903 (503) 2009-05-22 - 2009-05-28

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XX/472/08 z dnia 28 maja 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego obejmującego granicami obszar Mola Rybackiego oraz tereny u nasady Mola ograniczone ulicami: J. Waszyngtona, Św. Piotra, Śledziową, A. Hryniewickiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 czerwca 2009 r. do 30 czerwca 2009 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 czerwca 2009 r., o godz. 16.30, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2009 r. Pisma należy kierować na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu: Nr 624/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10599/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.05.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Olgierda 89 o powierzchni 537m², oznaczonej na karcie mapy KM 95 jako części działki nr 278/2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 13.05.2009r. do 03.06.2009r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 622/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10597/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.05.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Jarzębinowej, o pow. 47 m², oznaczonej na karcie mapy KM 27 obręb Wielki Kack obejmującej działkę nr 371/311 i część działki nr 373/2 , przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata .
2. Nr 623/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10598/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.05.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Racławickiej, o pow. 932 m², oznaczonej na karcie mapy KM 95 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 504/2 , przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Wykazy publikowane są przez okres 21 dni tj. od 13.05.2009 r. do 03.06.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie „dołączenia" na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni, przy ul. Powstania Wielkopolskiego, oznaczonej na KM 71, obręb Gdynia składającej się z działki nr 994/17 o pow. 6 m². Wykaz nr 625/2009/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 10622/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12. maja 2009 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 22 maja 2009 r. do 12 czerwca 2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 428 wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat położonej w Gdyni przy ul. Morskiej o powierzchni 8 m² oznaczonej na karcie mapy KM 49 jako część działki nr 270. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym (kiosku typu „Ruch").
***
W związku z dotacją Gminy Gdynia, współwłaściciele budynku przy ul. Świętojańskiej 73 w Gdyni
poszukują wykonawcy prac remontowych przy elewacji budynku. Szczegółowych informacji dotyczących remontu udziela Sergiusz Milak pod nr telefonu: 0 502 094 077. Oferty można składać na adres „Gestia" Zarządzanie Nieruchomościami s.c. ul. Świętojańska 60/4 w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia.
***
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Gdyni, ul. Demptowska 46 zatrudni pracownika w charakterze administratora sieci komputerowej, w wymiarze ¼ etatu
Wymagane kwalifikacje:
- ukończone studia wyższe lub podyplomowe o kierunku: informatyka,
- doświadczenie zawodowe w administrowaniu siecią komputerową,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów zw. z obsługą programów /Finanse, Kadry, Płace, Solo, Płatnik/,
- pomoc techniczna w prowadzeniu strony www.
List motywacyjny, CV należy składać w siedzibie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Gdyni, ul. Demptowska 46. Tel. (058) 667 80 77 do dnia 26.05.2009r.
***
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 13 w Gdyni
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP, nr ogłoszenia 144012-2009 został ogłoszony przetarg powyżej 14 000 euro a poniżej 5 150 000 euro na wykonanie: ,,Przebudowa zaplecza kuchennego oraz remont sal zajęć w części dotyczącej robót sanitarnych i elektrycznych Przedszkola Samorządowego nr 13 w Gdyni"
SWIZ można odebrać w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej portalu: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/ lub przedszkola: http//www.przedszkole13.edu.pl
Tel. kontaktowy: (058) 624 05 03.
***
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Waszyngtona w Gdyni
Opis przedmiotu przetargu - Nieruchomości zlokalizowana jest przy ul. Waszyngtona w dzielnicy Gdynia - Śródmieście, na terenie utwardzonym, składająca się z części działek gruntu nr 46/4 oraz nr 66/2 o łącznej powierzchni 2 720 m², oznaczonych na karcie mapy Nr 134 obręb Gdynia, dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzone są księgi wieczyste Kw nr 1041 oraz Kw nr 28572. Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie tymczasowego, ogólnodostępnego parkingu strzeżonego. Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego: 9 384 zł. W okresie przeprowadzania przez Gminę prac ziemnych miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 1000 zł.
Termin wnoszenia czynszu i zasady aktualizacji, inne opłaty: 1.Czynsz płatny 20 - go dnia każdego miesiąca. 2.W latach następnych czynsz będzie waloryzowany na dzień 1 marca każdego roku dzierżawy o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS. O zmianie wysokości czynszu Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę , zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 3. Dzierżawca płaci również podatek VAT w wysokości 22% oraz podatek od nieruchomości. Wadium: 12 000 zł. Minimalne postąpienie: 100 zł.
