906 (506) 2009-06-12 - 2009-06-18

Szkolenia w Fundacji Gospodarczej

Fundacja Gospodarcza w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt „NOWE KWALIFIKACJE, NOWE MOŻLIWOŚCI" w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
Projekt adresowany jest do mieszkających w Gdyni:
- osób bezrobotnych (zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy),
lub
- nieaktywnych zawodowo (niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy),
spełniających minimum jedno z poniższych kryteriów:
- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
- powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim i/lub wychowawczym
- po 50 roku życia
- niepełnosprawnych
- długotrwale bezrobotnych (pozostających w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat)
Obecnie Fundacja prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia:
-„Zostań przedsiębiorcą" w terminie 6-16 lipca 2009 r.
-„Spawanie w osłonie CO2" w terminie 13 lipca-13 sierpnia 2009 r.
Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdów oraz wyżywienie podczas trwania szkolenia.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Gospodarczej: www.fundacjagospodarcza.pl w linku Projekty w fazie realizacji.
Zgłoszenia przyjmowane są: Fundacja Gospodarcza ul. Olimpijska 2, 81 - 538 Gdynia.
Tel. (058) 622 60 17, (058) 622 20 52 wew. 38, fax (058) 622 59 85, e-mail: pacsz@fungo.com.pl