903 (503) 2009-05-22 - 2009-05-28

W środę sesja Rady Miasta

W środę, 27 maja 2009 roku o godz. 12.00 w sali 105 rozpocznie sie XXXII Sesja Rady Miasta. Projekt porządku obrad przewiduje dyskusje nad projektami uchwał w sprawach:
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłużenia w kierunku południowo-zachodnim;
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni - tzw. Kacze Buki;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na zachód od ulicy Sopockiej, rejonu tzw. Jeziora Kackiego;
- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni;
- ustalenia przebiegu drogi gminnej - ul. Lipowej;
- zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr V/106/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej z późniejszymi zmianami (wraz z autopoprawką);
- wyrażenia woli objęcia przez Gminę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni;
- przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu pn.: IntAirBaltic w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 - 2013;
- przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu pn.: INTERFACE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk;
- przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako członka Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej z siedzibą w Gdyni, do projektu pn.: „South-North Axis" (Sonora) w ramach programu INTERREG IVB - Europa Środkowa;
- zmiany Uchwały Nr XIV/329/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych;
- likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni ul. Wejherowska 55;
- likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Gdyni ul. Chylońska 237;
- likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 7 w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni ul. Morska 79;
- likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 8 w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni ul. Energetyków 13a;
- likwidacji Szkoły Policealnej Nr 7 w zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni ul. Sambora 48;
- wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej Gdynia ul. Parkowa;
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 269 na rzecz jej użytkownika wieczystego;
- wyrażenia zgody i uprawnienia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, do używania nazwy Miasta Gdynia w znakach towarowych;
- nadania nazwy skwerowi w Gdyni.