908 (508) 2009-06-26 - 2009-07-01

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni:
- przy ul. Śliwkowej, wykaz nr 11052/09/V/M, działka nr 615/77 o pow. 62 m², oznaczonej na KM 14, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na działkę przydomową oraz działalność handlową. Wykaz został wywieszony na tablicy, na okres 21 dni od dnia 18.06.2009 r. do dnia 09.07.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu:
1. Nr 651/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10971/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.06.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Sieradzkiej o powierzchni 190 m², oznaczonej na karcie mapy KM 76 jako części działek nr 327/29, nr 351/175 i nr 562/254, obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 652/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10972/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.06.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Bernadowskiej o powierzchni 5000 m², oznaczonej na karcie mapy KM 90 jako część działki nr 6/1 i nr 18/1, obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 17.06.2009 r. do 08.07.2009 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Gdyni
81-007 Gdynia ul. Chylońska 237
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro a poniżej 5.150.000 euro na robotę budowlaną:
„Remont pomieszczeń sanitarnych na parterze i I piętrze w budynku głównym w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Gdyni ul. Chylońska 237"
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń sanitarnych w budynku w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Gdyni, ul. Chylońska 237. CPV: 45110000-1 Roboty rozbiórkowe, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne. Szczegółowy zakres robót określa SIWZ. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej:
http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4886_57478.html?page=&artg=1 oraz otrzymać w dni robocze w sekretariacie szkoły pok. nr 4 w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 09.07.2009r. do godz.9.00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych nr 2, 81-007 Gdynia ul. Chylońska 237, sekretariat pok. nr 4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.07.2009r. o godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych nr 2, 81-007 Gdynia ul. Chylońska 237, pok. nr 115 I p. (pokój pedagoga) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje wnoszenia wadium. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Wymagany termin wykonania zamówienia - 18.09.2009 r.
Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest Kierownik Administracyjny tel. (058) 623 66 53, od pon. -pt. 9.00 - 14.00. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 18.06.2009 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 9: SP nr 31 i Gim. nr 12
w Gdyni ul. Chylońska 227
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane:
„W zakresie robót remontowych sanitariatów uczniowskich, modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz c.o. w pomieszczeniach sanitarnych i wymiany stolarki okiennej w salach lekcyjnych"
Przedmiotem przetargu są roboty remontowe sanitariatów uczniowskich, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz c.o. w pomieszczeniach sanitarnych i wymiana stolarki okiennej w
salach lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 9: Szkoły Podstawowej Nr 31 i Gimnazjum Nr 12
w Gdyni ul. Chylońska 227, tel.: (058) 782 11 51, fax: (058) 782 11 50. Wymagany termin realizacji umowy (zakończenia prac) - 11.09.2009 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 20.07.2009 r. w godz. 8.00 - 14.00 oraz jest dostępna na stronach internetowych: http://mniam.net./zs9/przetargi.php, http://www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane/447_.html oraz portalu UZP.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły do godz. 9.00 dnia 23.07.2009 r.
Otwarcie kopert nastąpi w sekretariacie szkoły o godz. 09.15 dnia 23.07.2009 r. Kryterium wyboru oferty: cena oferty brutto - waga 100%. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
***
Rozstrzygnięcie konkursu:
„Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących, mieszkańców Gdyni"
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 11059/09/V/P z 16.06.2009 r. przyznał dotację na realizację zadania: „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących, mieszkańców Gdyni" w kwocie 40.000 zł brutto Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi.
***
Jesteś przedsiębiorczy? Masz potencjał?
GCWP zaprasza
Chcesz założyć działalność gospodarczą?
Zgłoś się do nas!
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Gdynia, ul. Świętojańska 141 tel.: (058) 625 76 14, 625 76 16, 625 76 19 fax: (058) 625 76 13, www.gcwp.gdynia.pl e-mail: biuro@gcwp.pl biuro@przedsiebiorczosc.gdynia.pl
***
Dyrekcja Gimnazjum nr 4 w Gdyni ul. Okrzei 6
zatrudni od 1 września 2009 r. referenta ds. administracji na czas zastępstwa.
Tel. (058) 663 79 88.
***
Alicja Trybus właścielka zabytkowej kamienicy przy ul.Starowiejskiej 28
informuje iż dnia 23,06,2009 przystępuje do remontu elewacji wyżej wymienionego obiektu. Remont potrwa do 27.07.2009.
***
Dyrektor SP nr 40 w Gdyni ul. Rozewska 33
zatrudni od 01.07. 2009r konserwatora na ½ etatu (na zastępstwo). Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły w godz. 8 00 - 15 00, tel. (058) 623 25 88.
***
Dyrektor SP Nr 39
Gdynia ul. Unruga 88
ogłasza konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego.
Oferty można składać do dnia 31.07.2009 r. w sekretariacie szkoły, w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs ofert na sklepik szkolny".
Tel. (058) 625 09 71.
***
Dyrekcja SP nr 35 Gdynia -Witomino, ul. Uczniowska 1
informuje, że od 01.07.2009 r. do 31.08.2009r. istnieje możliwość wynajęcia szkolnej sali gimnastycznej w godzinach przed i popołudniowych. Tel. (058) 624 09 74.
***
Dyrekcja SP nr 35 Gdynia-Witomino, ul. Uczniowska 1
poszukuje wykonawcy do przeprowadzenia remontu kuchni. Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny: tel. (058) 624 09 74 w godz. 8.00 - 15.00.
***
Fundacja Kultury Liberty
poszukuje wolontariuszy chętnych do pomocy przy World Culture Festival Globaltica 2009 24-25.07.09.
Informacje/zgłoszenia pod nr tel. (058) 664 69 60 lub prasa@globaltica.pl