Przetarg odbędzie się 10 czerwca 2009 roku o godz. 11.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54).
Wadia płatne przelewem bankowym na konto w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 8 czerwca 2009 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu dostępny jest w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 400, na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. (058) 668 85 16, na temat warunków dzierżawy nieruchomości pod nr tel. (058) 668 81 49.
Kontakt e-mail:p.rusinek@gdynia.pl
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni: przy ul. Leszczynki, wykaz nr 621/09/V/M, części działek nr 320/5; 391/6 o pow. 88 m², oznaczonej na KM 26, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na działkę przydomową, tymczasowy budynek magazynowy. Wykazy zostały wywieszone na tablicy, na okres 21 dni od dnia 07.05.2009 r. do dnia 27.05.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 - wykazu nr 626/2009/V/M - nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres: do 3 lat, położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, o pow.1.035 m², oznaczonej na karcie mapy KM 19 obręb Pogórze jako część działki nr 1062/10, KW 25658. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cel ogrodniczy - uprawa zieleni ozdobnej. Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 13.05.2009 r. do 04.06.2009 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Usługowych w Gdyni 81-222 Gdynia, ul. Morska 77
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro a poniżej 5.150.000 euro
na robotę budowlaną - „Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych,
posadzek sal lekcyjnych i robót uzupełniających doświetlenie sal lekcyjnych
w Zespole Szkół Usługowych w Gdyni, ul. Morska 77"
Przedmiotem zamówienia jest remont posadzek w salach lekcyjnych, remont pomieszczeń sanitarnych oraz roboty uzupełniające instalacji oświetleniowej w budynku Zespołu Szkół Usługowych w Gdyni, ul. Morska 77. CPV: 45110000-1 Roboty rozbiórkowe, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych remont węzłów sanitarnych, 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej, 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne. Szczegółowy zakres robót określa SIWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust.1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 223 z 2007r., poz.1655 z późn. zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4881_55158.html?page=&artg=1 oraz otrzymać w dni robocze w sekretariacie szkoły pok. nr 4 w godzinach 8.00 do 15.00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 02.06.2009 r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Usługowych 81-222 Gdynia ul. Morska 77, sekretariat pok. nr 4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 02.06.2009 r.o godz.11.00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Usługowych 81-222 Gdynia ul. Morska 77, pok. nr 34 II p. (Biblioteka). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje wnoszenia wadium. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Wymagany termin wykonania zamówienia - 31.07.2009 r. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest Krystyna Hapka -specj. ds. administr - gosp., tel. (058) 621 61 92, od pon. - pt. 8.00 - 15.00.
***
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 36 w Gdyni, ul. Okrzei 16; 81-245 Gdynia
ogłasza zamówienie publiczne o wartości poniżej 5 150 000 euro
na przebudowę pomieszczeń w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 36 w Gdyni, ul. Okrzei 16 - etap II
Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa pomieszczeń towarzyszących i sanitariatów przy salach dydaktycznych oraz korytarzy. Zgodnie z zakresem rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zamówienie obejmuje: roboty rozbiórkowe, wydzielenie nowych pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie nowych posadzek, licowanie ścian glazurą, roboty tynkarsko-malarskie, wymiana instalacji sanitarnych wraz z armaturą i elektrycznej wraz z osprzętem, wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej.
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4824_56910.html?page=&artg=1 Termin składania ofert: 04.06.2009 do godz. 10.00. Miejsce: w siedzibie Zamawiającego - gabinet dyrektora. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Żanetta Gugała - dyrektor - tel. (058) 620 51 55 w godz. 9.00 - 15.00.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń SP nr 43 przy ul. Porębskiego 21 w Gdyni na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod nr 151638-2009 w dniu 15.05.2009 r. oraz na stronie internetowej UM.
Termin wykonania całości zamówienia 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.
Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać z siedziby Zamawiającego (pok. 227-Wydział Inwestycji), lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi. Oferty należy składać w pokoju 230 (sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni). Termin składania ofert upływa w dniu 03.06.2009 r. do godz. 11.30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.06.2009 r. godz. 12.00 w pok. nr 105A w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art.67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Elżbieta Długi, fax (058) 668 83 02, Wydział Inwestycji.
