902 (502) 2009-05-15 - 2009-05-21

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta na prawach powiatu w Gdyni przypominają wszystkim właścicielom i zarządcom nieruchomości,
że zgodnie ze znowelizowanym prawem budowlanym do 31 maja i 30 listopada każdego roku, właściciele i zarządcy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m², mają obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli w zakresie sprawdzenia stanu technicznego. Sprawdzeniu podlega stan techniczny budynku w zakresie elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów dymowych, gazowych i wentylacyjnych.Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli. Natomiast w przypadku stwierdzenia przez osobę przeprowadzającą kontrolę jakiegokolwiek zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa mienia, osoba ta ma obowiązek bezzwłocznego przesłania kopii protokołu do organu nadzoru budowlanego, a organ ten z kolei ma obowiązek bezzwłocznego przeprowadzenia kontroli w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń.Obowiązek przeprowadzania kontroli stanu technicznego mają właściciele i zarządcy również w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, takich jak: wstrząsy sejsmiczne, intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry, mogących spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa mienia.
Jednocześnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni informuje, że znowelizowane prawo budowlane przewiduje możliwość odpowiedzialności karnej i nałożenia na właścicieli i zarządców grzywny do kwoty 720 tys. zł za nieutrzymywanie obiektów w należytym stanie technicznym. Odpowiedzialność karna grozi ponadto kontrolującemu, który nie zgłosi nam faktu przeprowadzenia kontroli lub nie prześle kopii protokołu w przypadkach omówionych powyżej.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadania:
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących, mieszkańców Gdyni
Zadanie swoim zakresem ma obejmować: rehabilitację fizyczną i psychologiczną dzieci niewidomych i słabowidzących, zajęcia z tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą widzenia, muzykoterapię itp. Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem: 40.000 zł. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3-go Maja 27/31. Realizacja w/w zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 22 czerwca 2009r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2009 r. Termin składania ofert ustala się do 8 czerwca 2009 r., do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 19 czerwca 2009 r. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w „Ratuszu", w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronach miejskiego portalu internetowego oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr 4/2009 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Woj. Wachowiaka 9/33, Boh. Star. Warszawskiej 15/27, Bp. Dominika 7/17, Woj. Wachowiaka 9B/10, Boh. Star. Warszawskiej 18/49, Bp. Dominika 45/16, Bat. Chłopskich 14/10, Herberta 7/35.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 11.05.2009 r. do dnia 01.06.2009 r.
***
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętojańskiej 13 w Gdyni
informuje, że w dniu 15.06.2009 r. przystępuje do przeprowadzenia remontu elewacji frontowej i tylnej budynku wraz z naprawami balkonów, zgodnie z opracowaną dokumentacją.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni ul. Rozewska 33 tel. (058) 623 25 88
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro a poniżej 5278 000 euro
na roboty budowlane w zakresie wymiany posadzek w 11 salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 40
Wymagany termin realizacji: 4 tygodnie od terminu rozpoczęcia robót określonego w podpisanej umowie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły w godz. 08.00 - 15.00 lub na stronie www.sp40gdynia.neostrada.pl oraz www.gdynia.pl/BIPInfo/4872_.html
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 26.05.2009 r. do godz. 9.00 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dn. 26.05.2009 r. o godz. 10 00 w sekretariacie szkoły. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 80% gwarancja 20%.

ikona