetargu ofert uczestniczą oferenci obecni przy otwieraniu ofert. Zwycięzca przetargu jest zobowiązany do wpłaty całości oferowanej kwoty bezpośrednio po zakończeniu licytacji. Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ofert, samochodu osobowego będącego własnością Gminy Gdynia określonych poniżej parametrach:
Marka: BMW 750iL, Pojemność: 4988 cm³, Paliwo: etylina, Rok produkcji: 1990, Ilość miejsc: 5, Badanie techniczne: brak, Dokumenty identyfikacyjne: brak, Stan licznika: nieustalony, Uwaga: brak kluczyków
Miejsce postoju: Parking Strzeżony przy ul. Hutniczej 36a w Gdyni
Silnik pojazdu skorodowany, niekompletny, niesprawny. Zawieszenie przód tył wypracowane, skorodowane. Układ wydechowy zużyty. Tarcze kół skorodowane. Ogniska rdzy i zarysowania na nadwoziu. Zamknięcie schowka wyłamane. Stan tapicerki poniżej średniej.
Stan techniczny pojazdu zły. Po uprzednim umówieniu jest możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym z wyceny pojazdu.
Wartość szacunkowa pojazdu wynosi 1000 zł /jeden tysiąc/, cena wywołania wynosi 750 zł /siedemset pięćdziesiąt/, co stanowi ¾ wartości szacunkowej. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres oferenta a także cenę nie niższą od ceny wywołania.
Powyższe dane powinny znajdować się w oznaczonej imiennie kopercie. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. Oferty należy składać do dnia 15.05.2009r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w pokoju nr 126, w Referacie Egzekucji Administracyjnej mieszczącym się w Gdyni, ul. Legionów 130.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności powołanej komisji w dniu 18.05.2009r. o godzinie 11.30 w Referacie Egzekucji Administracyjnej, ul. Legionów 130 w Gdyni w pokoju 124.
W przetargu ofert uczestniczą oferenci obecni przy otwieraniu ofert.
Zwycięzca przetargu jest zobowiązany do wpłaty całości oferowanej kwoty bezpośrednio po zakończeniu licytacji. Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 206.000 euro
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR dla przedsięwzięcia pn. „Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze centralnym Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Termin wykonania całości zamówienia - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego (pok. 227-Wydział Inwestycji), lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi
Termin składania ofert upływa w dniu 01.06.2009 r. o godz.11.30.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.06.2009 r. o godz. 12.00 w sali 105A w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Ewa Jędrzejewska, fax.(058) 668 83 02, Wydział Inwestycji.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77
zatrudni nauczycieli praktycznej nauki zawodu z przedmiotów gastronomicznych z przygotowaniem pedagogicznym od nowego roku szkolnego 2009 / 2010.
Zgłoszenianależy kierować e - mail: zshg@poczta.onet.pl, w razie pytań nr tel. (058) 620 52 07.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 11
w Gdyni ul. Porębskiego 21
zatrudni na ½ etatu 2 osoby na stanowisko konserwatora. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 15 maja 2009r.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na robotę budowlaną:
„I etap remontu Akademickiego LO przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni"
W dniu 24.04.2009r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 66309 - 2009 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Termin składania ofert - do dnia 15.05.2009r do godz. 9.00 w pokoju nr 230, Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 200,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka fax.(058) 66 88 302, adres e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl - Wydział Inwestycji.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów nr:
1. 605/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10342/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.04.2009 r. - nieruchomosci położonej przy ul. Buraczanej 5 o pow. 520 m², oznaczonej na karcie mapy KM 7 obręb Wielki Kack, obejmującej działkę nr 154/18 i część działki nr 163/18, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. 608/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10345/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.04.2009 r. - nieruchomosci położonej przy ul. Św. Kazimiera Królewicza o pow. 65 m², oznaczonej na karcie mapy KM 3 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 121, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. 609/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10346/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.04.2009 r. - nieruchomosci położonej przy ul. Migdałowej o pow. 124 m², oznaczonej na karcie mapy KM 11 obręb Kolonia, obejmującej części działek nr 101/60, nr 101/72, nr 101/74, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 22.04.2009 r. do 13.05.2009 r.
***
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko:
podinspektora, inspektora lub starszego inspektora ds. zieleni w Dziale Gospodarki Komunalnej- 1 etat
GMłówne obowiązki pracownika: zlecanie, nadzór i rozliczanie usług w zakresie utrzymania terenów zieleni miejskiej, załatwianie indywidualnych spraw zgłaszanych przez mieszkańców i inne podmioty w ramach zakresu działalności referatu, prowadzenie korespondencji oraz innych dokumentów związanych z przydzielonym zakresem obowiązków, udział w przygotowaniu dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 10 maja 2009 r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „podinspektor, inspektor lub starszy inspektor w Dziale Gospodarki Komunalnej".
Szczegóły: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/5333_56435.html
Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach pod numerem telefonu: (058) 761 20 11
***
Rozstrzygnięcie konkursu:
„Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących"
Z uwagi na brak ofert złożonych w terminie określonym w ogłoszeniu, konkurs pozostawia się bez rozstrzygnięcia.
***
Rozstrzygnięcie konkursu:
„Pomoc osobom niepełnosprawnym i integracja środowiska
inwalidów wojennych, mieszkańców Gdyni"
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 10380/09/V/P z 21.04.2009 r. przyznał dotację na realizację zadania: „Pomoc osobom niepełnosprawnym i integracja środowiska osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Związku Inwalidów Wojennych w Gdyni" w kwocie 5.500 zł brutto Związkowi Inwalidów Wojennych RP Zarządowi Oddziału w Gdyni.
***
Rozstrzygnięcie konkursu dot. realizacji zadania:
„Wsparcie psychologiczne kobiet po leczeniu raka piersi
i zapobieganie obrzękom limfatycznym"
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 10379/09/V/P z 21.04.2009 r. przyznał dotację na realizację zadania: „Wsparcie psychologiczne kobiet po leczeniu raka piersi i zapobieganie obrzękom limfatycznym" w kwocie 18.400 zł brutto Stowarzyszeniu Amazonek Gdyńskich przy Oddziale Onkologii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 341 wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Euro-Car Spółka z o.o., położonej w Gdyni przy ul. Owsianej, oznaczonych na km. 9 obręb Gdynia obręb Gdynia jako działka nr 709/660 o powierzchni 3237 m² i nr 493/48 o pow. 154 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 74875 i KW 19362.
Wykaz nr 598/09/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 10236/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 kwietnia 2009 roku wywieszony jest na okres 21 dni, od dnia 15 kwietnia do 6 maja 2009 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu:
Nr 610/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10347/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.04.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Spacerowej o powierzchni 1118 m², oznaczonej na karcie mapy KM 81 jako części działek nr 1, nr 2 oraz na karcie mapy KM 82 jako części działek nr 438, nr 439, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 22.04.2009
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
- przy ul. Chylońskiej, wykaz nr 606/09/V/M, działka nr 2300/9 o pow. 215 m², oznaczonej na KM 18, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na prowadzenie działalności handlowej-usługowej;
- przy ul. Gospodarskiej, wykaz nr 607/09/V/M, działka nr 194/124 o pow. 81 m², oznaczonej na KM 13, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na działkę przydomową.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy, na okres 21 dni od dnia 22.04.2009 r. do dnia 13.05.2009 r.r. do 13.05.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 - wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres: do 3 lat, położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków , pow. 2500 m², oznaczonej na karcie mapy KM 36 obręb Gdynia jako część działki nr 80/3, KW 8828. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa i uprawa zieleni ozdobnej. Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 22.04.2009 r. do 13.05.2009 r.
***
Dyrekcja
Gimnazjum nr 4 przy ul. Okrzei 6
zatrudni od 4 maja 2009 r. intendenta na 1/2 etatu na czas zastępstwa (zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnoieniu lekarkim).
Tel. (058) 663 79 88.