907 (507) 2009-06-19 - 2009-06-25

Ogłoszenia

Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro
na zagospodarowanie terenów zieleni wraz z nasadzeniami roślinnymi w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/5095_42519.html oraz ftp://153.19.91.68/zdiz/rosliny
Termin składania ofert dnia 24.06.2009r. o godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 7.30 - 15.30: w sprawach merytorycznych: Małgorzata Minowska tel. (058) 761 20 81,w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. (058) 761 20 87.
***
Dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 Szkoła Podstawowa nr 45
81-578 Gdynia , ul Wiczlińska 33
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150 tys. euro na roboty budowlane:
Zadanie 1 - wykonanie remontu pomieszczenia sanitarnego chłopców i pomieszczenia gospodarczego na I piętrze budynku SP nr 45,
Zadanie 2 - wykonanie wymiany posadzek z płytek PCV w salach lekcyjnych na piętrze budynku SP nr 45 w Gdyni
Wymagany termin realizacji: 42 dni od podpisania umowy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4867_.html oraz w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. 9.00-14.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 03.07.2009 r. do godz. 9.00 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 03.07.2009 o godz.10.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100 %. Ogłoszenie umieszczone jest na stronie BZP Numer ogłoszenia: 189244 - 2009; data zamieszczenia: 12.06.2009.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Irena Piotrowska - dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji, tel. (058) 629 06 48, Dorota Smolarz - kierownik administracyjny tel.: (058) 629 06 48.
***
Dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 Szkoła Podstawowa nr 45
81-578 Gdynia , ul Wiczlińska 33
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150 tys. euro na roboty budowlane:
Zadanie 1 - wykonanie remontu pomieszczenia sanitarnego chłopców i pomieszczenia gospodarczego na I piętrze budynku SP nr 45,
Zadanie 2 - wykonanie wymiany posadzek z płytek PCV w salach lekcyjnych na piętrze budynku SP nr 45 w Gdyni
Wymagany termin realizacji: 42 dni od podpisania umowy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4867_.html oraz w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. 9.00-14.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 03.07.2009 r. do godz. 9.00 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 03.07.2009 o godz.10.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100 %. Ogłoszenie umieszczone jest na stronie BZP Numer ogłoszenia: 189244 - 2009; data zamieszczenia: 12.06.2009.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Irena Piotrowska - dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji, tel. (058) 629 06 48, Dorota Smolarz - kierownik administracyjny tel.: (058) 629 06 48.
***
Gdyńskie Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa
w związku z realizacją projektów finansowych ze środków UE poszukuje kandydatów na stanowiska:
od SPECJALISTY do GŁÓWNEGO SPECJALISTY w dziale Projektów i PR. Do zadań Specjalisty / Głównego Specjalisty należeć będzie:
• Prowadzenie „Science Point" w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym: budowa i rozwijanie kontaktów z pracownikami naukowymi Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
• Stworzenie systemu wymiany i sieci transferu wiedzy na linii firmy/partnerzy parkowi - zespoły badawcze [pomoc partnerom PPNT w nawiązywaniu relacji z nauką]
• Opracowywanie wniosków w celu pozyskania funduszy na realizację zadań jednostki
• Realizacja projektów
od KSIĘGOWEGO do SPECJALISTY w dziale Księgowości. Do zadań Księgowego/ Specjalisty należeć będzie:
• Prowadzenie dokumentacji finansowej niezbędnej dla prawidłowej realizacji projektu
• Opracowywanie raportów, analiz i planów wykonywania budżetu
• Sporządzanie wniosków o płatność
• Sprawozdawczość finansowa
Szczegółowe informacje odnośnie zakresu obowiązków na obu stanowiskach, wymogów kwalifikacyjnych oraz wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej GCI http://www.gci.gdynia.pl w zakładce BIP.
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 22.06.2009 pod adresem: Gdyńskie Centrum Innowacji al. Zwyciestwa 96/98 81-451 Gdynia lub na adres: d.sobieniecka@gci.gdynia.pl z dopiskiem „Oferta pracy od Księgowego do Specjalisty - 1 etat lub ½ etatu", „Oferta pracy od Specjalisty do Głównego Specjalisty".
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni ul. Rozewska 33 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro a poniżej 5 278 000 euro
na roboty budowlane w zakresie remontu 2 pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 40
Wymagany termin realizacji: 6 tygodni od terminu rozpoczęcia robót określonego w podpisanej umowie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły w godz. 08.00 -15.00 lub na stronie www.sp40gdynia.neostrada.pl oraz www.gdynia.pl/BIPInfo/4872_.html
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 30.06.2009 r do godz. 9.30 w sekretariacie szkoły.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dn. 30.06.2009r o godz. 10.00 w sekretariacie szkoły.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 80%, gwarancja 20%.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy
w Gdyni, ul. Morska 79
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane:
zadanie 1: wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych na parterze w budynku warsztatów szkolnych;
zadanie 2: remont posadzek na parterze w budynku warsztatów szkolnych (ogłoszenie zamieszczono w dniu 09.06.2009r. w BZP nr 90921-2009).
Wymagany termin realizacji: 21.08.2009 r. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej szkoły: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4296_.html oraz w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 - 14.00. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 02.07.2009r.do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej obok sekretariatu szkoły w dniu 02.07.2009 r.: o godz.10.00 dla zadania 1, o godz. 10.30 dla zadania 2.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty - 100% (dotyczy zadania 1 i 2).
Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są: kierownik warsztatów Leszek Sikora oraz kierownik biura warsztatów Mirosław Szajewski (pon.- pt. w godz.. 8.00 - 15.00); tel. (058) 621 68 91/92, (058) 620 83 06.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni:
- przy ul. Puckiej, wykaz nr 10974/09/V/M, działka nr 463/1; 460/1; 459/1 o łącznej pow. 823 m², oznaczonej na KM 7 Pogórze, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na działkę przydomową.
Wykaz został wywieszony na tablicy, na okres 21 dni od dnia 15.06.2009 r. do dnia 06.07.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, oznaczonej na karcie mapy 56, obręb Gdynia, jako działka nr 1178/245 o powierzchni 389 m², objętej księgą wieczystą KW nr 2754 Sądu Rejonowego w Gdyni, położonej przy ul.Sienkiewicza w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego, ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni, od 10 czerwca 2009 r. do 1 lipca 2009 r.
***
Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni
Na podstawie art. 17 pkt 10, z związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr VI/130/07 z dnia 28.03.2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
- od zachodu - wzdłuż wschodniej linii rozgraniczającej ul. K. Górskiego,
- od północy - wzdłuż południowej linii rozgraniczającej Drogi Gdyńskiej,
- od wschodu - wzdłuż zachodniej linii rozgraniczającej terenów kolejowych,
- od południa - wzdłuż północnej linii rozgraniczającej ulicy Sportowej,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.06.2009 r. do 28.07.2009 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.07.2009 r., o godz. 16.30, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.08.2009 r.
Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurekna
***
Dyrektor SP nr 21, ul. Jana z Kolna 5, 81-351 Gdynia ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 euro a poniżej 5.150.000 euro
wykonanie wymiany posadzek na korytarzach i w salach nr 9, 10, 13, 21, 22 i 25 na II piętrze budynku SP nr 21 p
Informację o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2009 r. pod nr ogłoszenia: 192310-2009.
Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.sp21gdy.pl oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/jednostki
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 07.07.2009 r. do godz. 9.30. w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami: Kierownik Administracyjny SP 21 tel. (058) 620 88 67 wew. 11, e-mail: kierownik@sp21gdy.pl.