906 (506) 2009-06-12 - 2009-06-18

Fundusz stypendialny

Rozpoczął się nabór studentów w ramach programu Fundusz Stypendialny, który prowadzi Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni.
SKEF jako organizacja pożytku publicznego, prowadzi Projekt Funduszu Stypendialnego.
Celem programu jest wsparcie materialne studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, zarządzania, finansów, prawa i dziennikarstwa, oraz wychowanków domów dziecka podejmujących naukę w szkołach wyższych.
Fundusz Stypendialny adresowany jest do studentów, którzy:
- osiągają dobre wyniki w nauce, na poziomie średniej ocen 4.0,
- legitymują się działalnością na polu naukowym lub działalnością charytatywną, i posiadają w tym zakresie udokumentowane osiągnięcia.
O stypendia mogą ubiegać się także studenci będący cudzoziemcami.
Wszystkie zainteresowane osoby powinny czytelnie wypełnić wniosek oraz zapoznać się z wytycznymi regulaminu (wniosek i regulamin dostępne są na stronie www.skef.pl w zakładce akcje charytatywne - fundusz stypendialny)
Osoby ubiegające się o stypendium, składają do dnia 15 października 2009 roku wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów przesyłając je na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem: Fundusz Stypendialny.
Informacje dotyczące Funduszu Stypendialnego dostępne na stronie www.skef.pl
Wszelkie pytania dotyczące Funduszu Stypendialnego należy kierować do Iwony Karmasz (058) 624 98 76.