909 (509) 2009-07-02 - 2009-07-09

Ogłoszenia

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Chwarzno-Wiczlino i Karwiny w Gdyni, rejon Potoku Wiczlińskiego oraz zbiorników retencyjnych „Zielenisz" i „Obwodnica"
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXXIII/740/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Chwarzno-Wiczlino i Karwiny w Gdyni, rejon Potoku Wiczlińskiego oraz zbiorników retencyjnych „Zielenisz" i „Obwodnica", obejmującego obszar projektowanego zbiornika retencyjnego „Zielenisz" z przyległymi terenami zieleni i lasów, przewidzianego do odtworzenia Potoku Wiczlińskiego w przebiegu przez teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz zbiornika retencyjnego „Obwodnica", projektowanego po wschodniej stronie Obwodnicy Trójmiasta.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 28 lipca 2009r . Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu:
1. Nr 656/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 11143/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.06.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Olkuskiej o powierzchni 170 m², oznaczonej na karcie mapy KM 77 jako część działki nr 429/4, obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 657/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 11144/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.06.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Spółdzielczej o powierzchni 990 m², oznaczonej na karcie mapy KM 89 jako część działki nr 10/2 oraz oznaczonej na karcie mapy KM 86 jako część działki nr 9/3, obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 658/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 11145/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.06.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Sandomierskiej o powierzchni 45 m², oznaczonej na karcie mapy KM 76 jako część działki nr 755/255, obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 25.06.2009r. do 16.07.2009r.
***
Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na robotę budowlaną:
„Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni"
W dniu 23.06.2009r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 97621 - 2009 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Termin składania ofert - do dnia 14.07.2009r do godz. 9.00 w pokoju nr 230, Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 350,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka Wydział Inwestycji fax.(058) 66 88 302, e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10, 81-067 Gdynia, ul. Morska 192
ogłasza przetarg nieograniczony
powyżej 14.000 euro a poniżej 5.510.000 euro na wykonanie :
Zadanie 1 - remontu łazienek uczniowskich na I i II pietrze, z wydzieleniem sanitariatów dla uczniów niepełnosprawnych
Zadanie 2 - wymianę posadzki na korytarzach I i II piętra.
Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja projektowa dostępna na stronie zamawiającego sp10gdynia.pl oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/jednostki
Ogłoszenie umieszczone jest na stronie BZP Numer ogłoszenia 96351-2009 w dniu 2009-06-23
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 10.07.09 do godz. 9.30 w siedzibie zamawiającego. Otwarcie nastąpi w dniu 10.07.09 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty : cena oferty 100 %. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami: Kierownik administracyjny SP10 (058 623 06 33 ).
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. H. Siemiradzkiego o pow. 250 m² (część działki nr 344, km 56 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w celu - pod zieleń ozdobną (wykaz nr 659/2009/V/M).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 24.06.2009 roku do 16.07.2009 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz. dz. nr 351/108 k.m.79 o pow. 79 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 24.06.2009 r. do 07.07.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Polskiej dz.nr 17/2 k.m.117 o pow. 54 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 19.06.2009 r. do 09.07.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nr 655/05/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 11142/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.06.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Oliwkowej o pow. 36 m², oznaczonej na karcie mapy KM 29 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 388, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok.
Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 24.06.2009 r. do 15.07.2009 r.
***
W związku z przyznaną przez Radę Miasta Gdyni dotacją na prace remontowe przy zabytkach Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Orłowskiej 2 w Gdyni
zaprasza do składania ofert na prace koserwatorsko-remontowe polegajace na: renowacji stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynku.
Oferty należy składać do 10 lipca 2009 r. do godz. 12.00 w siedzibie administracji przy ul. Partyzantów 39/71 w Gdyni. Dokumentację prac można odebrać w administracji w godz. 10.00 - 13.00. Osoba do kontaktu: Jerzy Niedzielski, tel. (058) 622 18 69.
***
Dyrektor SP nr 29 w Gdyni
zatrudni od 01.09.2009 r. specjalistę do spraw płac na 1/2 etatu z praktyką na danym stanowisku. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. (058) 623 12 44 lub e-mail: sp29@poczta.gdynia.pl
***
Uwaga, organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 11184/09/V/0 z dn. 23.06.2009r. przyznał dotacje w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień:
1. Prowadzenie świetlic socjoteraputycznych z terminem realizacji od 01.07.2009-30.06.2012r. następującym podmiotom:
- przy ZS Nr 14, ul. Nagietkowa 73- Towarzystwu Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Mrowisko",
- przy SP Nr 37, ul. Wiczlińska 93 - Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Kolorowy świat dzieci" na Wiczlinie przy ul. Wiczlińskiej 93,
- przy, ul. Żeglarzy 5 - Stowarzyszeniu Społecznej Edukacji „Non Stop" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na Żeglarzy 5,
- przy ul. Chwarznieńskiej 2 - Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Vitava" na Witominie,
- przy ul. Maciejewicza 11 - Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Integracyjnemu „Promyk" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Nadzieja" ,
- przy ul. Morskiej 89 - Gdyńskiemu Stowarzyszeniu „Familia" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Familia I" dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat,
- przy ul. Abrahama 82 - Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Vitava" - „Pod słońcem",
- w ZS nr 10 przy ul. L. Staffa 10 - Gdyńskiemu Stowarzyszeniu „Familia" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Familia II" dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat,
- w SP nr 6 przy ul. Cechowej 22 - Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny „Perspektywa" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Socjo" przy SP nr 6 w Gdyni,
- w SP nr 16 przy ul. Chabrowej 43 - Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny „Perspektywa" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Wesołe Buziaki" przy SP nr 16 w Gdyni,
- przy ul. Portowej 3 - Stowarzyszeniu Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Wyspa" w Gdyni Śródmieściu,
- w dzielnicy Obłuże - Parafii p.w. Św. Judy Tadeusza Apostoła na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii p.w. Św. Judy Tadeusza Apostoła,
- w dzielnicy Gdynia Redłowo - Stowarzyszeniu Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w dzielnicy Gdynia Redowo.
2. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i ośrodków profilaktyki środowiskowej z terminem realizacji od 01.07.2009-30.06.2012r. następującym podmiotom:
- przy ul. Płk. Dąbka 52 - Towarzystwu Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko" (przy ul. Płk. Dąbka 52),
- przy ul. Opata Hackiego 17 - Towarzystwu Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko" (przy ul. Opata Hackiego 17).
***
IV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni ul. Morska 186
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na roboty budowlane:
Roboty posadzkarskie - etap II ogłoszone w BZP pod nr 210814
Zamawiającym jest: IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 81-216 Gdynia ul. Morska 186.
Przedmiot zamówienia: na roboty budowlane: Roboty posadzkarskie etap - II. Kod wg CPV: 45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych , 45432110-8 - Pokrywanie podłóg.
Wymagany termin realizacji: do 24.08.2009 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4288_.html
SIWZ w formie papierowej można odebrać w IV LO w Gdyni ul. Morska 186 w pok. nr 4. . Opłata za SIWZ wraz z załącznikami pobrana w siedzibie Zamawiającego - wynosi 10 zł; (wpłata do kasy szkoły).
Oferty należy składać w kopercie zamkniętej do dnia 17.07.2009r. do godz. 10.00 w pok. nr 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 17.07.2009 r. o godz. 11.00 w sali nr 2.
Termin związania ofertą 30 dni. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zmawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Wysokość wadium: nie przewiduje się.
Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Joanna Pacholczyk i Przemysław Czachorowski. Tel. /Fax. (058) 623 08 53; (058) 623 15 21 - IV Liceum Ogólnokształcące, adres e-mail: ivlogdynia@o2.pl
***
GCWP
Jesteś przedsiębiorczy? Masz potencjał? Chcesz założyć działalność gospodarczą?
Zgłoś się do nas!
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Gdynia, ul. Świętojańska 141 tel.: (058) 625 76 14, 625 76 16, 625 76 19 fax: (058) 625 76 13, www.gcwp.gdynia.pl e-mail: biuro@gcwp.pl biuro@przedsiebiorczosc.gdynia.pl
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Unruga 8 cz.dz.nr 45 k.m.105 o pow. 47 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 25.06.2009 r. do 15.07.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Unruga cz.dz.nr 46 k.m.105 o pow. 4 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres 21dni od 25.06.2009 r. do 15.07.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr 7/2009 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. 3 Maja 22-24/7, W. Radtkego 22/16, Pomorska 61/1, Komandorska 9/16, A. Necla 5/1, Morska 93/36, Sandomierska 1A/2, Słowackiego 32/5, Morska 93/17, W Radtkego 47/6, Batorego 22/14, Morska 97/30, Partyzantów 39/98, Nowogrodzka 41/2, Nowogrodzka 41/4, A. Necla 16/1, Świętojańska 139/162, Śląska 51/93, Derdowskiego 11/13, Świętojańska 139/1a. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 24.06.2009 r. do dnia 14.07.2009 r.