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 ul. Staffa 10, 81 - 597 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 €, a poniżej 5150000 €
na wykonanie Remontu Pomieszczeń Sanitarnych w budynku:
B II p Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni, ul. Staffa 10
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2009 pod nr ogłoszenia: 152500-2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4871_55267.html oraz w sekretariacie szkoły pok. 110 w godz. 9.30-13.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 12.06.2009 r. do godz. 930, w sekretariacie Zespołu Szkół nr 10, pok.110. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 12.06.2009 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 10 w Gdyni, pok. nr 115.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: kierownik Administracyjny, w godz. 9.00 do 13.00, tel.: (058) 629 20 00, (058) 781 71 21.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Kryterium wyboru oferty jest cena oferty brutto 100%.
***
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali niemieszkalnych
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
Wykaz dostępny :
http://www.gdynia.pl/dla/inwestorow/oferta/inwestycyjna/4143_40637.html
• Wysokość postąpienia dla wszystkich lokali wynosi 1,00 zł.
• Do wylicytowanej stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %.
• Czynsz najmu płatny jest miesięcznie do 20-go dnia każdego miesiąca i podlega corocznej waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS.
• Wadium w wysokości podanej w tabeli należy wpłacić najpóźniej do godz. 900 dnia przetargu w kasie UM - sala 27 (wejście od ul. Świętojańskiej).
• Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta
i Regulaminem Przetargu (do wglądu pok. 425).
• Uchylenie się wygrywającego od podpisania umowy najmu w ciągu 7 dni od stosownego wezwania powoduje przepadek wadium.
• Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, bądź wycofania któregokolwiek z lokali
z licytacji.
• Niniejszy wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu został wywieszony
w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl >dla inwestorów >gminna oferta inwestycyjna>lokale użytkowe
• Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Wydział Polityki Gospodarczej
i Nieruchomości UM, pokój 425 (IV piętro), tel. 058-668-89-44.
• Administracja Budynków Komunalnych ( ABK ) nr 3 ul. Abrahama 55 ( tel. 058 621-73-72, 058 620-51-38 ) udostępnia lokale, celem zapoznania się z ich stanem technicznym.
UWAGA :
Osoby fizyczne chcące uczestniczyć w przetargu winny przedstawić komisji przetargowej zgodę współmałżonków na wzięcie udziału w przetargu oraz na zawarcie stosownej umowy w przypadku jego wygrania (art.37 § 1 ust.2 i§ 4 Ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Dz.U. 64.9.59 z późn. zmianami, ostatnia zmiana Dz.U.07.121.831). Podpisy małżonków na oświadczeniach winny być złożone w obecności pracownika Urzędu Miasta - pok. 425 lub w obecności członka komisji przed otwarciem przetargu , bądź przed notariuszem (akt notarialny do wglądu komisji).
PRZETARG odbędzie się dnia 18 czerwca 2009 r.o godz. 10.00 w sali nr 105 Urzędu Miasta Gdyni.

***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacji w Gdyni imprez sportowych w 2009 roku
Podmiotem przygotowującym konkurs oraz uprawionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9.
W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia przypadające na okres pomiędzy 15 lipca 2009 r. a 31 grudnia 2009 r. w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2009, w tym związana ze szkoleniem organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, oraz obozów sportowych w okresie letnich wakacji 2009 r. w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym:

L.p. Nazwa dyscyplinyKwota przeznaczona na dotacje w 2009 r. (w zł)
1piłka nożna dziewcząt i chłopców30 000
2sport motorowy15 000
3sztuki walki5 000
4tenis 30 000
5żeglarstwo 20 000
6wszystkie inne dyscypliny sportu poza wymienionymi w pkt.1-5 powyżej oraz rekreacja28 434


na łączną kwotę 128.434 zł
oraz przedsięwzięcia przypadające na okres pomiędzy 01 września 2009 r. a 31 grudnia 2009 r. w przedmiocie organizacji imprez sportowych skierowanych, w szczególności do gdyńskiej młodzieży, na łączną kwotę 60.000 zł.
Kwoty przeznaczone na dotacje w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
Oferty na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 15 czerwca 2009 r. do godziny 15.00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15 lipca 2009 roku.
Szczegółowe informacje na temat wymaganej zawartości oferty i załącznikach do niej, kryteriach i terminach oceny znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, portalu internetowego GOSiR www.gosirgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych